Oppimisen tuki

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia ennakolta siten, että oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa oppimistavoitteensa.

Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja toteutus suunnitellaan yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Lapsen ja perheen arvostava kohtaaminen on tärkeä seikka tukea suunniteltaessa.

Tavoitteet

  • Yleisen tuen keinot ovat koululla kaikkien opettajien käytössä säännöllisesti.
  • Jos yleinen tuki ei riitä, tukea tehostetaan ja oppilas voidaan siirtää tehostettuun ja edelleen erityisen tuen piiriin.

 

Koulun rakenteet tuen toteuttamisessa

  • yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä joka toinen viikko
  • monialaiset yksilökohtaiset opiskeluhuoltopalaverit tarvittaessa
  • yhteistyö monialaisessa oppilashuoltotyössä: koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, nuorisotoimi, seurakunta, vanhempainyhdistys, kummioppilaat
  • koulun yhteisölliset tapahtumat
  • rehtori ja koulunkäynninohjaajien palaveri kerran kuukaudessa

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluhuolto

Kolmiportainen tuki