Valinnaisaineet

Syventävät valinnaiset aineet, joita on 8. ja 9. luokalla 2h viikossa

Saksan kieli

Valinnaisella saksan kurssilla opit selviytymään tavallisista jokapäiväisistä tilanteista saksan kielellä, opit ääntämään saksaa niin, että sinut ymmärretään oikein, opit ymmärtämään tavallista saksankielistä puhetta ja tekstiä, harjoittelet asioimista jokapäiväisissä tilanteissa ja tutustut Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. 

B2-saksan kielen kurssi antaa pohjan käyttökelpoiselle saksan kielen taidolle, josta on hyvä rakentaa saksan taitoa jatko-opinnoissa. Koska Brexitin takia opiskelu Britanniassa on nykyään lähes mahdotonta muille kuin briteille, on saksan taito avain opiskelupaikkoihin kaikissa saksaa puhuvissa maissa. Myöhemmin työelämässä saksan taitaminen antaa etulyöntiaseman työpaikkoja haettaessa.

Saksa on kaunis kieli ja sen opiskelu on antoisaa ja hauskaa.

Draama, Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä

Jännittääkö julkinen esiintyminen? Haluatko parantaa esiintymistaitojasi? Kasvattaa esiintymisrohkeuttasi? Haluaisitko oppia uusia tapoja ilmaista itseäsi ja ajatuksiasi? Tervetuloa draaman tunneille.

Draaman tunneilla opit tuntemaan itseäsi ja tunnistamaan tunteitasi. Saat onnistumisen elämyksiä, esiintymiskokemusta ja -varmuutta. Samalla vahvistat itsetuntoasi. Työtapoja on useita: esimerkiksi pelit ja leikit, improvisaatiot, mielikuvaharjoitukset, pantomiimi, erilaiset esitykset, naamioteatteri, varjoteatteri. Draamaa opiskelevat vierailevat teatterissa ja tutustuvat myös teatterihistoriaan.

Draaman tunneilla ei edellytetä aikaisempaa esiintymiskokemusta – riittää, että asia kiinnostaa.

Kotitalous

Seitsemännellä luokalla on opiskeltu kotitalouden perusteet. Kotitalouden syventävässä oppiaineessa syvennetään opittuja tietoja ja taitoja. Oppiaineen perusta muodostuu ruoasta ja ruokakulttuurista ja siinä sivussa opimme erilaisia arjenhallinnan taitoja.

Syventävässä kotitaloudessa tutustumme suomalaiseen ruokakulttuuriin, erityisruokavalioihin, juhlien suunnitteluun ja järjestämiseen sekä perehdymme kansainväliseen ruokakulttuuriin. Käytämme erilaisia ruoka-aineita, tutustumme uusiin makuihin ja harjoittelemme eri ruoanvalmistusmenetelmiä.

Tavoitteena on oppia ja syventää jo opittuja käytännön työtaitoja, yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallinnantaitoja. Lisäksi opimme kestävän kehityksen mukaista toimintaa pohtimalla valintoja ja vastuuta. Opimme myös suunnittelemaan erilaisia ateriakokonaisuuksia, pesemään pyykkiä, siivoamaan ja opimme kuluttaja- ja talousosaamista sekä pohdimme ruoan turvallisuutta ja tulevaisuutta. Tervetuloa ilolla oppimaan kodin arjenhallintaa!

Kuvataide

Opetuksen lähtökohtana ovat omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeilut. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa. Sisällöissä huomioidaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia. Kukin valitsee itselleen omia syventymiskohteita: piirustus, maalaus, valokuvaus, videotaide, elokuva, kuvanmuokkaus, kuvanveisto, keramiikka, grafiikka, ympäristötaide, arkkitehtuuri… näiden yhdistelmiä ja uusia tekemisen tapoja.

Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa omakohtaista kokemusta kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa. Vahvistamme kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kokeilemme erilaisia visuaalisia ympäristöjä. Kehitämme yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennamme yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Käymme museoissa ja gallerioissa. Tutustumme kaupunkikulttuuriin ja arkkitehtuuriin.

Liikunta

Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Syventävän kurssin tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten osan sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin. Sisältönä on ollut esim. suppailu, tanko-akrobatia, megazone, fastcoop, fresbeegolf, keilailu, kiipeily jne.

Musiikki

Musiikin syventävän kurssilla pääpaino on musisoinnissa. Tunneilla lauletaan ja soitetaan erilaisilla laulu- ja soitinkokoonpanoilla ryhmän osaamisen ja kiinnostuksen mukaan (esim. bändikokoonpanoilla). Opetuksen sisällöissä ja kappalevalinnoissa otetaan huomioon ryhmän omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Valinnaismusiikki tarjoaa mahdollisuuden kehittää laulutaitoa ja oppia soittamaan instrumentteja oman kiinnostuksen mukaan. Oppilaalta ei edellytetä soittotaitoa.

Tekninen työ

Suunnitellaan ja valmistetaan omia esineitä / tuotteita sovittujen aiheiden mukaan. Käytetään pääosin kovia materiaaleja; puu, metalli muovi. Käytössä ovat kaikki koulun käsityön materiaalit, koneet ja tekniikat sekä suunnittelussa 3d-ohjelma. Tavoitteena on vahvistaa työtapojen ja eri materiaalien osaamista niin että luodaan pohjaa ammattiopinnoille tai harrastuksille. Tutustutaan tekniseen toimialaan.

Tekstiilityö

Tekstiilityön valinnaisella kurssilla syvennetään ja laajennetaan käsityötietoja ja –taitoja oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia käsitöitä (mm. vaatteita, sisustustöitä jne.) monipuolisesti eri työtapoja, koneita ja laitteita käyttäen. Lisäksi syvennetään jo aikaisemmin opittuja taitoja.

