Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana. Hänen tulee saada tukea ja ohjausta oppimiselleen ja koulunkäynnilleen viipymättä heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen järjestämisen perusperiaatteina ovat ennakointi, tuen oikea-aikaisuus, suunnitelmallisuus ja asteittainen tehostaminen. Kolmiportainen tuki takaa suunnitelmallisen tuen kokonaisuuden, jossa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet. Kolmiportainen tuki muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta.

Yleistä tukea on mm. opetuksen eriyttäminen, joustavien opetusryhmien käyttö, tukiopetus, tilapäinen erityisopetus, läksyparkki, koulunavustajan käyttö.

Kun yleinen tuki ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen mikä on yleisen tuen toimenpiteiden suunnitelmallista tehostamista kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Tehostettua tukea annetaan lapselle, joka tarvitsee säännöllistä ja/tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Tehostetun tuki on määräaikaista ja tilanne tarkistetaan vähintään lukuvuosittain.

Tehostetusta tuesta voidaan palata takaisin yleiseen tukeen tai siirtyä erityiseen tukeen, kun tehostettu tuki ei riitä. Erityisen tuen vaiheessa lapselle laaditaan Hojks eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa vähintään toisen vuosiluokan jälkeen ja seitsemännelle vuosiluokalle siirryttäessä sekä aina tuen tarpeen muuttuessa. Erityisestä tuesta voidaan palata takaisin tehostettuun tukeen ja edelleen yleiseen tukeen. Siirtymät eri tukivaiheesta toiseen tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa.