Oppilaskunta

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan toiminnasta vastaa hallitus. Alaluokilla ja yläluokilla on koulussamme erilliset hallitukset. Alaluokilla hallitus on valittu äänestämällä edustaja jokaisesta luokasta. Yläluokilla hallitukseen pyritään ilmoittamalla kiinnostuksesta oppilaskuntakyselyn kautta. Tässä yhteydessä pitää kirjoittaa myös perustelut, miksi tehtävästä on kiinnostunut.

Hallitukset kokoontuvat säännöllisesti. Kokouksissa käsitellään oppilaiden, opettajien, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Hallitukset ideoivat myös itse käsiteltäviä asioita ja pyrkivät näin kehittämään oppilaiden omia vaikutusmahdollisuuksia.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat aktiivisia osallistujia ja toimivat tärkeässä roolissa oman luokan ja luokka-asteiden asioiden eteenpäin viemisessä. Hallitusedustajien kautta kaikki oppilaat saavat äänensä kuuluviin ja voivat näin olla vaikuttamassa koulumme arkeen ja kehittämiseen.

Oppilaskuntatoiminta tukee oppilaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja antaa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Oppilaskuntatoiminta vaikuttaa monella hyvällä tavalla koulun arkeen; hallituksien kokouksissa harjoitellaan kokouskäytänteitä, suunnitellaan erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä, parannetaan koulun viihtyvyyttä ja monipuolistetaan välituntitoimintaa.

Oppilaskunta tekee myös tiivistä yhteistyötä alueellisen lasten ja nuorten osallisuusryhmän kanssa.