Oppilashuolto

Oppilashuoltotyö on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Oppilashuoltotyöllä pyritään varmistamaan kaikille oppilaille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai muuta tuen tarvetta koulunkäynnissään.

Tukiopetus on koulun ensisijainen tukimuoto oppimisvaikeuksissa. Tukiopetusta voi saada myös jos oppilas on joutunut olemaan pitkään pois koulusta sairauden takia.

Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimiseen ja/tai keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. Opetus tapahtuu yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi olla myös luokassa samanaikaisopettajana.

Pienluokka on tarkoitettu väliaikaiseksi koulunkäynnin tukitoimeksi yleisopetuksen oppilaille, jotka hyötyvät yksilöllisemmästä opetuksesta ja pienemmästä luokan ryhmäkoosta.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Häneltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. 

Koulupsykologi auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa sosiaali - ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa. 

Koulumme koulukuraattorin ja koulupsykologin yhteystiedot löytyvät yhteystiedot -välilehdeltämme.