Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Tuen kolmiportaisuus - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

 

Koulutyön tukeminen perustuu kolmiportaisen tuen malliin, jossa tukimuodot vahvistuvat asteittain. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti yhteistyössä oppilaan, opettajien ja huoltajien kanssa.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea sekä ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti, kun tarvetta ilmenee. Koulun tukimuotoja ovat mm. monipuoliset eriyttämisen käytänteet, tukiopetus, koulunkäynninohjaajan tuki, oppilaanohjaus, osa-aikainen erityisopetus, joustavat opetusjärjestelyt sekä oppilashuollon palvelut.

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee säännöllistä tukea ja/tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää ja se suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena yksilölliset tarpeet huomioiden. Tuen järjestelyt kirjataan pedagogisen arvion pohjalta laadittuun oppimissuunnitelmaan.

Mikäli oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänelle haetaan hallinnollista erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan pedagogisen selvityksen pohjalta henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS.) Siinä määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät, opetusjärjestelyt ja tarvittavat tukitoimet. Erityisen tuen muotona voi olla mm. jonkin oppiaineen yksilöllistäminen. Tällöin oppilaan opetus ko. oppiaineessa suunnitellaan yksilöllisesti hänen edellytyksiään vastaavaksi ja arvioidaan näiden tavoitteiden mukaan.

 

Erityisopetus 

Erityisopettaja toimii laaja-alaisena kasvatustyön ja oppimisen tukijana koulussa yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Erityisopettaja osallistuu oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen, tukitoimien suunnitteluun ja tuen toteutukseen. Opetus tapahtuu samanaikais-, yksilö- tai pienryhmäopetuksena.  Erityisopetuksen tavoitteena on joustavin järjestelyin tukea oppilaan koulunkäynnin sujumista, monipuolisesti tukea oppimista yksilölliset erot ja elämäntilanteet huomioiden.

 

Yläkoulun erityisopettajana (8–9 lk) toimii Päivi Kangas 046-9214186

Ala- ja yläkoulun erityisopettajana (5-7 lk) toimii Tiina Kinnunen 040-184 9704
Alakoulun erityisopettajana (1-4 lk) ja oppilashuoltotyön koordinoijana toimii

Raija Ylitalo-Kokko 044-7039182

 

Alueelliset erityisryhmät ja vaativan erityisen tuen ryhmät

Erityisryhmät toimivat erityisenä tukena oppilaille, jotka tarvitsevat pienemmän opetusryhmän, yksilöllisempää opetusta ja erityisiä opetusjärjestelyjä. Oppilas voi opiskella erityisryhmässä joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Hakeutuminen erityisryhmään valmistellaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa. Erityisryhmän opettaja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaan opettajien kanssa arvioinnin ja tuen riittävyyden osalta.

Alueellisen erityisryhmän (1-3 lk) erityisluokanopettaja Jenni Kouvala 044-7039347

Alueellisen erityisryhmän (4-6 lk) erityisluokanopettaja Paula Friman 040-1871493 

Alueellisen erityisryhmän (7-9 lk) erityisluokanopettaja Erno Hautamäki 044-7039343

 

Vaativan erityisen tuen ryhmän (VET 1) erityisluokanopettaja Hanna Koskela 044–7039358

Vaativan erityisen tuen ryhmän (VET 2) erityisluokanopettaja Tiina Södervall 044–7039831

Vaativan erityisen tuen ryhmän (VET 3) erityisluokanopettaja Jutta Kemppainen 040-6216414

 

Koulunkäynninohjaajapalvelut

Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä.

Koulunkäynninohjaaja ohjaa ja tukee oppilaan oppimista ja tehtävistä suoriutumista, hyvää käytöstä ja koulun sääntöjen noudattamista, oppilaan sairauden omahoitoa ja luo tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia koulutyön sosiaalisissa tilanteissa siten, että oppilaan omatoimisuus ja itsenäisyys kehittyvät.

Koulun yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä koulunkäynninohjaaja on yhtenä toimijana kehittämässä ja toteuttamassa oppilaiden hyvinvointia tukevia käytänteitä.

 

Maikkulan koulussa koulunkäynninohjaajina toimivat:

Alueellinen erityisryhmä (1. - 3. lk ) Tiia Jurvakainen 050-3682928
Alueellinen erityisryhmä (4 - 6. lk ) Susanna Sikiö 040-6316603

Alueellinen erityisryhmä (7-9 lk) Mari Kotilainen 050-4628584

    
Vaativan erityisen tuen ryhmä  (VET 1) Anneli Jokelainen 050-3829482

Vaativan erityisen tuen ryhmä (VET 1) Natalia Kaartinen 050-5644343

Vaativan erityisen tuen ryhmä (VET 1) Katja Tammi 040-5893548

Vaativan erityisen tuen ryhmä (VET 2) Henna Väntti 050-4628549

Vaativan erityisen tuen ryhmä (VET 2) Miia Tyvitalo 040-6237936

Vaativan erityisen tuen ryhmä (VET 3) Minna Aura 040-5723312

Vaativan erityisen tuen ryhmä (VET 3) Katri Ervasti-Taskila 040-3528119

 

Yleisohjaajat:

Vertti Arola 040-1858356

Ana Figueredo 046–9214196

Tiina Haaga-Halmetoja 040-1940193

 Sofia Hypen 040-4857659

Taru Kulju 040-1950897

Marja Pyhtilä 050-5603807 (virkavapaalla)