Ajankohtaista

< Takaisin

Kiertotalous vahvasti mukana Hartaanselänrannan suunnittelussa

Hartaanselänrannan suunnittelu lähtee teemoista Yhteinen, Elämäntyyli huomioiva, Veden äärellä sekä Viisas, uudistaja ja eheyttävä. Näistä viimeksi mainittuun kuuluu keskeisenä osana kiertotalous, joka on välttämätön toimintamalli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, sillä rakennettu ympäristö tuottaa lähes 40 % päästöistämme ja 50 % jätteistä sekä käyttää energiasta yli 40 %. Kiertotaloussuunnittelu on ollut Hartaanselänrannan suunnittelussa mukana alusta lähtien: yleissuunnitelmaa on arvioitu ja kehitetty sen laatimisen aikana kiertotalouden periaatteiden pohjalta ja lopulliseen suunnitelmaan on kirjattu jatkosuunnittelua ja rakentamista ohjaavia tavoitteita sekä jakamistalouden ja älykkäiden ratkaisujen toteuttamisen mahdollisuuksia, joita ollaan nyt viemässä eteenpäin.

Hiilijalanjälki laskentaan

Hartaanselänrannan alueen rakentamisen tavoitteena on se, että alueen maankäytön muutoksen ilmastovaikutus on neutraali tai positiivinen. Tämän todentamisen keinona on hiilijalanjäljen laskenta. Alueella tullaan tuottamaan ja hyödyntämään uusiutuvaa energiaa ja paikallisen energiantuotannon ylijäämä on myytävissä kaksisuuntaisen energiaverkon kautta. Rakentamista ohjataan kiertotalouden mukaiseksi tarjoamalla keinoja ja kannustimia rakentajille. Yksi näistä on rakentamisen aikaisen resurssitehokkuuden mahdollistaminen (esim. välivarastointi alueilla, hukkamateriaalin hyödyntäminen). Hartaanselänrannan alueella on jonkin verran vanhaa rakennuskantaa, jota pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli rakennuksia puretaan, pyritään niiden materiaali hyödyntämää alueella. Myös alueelta löytyviä uppotukkeja hyödynnetään puistorakenteissa.

Alueen kunnallistekniikan rakentamisessa elinkaaritarkastelu- ja laatutavoitteet ohjaavat alueen kehittämistä pelkkien rakennuskustannusten sijaan. Pysäköintiratkaisujen lähtökohtana on rakenteellinen pysäköinti pysäköintitalossa ja kansien alla, koska ne ovat kiertotalouden näkökulmasta edullisimpia ratkaisuja. Kaupunkivalaistuksen suunnittelussa huomioidaan älykkäät ratkaisut ja adaptoituva valaistus ja kaiken kaikkiaan alueella suositaan älyteknologiaa eri mittakaavoissa. Alueen maamerkki on korkea puukerrostalo ja alueella toteutetaan myös muita puurakenteiden ja -rakentamisen pilotti- ja koerakentamiskohteita.

Sijainti mahdollistaa ympäristöystävällisen liikkumisen

Hartaanselänrannan loistava liikenteellinen sijainti mahdollistaa asukkaalleen ”autottoman” elämän. Kaupungin keskusta ja lähes kaikki tarvittavat palvelut ovat saavutettavissa kävellen ja pyörällä. Autottomuuden tukeminen edellyttää kuitenkin liikkumisen palveluja, esimerkiksi vähäisempää auton käyttöä varten tarvitaan yhteiskäyttöautoja. Myös sähköpotkulaidat, -skootterit ym. voivat olla yhteiskäyttöisiä liikkumisvälineitä. Alueen joustava pysäköintinormi tukee liikkumisen palveluita.

Kiertotalous näkyy myös palveluissa

Myös Hartaanselänrannan asukkaille suunnatuissa palveluissa kiertotalousajattelu näkyy. Alueen ravinnekierroista pyritään tekemään mahdollisimman suljettuja siten, että alueelliset, taloyhtiöiden tai viljelyosuuskuntien hallinnoimat kompostit tuottavat puutarha- ja biojätteistä multaa asukkaiden tarpeisiin ja asukkaita kannustetaan kotikompostointiin. Jätteiden yhteislajittelupisteet sijaitsevat kulkureittien varrella ja keräysautojen liikkuminen alueen sisällä minimoidaan. Tavaroiden kierrätystä edistetään järjestämällä asukkaille yhteisiä kierrätystiloja. Tämän hetken ja tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehittymistä tuetaan. Tärkeää on, että alueen kestävyysnäkökulmiin liittyvä tieto tuodaan näkyväksi myös alueen asukkaille ja vierailijoille niin asuntomessuilla kuin muulloinkin.

Ilmastonkestävyyttä ja uusia elinympäristöjä

Ympäristösuunnittelulla alueesta luodaan ilmastonkestävä ja resilientti tulevaisuuden muutoksia kohtaan. Yleissuunnittelun lähtökohtana on ollut luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen sekä luontotyyppien varjeleminen. Rantojen elinympäristöt turvataan säilyttämällä paljon rantoja luonnontilassa tai muuttamalla niitä hyvin vähän. Suunnittelun keinoin luodaan myös uusia elinympäristöjä kasvi- ja eläinlajistolle. Ympäristörakentamisessa suositaan paikallisia kasvilajeja ja säilytetään olemassa olevaa kasvillisuutta kasvualustoja. Samoin suositaan ylijäämämaamassoja, paikallista pintamaata, isoja kiviä ja kierrätysrakennusmateriaaleja. Alueelta tulevat tai sen läpi virtaavat hulevedet käsitellään siten, etteivät ne kuormita Hartaanselkää. Juuri valmistunutta parannettua viherkerrointyökalua tullaan käyttämään vehreyden varmistamiseen tiiviisti rakennetuilla korttelialueilla ja yleissuunnitelmassa on esitetty myös malliesimerkkejä kortteleiden yhteispihajärjestelyistä.

 

Työ Hartaanselänrannan kiertotaloustavoitteiden toteuttamisessa jatkuu asemakaavatyössä ja kunnallisteknisessä suunnittelussa. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää myös muuta suunnittelua ja tuotekehitystä. Erityisen tärkeässä roolissa on jatkossa yhteistyö rakennusliikkeiden ja kiertotalousalan yritysten sekä sovelluskehitystä tekevien kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja saa Ritva Kuusistolta (etunimi.sukunimi@ouka.fi)

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.