Kansainvälisyyssuunnitelma - Hintan koulu - Oulun kaupunki

HINTAN KOULUN KANSAINVÄLISYYSSUUNNITELMA 2016

 

 

Taustaa

Koulumme kansainvälinen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan.

Oulun kaupungin arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.

Hintan koulun ohjaavia arvoja ovat suvaitsevaisuus, sosiaalisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja tasa-arvo.

Koulun opetussuunnitelmassa kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu on yksi laaja-alaisen osaamisen aihekokonaisuus.

Kulttuuri- ja kansainvälisyystiimi vastaa koulumme kansainvälisistä asioista.

 

Toimintaympäristön kuvaus

Hintan koulun oppilaaksi ottoalueella on pääsääntöisesti kotitaustaltaan suomenkielisiä oppilaita. Maahanmuuttajaoppilaita ei juurikaan ole. Kuitenkin kouluissamme on oppilaita, joiden kotikielenä on jokin muu kuin suomen kieli.

 

Kansainvälisyystoimintamme tavoitteet

·Kiinnitetään huomiota toista ihmistä arvostavien asenteiden vahvistamiseen jokapäiväisessä elämässä.

·Opitaan tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöä.

·Tutustutaan muihin kulttuureihin eri oppiaineiden kautta.

·Ylläpidetään monikulttuurista yhteistyötä, esim. vierailijat omalla koululla.

·Kieltenopetuksessa oppilaille tarjotaan mahdollisuus valita englannin lisäksi muita kieliä viidenneltä luokalta alkaen.  

·Oppilaita ohjataan globaalin vastuun ymmärtämiseen ja siihen kasvamiseen.

·Osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuritoimintaan, konsertit, elokuvafestivaalit ym.

·Hankitaan taitoja toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.

·Opetushenkilöstöä kannustetaan osallistumaan kansainvälisyyttä edistäviin koulutuksiin ja sitoutumaan käynnissä oleviin projekteihin.

·Hyödynnetään teknologiapainotteista opetusta kansainvälisyysprojekteissa.

 

Yhteistyökumppanit

·Oulun yliopisto: kansainväliset vierailijat, opiskelijat

·järjestöt: SPR, UNICEF, Lions

·seurakunta    

·opetustoimi: maailmankoulu

·kulttuurilaitokset: elokuvat, teatteri, ja kirjasto

·kulttuurivälittäjät: Setlementti, Villa Victor

·Cimo, kansainvälisen liikkuvuuden keskus

·Kumppanikoulut esim. Majakka-projekti / DSoE ( Digital Schools of Europe)

·eTwinning

 

Toiminta

·Kulttuuri- ja kansainvälisyystiimi päivittää lukuvuoden alussa koulun kansainvälisyyssuunnitelman ja suunnittelee kansainvälisyystapahtumat tulevalle lukuvuodelle. Tiimi arvioi kansainvälisyyssuunnitelman toteutumista lukuvuoden lopulla vuosittain.

 

 

1.    Kotikansainvälisyys

·Rakennetaan koulun ilmapiiriä kohti positiivista ja avointa suhtautumista kansainvälisyyteen.

·Järjestetään SPR:n Nälkäpäivä-keräys vuosittain.

·Osallistutaan Unicef-kävelyyn.

·Oulun yliopiston sekä Erasmus vaihto-opiskelijoita kutsutaan vierailemaan koulullamme.

·Oppilaille tarjotaan konsertteja, esim. Sibelius, Anders Apa, irlantilaisen musiikin konsertti.

·Vietetään rauhan ja sovinnon päivää (Martti Ahtisaari-päivä).

·Harjoitellaan sovittelua VERSO-toiminnan myötä.

·Osallistutaan Lasten- ja nuorten elokuvafestivaaleille vuosittain.

·Kevätlukukaudella pidetään kansainvälisyysviikko, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisyyteen. Esimerkiksi oppilaat opettavat toisiaan eri kielillä pienissä toimintapisteissä. Pyydetään vierailijoita eri kulttuureista koulullemme.

 

 

 

2.    Kansainväliset projektit

·Koulumme on osallisena Opetusministeriön Tulevaisuuden Peruskoulu-kehittämiskouluverkostossa yhtenä Majakka–kouluna.

·Majakka-koulut tekevät yhteistyötä eurooppalaisten koulujen kanssa.

·Projektiin liittyy teknologiaopetuksen kehittäminen, vuosiluokaton alkuopetus sekä yhteisopettajuus.

·Yellow submarine- projektiin osallistuminen eTwinning- ohjelmassa.

·Opettajien kouluttaminen ja vierailut ulkomailla projektin puitteissa.

·Olemme hakeneet Tablet- koulutuksia KA1-hakemuksella, jota Oulun kaupunki tukee omalla rahoituksellaan.

·Olemme yhtenä kouluna mukana DSoE-projektissa, jossa on osallistujia kahdeksasta eurooppalaisesta maasta.

·DSoE-partnerikoulusta on tulossa vierailija koulullemme (job shadowing).

·Kunta on tehnyt KA1-konsortiohakemuksen, jotta saisimme lisää liikkuvuuksia koulumme opetushenkilöstölle. Näitä liikkuvuuksia käytetään DSoE-projektin vierailuihin.

 

TOIMINTASUUNNITELMA  2015- 2016

Syksy 2015:

·DSoe-vierailijoita kävi koulullamme lokakuussa

·eTwinning-yhteistyö alkoi

·Nälkäpäivä

·Sibelius-konsertti

·Suomen-ruotsalainen Anders Apa-konsertti

·Ahtisaari-päivä: Sovinnon ja sovittelun päivä, Sovinnon kyyhkyn luovutus sovittelijaoppilaille

Kevät 2016:

·eTwinning jatkuu

·Tulevaisuuden Peruskoulu-projekti, toiminta Majakka-kouluna jatkuu

·DSoE-hanke etenee

·toukokuussa kansainvälisyysviikko

·Oulun Yliopiston ja Erasmus-vaihto-ohjelman vierailijoita koulullamme