Oppilashuolto

 

Oppilashuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa. Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoitteena on hyvinvoiva kouluyhteisö, joka tukee ja edistää jokaisen oppilaan oppimista ja hyvinvointia, ehkäisee pulmia ja tarjoaa niihin tukea mahdollisimman varhain sekä ennakoi mahdollisia riskejä. Hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä vallitsee luottamus ja avoimuus ihmisten välillä: jokainen tuntee kuuluvansa kouluyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kehittää, arvioida, suunnitella ja koordinoida oppilashuollollista työtä koulussa. Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskustelemaan yhteisöllisistä oppilashuollollisista asioista säännöllisesti.

Maikkulan koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulunkäynnin ohjaaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi voidaan kutsua muita asiantuntijoita, opettajia tai ohjaajia. Oppilashuoltoryhmän koordinoijina toimivat alakoulun erityisopettaja Virpi Lähde sekä yläkoulun erityisopettaja Aino Pitkänen.

 

Yksittäistä oppilasta koskevien oppilashuollollisten palavereiden kokoonpano määritellään aina erikseen. Kokoonpanosta sovitaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Koulukuraattori ja koulupsykologi:

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää ja tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottaja voi olla oppilas itse, huoltaja, opettaja tai jokin muu taho.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin tehtäviin kuuluu mm.:

  • oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, oppimisessa, psyykkisessä terveydessä tai vuorovaikutussuhteissa esiin tulevien pulmien selvittely ja arviointi sekä niiden perusteella tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suunnittelu
  • yksittäisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä myönteisen opiskeluilmapiirin edistäminen yhteistyössä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa
  • oppilaan sekä hänen perheensä tukeminen tarvittaessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Yhteystiedot:

Koulupsykologi Heli Korkiakoski p.044 703 9004 ja koulukuraattori Sini Laamanen p.050 597 4899.

Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.