LIITE 10B PERUSOPETUKSEN TIETOSTRATEGIAN TAITOTASOT 

  

1. lk 

Oppilas  

- ymmärtää käyttäjätunnuksen merkityksen  

- osaa kirjautua sisään koulun tarjoamaan oppimisympäristöön ja ulos sieltä  

- aloitetaan näppäintaitojen harjoittelu ja tutustutaan näppäimistön eri toimintoihin  

- tietää internet-selaimen käytön perusteita  

- osaa käyttää verkkosivuja ja digitaalisia oppimateriaaleja opettajan ohjeiden mukaisesti  

- osaa tuottaa omalle tasolle sopivia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla  

- tietää, että tiedosto pitää nimetä heti sisältöä kuvaavaksi työskentelyn aluksi  

- tietää mistä nimetty tiedosto löytyy jatkossa 

- ymmärtää ohjelmoinnin perusperiaatteita leikinomaisessa viitekehyksessä  

- ymmärtää verkkomateriaalien, pelien ja elokuvien ikärajat   

- tietää tieto- ja viestintätekniikan turvallisen käytön perusteita  

- osaa tunnistaa erilaisia tiedonlähteitä  

- tuntee oman koulun kirjaston ja lähikirjaston  

- osaa huolehtia omasta kirjastokortista 

  

2. lk 

Edellisten lisäksi oppilas 

- osaa käyttää oppimispelejä ja -sovelluksia opiskelussa opettajan avustuksella  

- osaa käyttää internet-selainta  

- tutustuu visuaalisiin/graafisiin ohjelmointiympäristöihin 

- tietää tekijänoikeuden perusteita  

- osaa piirtää piirto-ohjelmalla ja tallentaa tuotoksen pilveen 

- osaa valokuvata ja videokuvata  

- osaa etsiä tietoa ohjatusti eri lähteistä  

- osaa koota tiedosta tuotoksen ja esittää sen ohjatusti  

- tutustuu ajatuskartan tekemiseen tiedonhankinnan pohjana  

- ymmärtää ergonomian merkityksen hyvinvoinnille päivittäisessä työskentelyssä 

  

3. lk 

Edellisten lisäksi oppilas 

- osaa tallentaa ääntä, kuvia ja muokata videota opettajan avustuksella  

- osaa käyttää visuaalista/graafista ohjelmointiympäristöä  

- osaa käyttää verkkosivuja ja digitaalisia oppimateriaaleja  

- osaa lähettää sähköpostia  

- osaa käyttää kymmensormijärjestelmää  

- osaa käyttää pilvipalvelua työskentelyssään  

- tuntee nettietiketin perussäännöt  

- osaa hahmottaa reittejä ja ympäristöä karttaohjelman avulla  

- osaa käyttää ajatuskarttaa aiheen rajaamisessa tiedonhankinnassa  

- tietää lähdekritiikin perusteita ja ymmärtää, että tiedon luotettavuutta pitää arvioida  

- osaa lähdemerkintöjen perusteet  

- harjoittelee lähdekritiikkiä eli oppii arvioimaan tekstien ja tiedonlähteiden luotettavuutta  

- osaa käyttää ohjatusti kirjastojen aineistoja tiedonhakutehtävissä 

  

  

  

4. lk 

Edellisten lisäksi oppilas 

- osaa käyttää oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilma)  

- osaa lähettää sähköpostia liitetiedoston kanssa  

- osaa ottaa vastuun omasta viestinnästä, kuten kielenkäytöstä verkkoteksteissä,  sähköposteissa ja yhteisöllisesti tuotetuissa teksteissä   

- osaa tehdä hankkimastaan tiedosta oman tuotoksen  

- osaa tehdä esitysgrafiikkaohjelmistolla esityksen ja esittää sen luokalle 

- osaa arvioida ohjatusti omaa tiedonhakua ja tiedon käyttöä 

  

5. lk 

Edellisten lisäksi oppilas 

- osaa kokeilla ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia työvälineitä omassa työskentelyssään  

- osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa  

- osaa jakaa koulun omassa oppimisympäristössä tuotoksen  

- osaa muokata pilvipalveluun jaettua tuotosta yhdessä  muiden kanssa 

- osaa etsiä tietoa eri lähteistä omatoimisesti käyttää sitä työskentelyssään 

  

6. lk 

Edellisten lisäksi oppilas 

- tietää tekijänoikeudesta keskeisimmät asiat  

- tietää omaan verkkojulkaisuun liittyvät tekijänoikeusasiat  

- osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä  

- osaa suhtautua kriittisesti eri tietoon ja tiedonlähteisiin  

- osaa koota lähteet luetteloon  

- osaa arvioida miten onnistui tiedon hakemisessa ja käytössä ja antaa rakentavaa palautetta myös muille