Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun hulevesiohjelman laatiminen hyvässä vauhdissa

Ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyvät ja voimistuvat hulevesi- ja vesistötulvat aiheuttavat merkittäviä riskejä myös Oulussa. Tulvat voivat vaikuttaa esimerkiksi sähkön jakeluun tai katkaista katuyhteyden. Ne saattavat vahingoittaa rakennuksia ja muuta infrastruktuuria sekä aiheuttaa haittaa maataloudelle. Tulvat lisäävät vesistöjen rehevöitymisen riskiä. Taloudelliset vaikutukset ovat pahimmillaan erittäin suuria. 

Yksi keino vähentää tulvien aiheuttamia vahinkoja on hulevesien hallinta. Hulevesien hallinnalla on myös muita hyötyjä.  

Mitä hulevedet ovat?

Hulevedet ovat rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- ja sulamisvesiä. Hulevesiä muodostuu erityisesti lumien sulaessa, rankkasateilla ja pidempien sateisten jaksojen aikana. Mitä enemmän alueella on läpäisemätöntä pintaa, sitä nopeammin ja sitä enemmän hulevettä syntyy. 

Taajamissa hulevesien aiheuttamia ongelmia voidaan vähentää siirtymällä perinteisestä hulevesien poisjohtamisesta niiden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Tällöin pyritään ensisijaisesti vähentämään hulevesien muodostumista ja parantamaan niiden laatua. 

Mitä haittaa hulevesistä on?

Hulevesien sisältämät haitta-aineet heikentävät purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua. Lisäksi hulevedet voivat aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla ja viemäriverkostossa sekä vesistöissä, joihin ne purkautuvat. Hallitsematon hulevesien käsittely voi aiheuttaa rakenteiden vauriotumista.  

Kun hulevesiä saadaan hyödynnettyä, imeytettyä maaperään tai viivytettyä, pois johdettavan veden määrää saadaan pienennettyö ja sen sisältämiä haitallisia aineita vähennettyä. Hulevesien viemäröinnin sijasta tavoiteltava vaihtoehto on ohjata vedet pois avoimien uomien kautta. Uomat suodattavat vettä ja hidastavat virtausta ennen vesistöön johtamista. 

Miksi tarvitaan erillinen hulevesiohjelma?

Asemakaava-alueilla vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä kuuluu kunnalle. Kasvava tulvariski edellyttää hulevesien nykyistä parempaa hallintaa. Lisäksi hulevesiin liittyen on viime vuosina tapahtunut muutoksia niin lainsäädännössä, vastuissa kuin kaupunkiympäristössäkin. Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tekemään alustavan tulvariskiarvion kuuden vuoden välein toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä. Arviossa on otettava huomioon myös ilmastonmuutoksesta johtuvien rankkasateiden yleistyminen ja voimistuminen sekä pidemmän aikavälin ennustetut muutokset. 

Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa laadittaessa todettiin, että kaupunki tarvitsee päivitetyn hulevesiohjelman. Ohjelmalla halutaan varmistaa se, että hulevesien hallinnan kehittäminen on suunnitelmallista, kestävää ja pitkäjänteistä. Ohjelmaan tulee kirjata hulevesien hallintaan liittyvät kaupungin periaatteet ja tavoitteet sekä toimenpiteet, jotka asetetaan myös tärkeysjärjestykseen. Vuonna 2011 laadittu hulevesistrategia tulee myös päivitettynä osaksi ohjelmaa. 

Ohjelmaan kirjataan myös se, miten toimenpiteiden toteutumista seurataan ja miten siitä raportoidaan. Ohjelma koskee pääosin Oulun kaupungin organisaation omia toimenpiteitä. Näillä näkymillä ohjelma valmistuu helmikuussa 2021.  Toteutettavista toimenpiteistä tullaan kertomaan tarkemmin tulevissa ympäristöohjelman uutiskirjeissä. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.