Tavoitteena on...

  • ...oppia suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja sekä luottamaan itseensä käsityöntekijänä.
  • ...oppia tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä.
  • ...perehtyä perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan, joita voi soveltaa käsitöissä, arkielämässä, jatko-opinnoissa, harrastuksissa ja työelämässä.
  • ...positiivinen suhtautuminen omaan osaamiseen.

Syventävän tekstiilityön lopullinen sisältö muodostuu opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan, eli opiskelija saa itse valita mitä tekee.

Arviointi: Numeroarviointi käsityön päättöarvioinnin kriteerien mukaan

Soveltavat valinnaiset aineet, jota on 8. luokalla 2 h viikossa, 9. luokalla ei enää ollenkaan.

”Alakko nää mua” SOVELTAVA KURSSI 2h, Terveystieto ja äidinkieli

Tällä kurssilla edistetään itsetuntemusta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla vahvistetaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä taitoja. Kurssilla voidaan keskittyä ryhmän päättämiin teemoihin esim. mielenhyvinvointi, ihmissuhdetaidot, onnellisuustaidot, minä jne.

Alakko nää mua-kurssilla työtapoina ovat toiminnalliset tehtävät, draamaharjoitukset, kirjoittaminen, keskustelu ja pohdiskelu yksin sekä ryhmässä. Kurssilla käytetään erilaisia tiedonlähteitä ja viestintävälineitä- ja tapoja.

Kotitalouden soveltava kurssi: Leivonta ja juhlat

Kotitalouden soveltavalla kurssilla leivotaan ja juhlitaan yhdessä. Oppilaat saavat itse suunnitella ja toteuttaa haluamansa juhlan (esimerkiksi rippijuhlat, häät tai lastenjuhlat). Kurssin aikana juhlan suunnitteluun liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi juhlan budjetin laatiminen, tarjottavat, pukeutuminen, koristelu ja kattaus, tapakulttuuri ja juhlan ohjelmasisällöt.

Kurssilla opetellaan työskentelemään yksin ja ryhmässä. Kurssilla opitaan suunnittelemaan ajankäyttöä sekä työn etenemistä juhlan onnistumiseksi. Kurssilla harjoitellaan myös yrittäjätaitoja esimerkiksi harjoittamalla pienimuotoista myyntitoimintaa.

Käsityön ja kuvataiteen soveltava, Muotoilu 2h

Oppilas valitsee joko tekstiilityöhön tai tekniseen työhön painottuvan kurssin.

Muotoilussa tutustutaan tuotteen koko kehityskaareen: miten materiaalista ja ideasta muotoilijan työn tuloksena syntyy tuote. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita (käyttöesineitä, vaatteita ja teoksia) monenlaisista materiaaleista kuvataiteen ja käsityön tekniikoita hyödyntäen kokeilevalla otteella.

Opitaan kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, muotoihin ja väreihin. Tutkitaan ympäristöä ja esinekulttuuria. Muotoilussa voidaan yhdistää ekologisuuden ja kestävän kehityksen pohtiminen esineen tuotantoon, kuluttamiseen ja markkinointiin sekä esineen esteettisyyteen ja käyttökelpoisuuteen esimerkiksi kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä.

Muotoilu (tekstiilityön soveltava)

Muotoilu tekstiilityön sisällöillä.

Meille kuluttajille tulee kauppoihin tarjolle jatkuvasti uusia tuotteita. Vanhoja tuttuja sisustustavaroita, huonekaluja, vaatteita, astioita jotka ovat vähän erilaisia kuin ne, jotka olet nähnyt aiemmin.

Muotoilijalla on ollut oma näkemyksensä, minkä avulla hän on saanut vanhan idean näyttämään uudelta, kiinnostavalta ja erilaiselta. Tällä kurssilla tutustutaan käsityön keinoin tuotesuunnittelun koko prosessiin ideasta valmiiksi esineeksi.

Liikkuen ja seikkaillen luonnossa, liikunnan ja biologian soveltava 2h

Liikkuen ja seikkaillen luonnossa-kurssilla syvennetään luontosuhdetta ja opitaan liikkumaan monipuolisesti sekä turvallisesti luonnossa. Kurssi sisältää hieman teoriaa ja paljon käytäntöä. Kurssilaiset suunnittelevat yhdessä opettajan kanssa kurssin toteutuksen, joka voi olla yksi pitempi retki tai koostua monipuolisesti esim. lyhyemmästä retkestä, maastopyöräilystä, melonnasta jne. Yhteistyö toisen yläkoulun (Metsokangas, Kaakkuri) kanssa on mahdollinen.

Musiikkia tietokoneilla, musiikin soveltava 2h

Musiikin soveltavalla kurssilla tehdään musiikkia tietokoneilla ja ipadeilla erilaisia musiikkiohjelmia hyödyntäen. Kurssilla opitaan tekemään omia musiikkituotoksia ja biisejä säveltämällä, sanoittamalla, improvisoimalla, sovittamalla, soittamalla, miksaamalla ja tallentamalla.  Osallistuminen ei edellytä välttämättä soittotaitoa.

Tieto- ja viestintäteknologian valinnainen 2h

Valinnaisaineen sisältöjä: Kuvankäsittely, äänenkäsittely, videoeditointi, nettisivujen teko, ohjelmointi, pilvipalvelujen hyödyntäminen, sosiaalinen media, tietosuoja ja tekijänoikeudet.

Työskentely ja oppiminen tapahtuu erilaisin harjoitustehtävin. Lisäksi on projekteja, joissa yhdistetään useampia sisältöalueita erityyppisiin tuotoksiin.