Arviointi

Tutustu tarkemmin arviointiin Perusopetuksen arvioinnin ABC (pdf) -oppaan avulla.

 

Oppilaan arviointi

Peruskoulussa arvioidaan oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä, saavutuksia ja edistymistä opinnoissa. Arvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

Arviointi tapahtuu suhteessa opetussuunnitelmassa määritettyihin tavoitteisiin. Oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet on kuvattu opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalla.

Oppilaan arviointi muodostuu monista eri osa-alueista. Arviointiin kuuluvat suulliset ja vapaamuotoiset kirjalliset palautteet, arviointikeskustelut, erilaiset näytöt tiedoista ja taidoista, kokeet, testit sekä lukuvuoden aikana annettavat todistukset.

 

Arviointi opintojen aikana

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua, kehittää oppilaan itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi) ja kuvata, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).Perusopetuksen arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

Kehityskeskustelu ja arviointikeskustelu ovat osa oppimisen arviointia.

 

Kehityskeskustelut (1.-6.lk): vk 43 mennessä

 

Käydään oppilaan kanssa ja huoltaja voi halutessaan osallistua keskusteluun. Huoltajan läsnäolo nähdään erityisen tärkeänä 1. luokalla sekä opettajan ottaessa vastaan uuden ryhmän.

Kehityskeskustelussa käsitellään oppilaan vahvuuksia, oppimis- ja työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Yhdessä määritelty tavoite kirjataan Wilman oppimissuunnitelmaan. Tavoite on oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin, laaja-alaisen osaamisen taitoihin ja/tai käyttäytymiseen liittyvä, oppilaan oppimista edistävä asia.

Ekaluokkalaisten kohdalla tarjotaan mahdollisuus Lapset puheeksi-keskusteluun. Mikäli kehityskeskustelu käydään LP-menetelmällä, erillistä kehityskeskustelua ei käydä.

 

Välitodistus (5.-6.lk) syyslukukauden päättyessä.

Arviointikeskustelut (1.4. lk): vk 5 mennessä

Vuosiluokilla 1-4 ei anneta välitodistusta. Näillä vuosiluokilla väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna, johon osallistuu oppilaan lisäksi vähintään yksi huoltaja. Keskustelu käydään vuorovaikutuksessa huoltajan ja oppilaan kanssa.

Keskustelussa käydään läpi oppilaan oma arviointi oppimisen edistymisestä, oppimisen tavoitteet ja niissä edistyminen, työskentelytaidot (sisältäen laaja-alaisen osaamisen taidot) ja käyttäytyminen. Siinä arvioidaan oppilaan edistyminen myös kehityskeskustelussa asetetussa tavoitteessa/ tavoitteissa ja päivitetään tavoite tulevalle lukukaudelle.

Tavoite on oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin, laaja-alaisen osaamisen taitoihin ja/tai käyttäytymiseen liittyvä, oppilaan oppimista edistävä asia.

 

Lukuvuositodistus (1.-6.lk)

Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppiaineittain, miten oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet. 1-3 –luokilla oppilaat saavat sanallisen lukuvuositodistuksen ja vuosiluokilla 4-6 numeerisen lukuvuositodistuksen. Lisäksi neljännellä luokalla lukuvuositodistusta täydennetään sanallisen arvioinnin liitteellä.