Ajankohtaista

< Takaisin

Kehitämme yhteisopettajuutta

Hyvät huoltajat!

 

Tänä lukuvuonna kehitämme koulussamme yhteisopettajuutta.

Useimmiten yhteisopettajuus tarkoittaa 1.-6. luokilla sitä, että kaksi opettajaa opettaa yhdessä kahta luokkaa, suunnittelee opetusta yhdessä ja osallistuu yhdessä arviointiin ja työnjakoon. Luokanopettajan työparina voi olla toinen luokanopettaja tai erityisopettaja. Mukana suunnittelussa ja työskentelyssä voi olla myös koulunkäynninohjaaja.

Käytännössä opetus voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että luokkaparilla on yhteinen opetustuokio, jonka jälkeen opettajilla on mahdollisuus jakaa oppilaat tarkoituksenmukaisiin ryhmiin. Työskentely mahdollistaa joustavan ryhmittelyn. Koko oppitunnin ajan voidaan myös opiskella yhdessä vaikkapa liikkuen tai musisoiden.

Yhteisopettajuuden avulla voidaan helpommin vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kaksi silmäparia huomaa enemmän kuin yksi. Niinpä havainnointi, seuranta, arviointi ja palautteen anto on helpompaa. Opettajien vahvuuksia voidaan suunnata paremmin oppilaiden hyväksi, mahdollistaahan yhteistyö kollegan vahvuuksien hyödyntämisen. Jaettu pedagoginen asiantuntemus tarjoaa opettajalle erinomaisen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen.

Lapsenne luokanopettaja kertoo mielellään tarkemmin, kuinka hän toteuttaa yhteisopettajuutta. Toteutustapoja on monenlaisia.

 

7.-9.-luokilla opetuksen järjestämistapa ei mahdollista samankaltaista yhteisopettajuutta kuin luokilla 1-6, mutta etsimme aktiivisesti keinoja yläluokille sopivien yhteisopettajuuden muotojen kehittämiseksi.

Yläluokilla opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä oppisisältöjä eheyttäviä kokonaisuuksia. Nämä eheyttävät kokonaisuudet sisältävät oppisisältöjä eri oppiaineista, ja ne toteutetaan yhteistyöprojekteina lukujärjestyksen mukaisten oppituntien puitteissa.

Yhteisopettajuutta toteutetaan yläluokilla myös siten, että luokanvalvojalla on työpari, jonka kanssa hän suunnittelee ja toteuttaa muun muassa erilaiset teemapäivät, esimerkiksi luokan hyvinvointitaitotunnit.

Erityisopetukseen olemme lisänneet resurssia mahdollistamalla samanaikaisopettajuutta äidinkielentunneilla. Tällöin kaksi äidinkielenopettajaa suunnittelee ja toteuttaa opetuksen yhdessä.

 

Uskomme, että yhteisopettajuus edistää niin oppilaiden kuin opetushenkilöstön hyvinvointia ja sen myötä oppimista.

Jos yhteisopettajuus herättää kysymyksiä, minä, apulaisrehtorit ja opettajat vastaamme mielellämme!

Hyvää koulusyksyä toivottaen,

Outi Ervasti, rehtori

Jakolinkki