OPPILASHUOLTOA HINTAN KOULUSSA

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö. Koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoselvitykset työnantajalle, alle 12 v. lapselle, saa kouluterveydenhoitajalta tai keskitetystä neuvolapuhelimesta  08 55844356.

Yhteydenotto ensimmäisenä poissaolopäivänä. 

Oppilashuoltotyöryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyöryhmä valmistelee syksyn 2020 aikana yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu". Koulumme oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat:

Rehtori Matti Ahola, koulupsykologi xx.xx, kuraattori Erja Vainiokangas, terveydenhoitaja Kaarina Haapalainen, pienryhmänopettaja Sanna Porola sekä erityisopettajat Päivi Koskela ja Satu Karppinen. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua sosiaalityöntekijä, lääkäri, perheneuvolan tai lasten- ja nuortenpsykiatrian työntekijä (LaNu), perhetyöntekijä, poliisi, tukihenkilö tai koulunkäynninohjaaja.

  

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijatyöryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmään voi opettajan, oppilaan ja huoltajien lisäksi kuulua esimerkiksi erityisopettaja, koulukuraattori, -psykologi tai/ja terveydenhoitaja. Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.

Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu maanantaiaamuisin ja aina tarvittaessa myös muulloinkin.

Monialaisen asiantuntijatyöryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.

Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntityöryhmässä. Koulumme työntekijöiden yhteystiedot löydät koulumme kotisivuilta kohdasta henkilökunta.