Oppilashuolto Oppilashuolto

Oppilashuolto

 

Oppilashuolto

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa. Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoitteena on hyvinvoiva kouluyhteisö, joka tukee ja edistää jokaisen oppilaan oppimista ja hyvinvointia, ehkäisee pulmia ja tarjoaa niihin tukea mahdollisimman varhain sekä ennakoi mahdollisia riskejä. Hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä vallitsee luottamus ja avoimuus ihmisten välillä: jokainen tuntee kuuluvansa kouluyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa

 

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on kehittää, arvioida, suunnitella ja koordinoida oppilashuollollista työtä koulussa.

Maikkulan koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Ryhmään kutsutaan oppilas- ja huoltajaedustajat, tehdään yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa, tavataan opettajia ja ohjaajia. Oppilashuoltotyön koordinoijana toimii yläkoulun erityisopettaja Aino Pitkänen.

 

Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskustelemaan yhteisöllisistä oppilashuollollisista asioista torstaisin klo 8-10.

Yksittäistä oppilasta koskevien oppilashuollollisten palavereiden kokoonpano ja ajankohta määritellään aina erikseen. Kokoonpanosta sovitaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi:

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää ja tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottaja voi olla oppilas itse, huoltaja, opettaja tai jokin muu taho.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuoltotyössä. Heidän tehtäviinsä kuuluu mm.:

·         oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, oppimisessa, psyykkisessä terveydessä tai vuorovaikutussuhteissa esiin tulevien pulmien selvittely ja arviointi sekä niiden perusteella tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suosittelu ja suunnittelu

·         yksittäisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä myönteisen opiskeluilmapiirin edistäminen yhteistyössä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa

·         oppilaan sekä hänen perheensä tukeminen

·         tarvittaessa yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.