Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Tuen kolmiportaisuus - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

 

Koulutyön tukeminen perustuu kolmiportaisen tuen malliin, jossa tukimuodot vahvistuvat asteittain. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti yhteistyössä oppilaan, opettajien ja huoltajien kanssa.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea sekä ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti, kun tarvetta ilmenee. Koulun tukimuotoja ovat mm. monipuoliset eriyttämisen käytänteet, tukiopetus, koulunkäynninohjaajan tuki, oppilaanohjaus, osa-aikainen erityisopetus, joustavat opetusjärjestelyt sekä oppilashuollon palvelut.

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee säännöllistä tukea ja/tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää ja se suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena yksilölliset tarpeet huomioiden. Tuen järjestelyt kirjataan pedagogisen arvion pohjalta laadittuun oppimissuunnitelmaan.

Mikäli oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänelle haetaan hallinnollista erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan pedagogisen selvityksen pohjalta henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS.) Siinä määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät, opetusjärjestelyt ja tarvittavat tukitoimet. Erityisen tuen muotona voi olla mm. jonkin oppiaineen yksilöllistäminen. Tällöin oppilaan opetus ko. oppiaineessa suunnitellaan yksilöllisesti hänen edellytyksiään vastaavaksi ja arvioidaan näiden tavoitteiden mukaan.

 

Erityisopetus 

Erityisopettaja toimii laaja-alaisena kasvatustyön ja oppimisen tukijana koulussa yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Erityisopettaja osallistuu oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen, tukitoimien suunnitteluun ja tuen toteutukseen. Opetus tapahtuu samanaikais-, yksilö- tai pienryhmäopetuksena.  Erityisopetuksen tavoitteena on joustavin järjestelyin tukea oppilaan koulunkäynnin sujumista, monipuolisesti tukea oppimista yksilölliset erot ja elämäntilanteet huomioiden.

Yläkoulun erityisopettajana ja oppilashuoltotyön koordinoijana toimii Aino Pitkänen (044-7039355)
Alakoulun erityisopettajana toimii Virpi Lähde (044-703 9182)

 

Alueelliset pienryhmät 

Pienryhmä toimii tehostettuna tukena oppilaille, jotka tarvitsevat pienemmän opetusryhmän, yksilöllisempää opetusta ja erityisiä opetusjärjestelyjä. Oppilas voi opiskella pienryhmässä joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Hakeutuminen pienryhmään valmistellaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa. Pienryhmän palveluita voidaan käyttää myös joustavasti, jos oppilaalla on mm. tilapäisen tuen tarve. Pienryhmän opettaja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaan opettajien kanssa arvioinnin ja tuen riittävyyden osalta.

1. - 2. luokkien pienryhmän erityisluokanopettaja Pirjo Heikki (044-703 9347)
3. - 6. luokkien pienryhmän erityisluokanopettaja Tiina Södervall (044- 7039831)
7. -9. luokkien pienryhmän opettaja Jari Maljanen (044-7039358)

 

 

Koulunkäynninohjaajapalvelut

Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä.

Koulunkäynninohjaaja ohjaa ja tukee oppilaan oppimista ja tehtävistä suoriutumista, hyvää käytöstä ja koulun sääntöjen noudattamista, oppilaan sairauden omahoitoa ja luo tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia koulutyön sosiaalisissa tilanteissa siten, että oppilaan omatoimisuus ja itsenäisyys kehittyvät.

Koulun yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä koulunkäynninohjaaja on yhtenä toimijana kehittämässä ja toteuttamassa oppilaiden hyvinvointia tukevia käytänteitä.

Alakoulussa koulunkäynninohjaajana toimivat:


1. - 2. pienryhmä Tiia Jurvakainen (050-3682928)
3. - 6. pienryhmä Susanna Sikiö (040-6316603)
 

yleisohjaajat:

1. - 6. Eija Rönkkö (050- 5644343)

          Anneli Jokelainen (040-6316603)

          Jenni Korhonen (050-4628584)

 

7. - 9. Marja Pyhtilä (050-5603807)

7. - 9. Sofia Hypèn (040-4857659)