Kaakkurin koulun järjestyssäännöt ja arvot

KAAKKURIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT                                                                                       

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Kaakkurin koulussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. (1)

Kouluissa on aina oltava päivitetyt järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulualueella sekä kouluaikana, jolloin oppilas osallistuu opetus- tai lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Koulualueella tarkoitetaan koulurakennusta ja siihen kuuluvia piha-alueita.

Opettajan tai rehtorin velvollisuus on ilmoittaa koulupäivän tai koulumatkan aikana tietoonsa tulleista rikkeistä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai/ja muille viranomaisille.

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Kaakkurin koulun järjestyssääntöjä on täydennetty ruokala- ja välituntisäännöillä.

 

Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. (2)

Oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

 

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti koulupäivän aikana.

 

Hyvä käytös ja viihtyvyys

Oppilaan tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Kouluyhteisön jäsenen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ei saa loukata. Kiusaaminen on kielletty.

Koulupäivän aikana sisätiloissa ei pidetä ulkovaatteita eikä -päähineitä. Ulkovaatteet säilytetään niille tarkoitetuissa paikoissa. Koulu ei vastaa naulakoissa säilytettävistä vaatteista ja henkilökohtaisesta omaisuudesta eikä niille ole valvontaa.

Yläluokilla oppilas voi tuoda kouluun terveellisen välipalan koulupäivän aikana nautittavaksi.

Alaluokilla luokanopettaja antaa ohjeet välipalan kouluun tuomisesta.

Kouluun ei saa tuoda energiajuomia. Karkit, herkut ja sokeriset juomat ovat sallittuja vain opettajan luvalla poikkeuspäivinä.

 

Turvallisuus ja liikkuminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa ja kouluympäristössä.

Yläkoulun oppilaat voivat olla välituntisin sisällä. Alakoulun oppilaat viettävät kaikki välitunnit ulkona. Oppilaan tulee noudattaa välituntisääntöjä.

Koulun wc-tiloissa asioidaan yksin.

Pyöräily koulun alueella on kielletty. Polkupyörät ja moottoriajoneuvot sijoitetaan niille osoitetulle alueelle, ja niiden käyttö välituntisin on kielletty ilman opettajan lupaa. Välituntipihalla ei saa, huoltoajoa lukuun ottamatta, ajaa ajoneuvolla. Koulun välittömässä läheisyydessä liikuttaessa noudatetaan erityistä varovaisuutta.

Koulun alueelta poistuminen on kiellettyä ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Kaakkurin koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

Koulun henkilöstön parkkipaikka ei ole saattoliikennepaikkana turvallinen. Lapset pyydetään jättämään Kaakonpojankujan varteen.

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta. Oppilas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut koulun sääntöjä rikkomalla tai tahallisesti.

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on huolehdittava jätteiden asianmukaisesta kierrättämisestä. Roskaaminen on kiellettyä.

 

Mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteet pidetään äänettöminä ja värisemättöminä, eikä niitä saa käyttää tai pitää esillä oppituntien, ruokailun ja koulun tilaisuuksien aikana ilman opettajan lupaa. Mobiililaitteiden häiritsevä käyttö koulupäivän aikana on kielletty. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Alaikäisen osalta julkaisuun tarvitaan huoltajan lupa. Internetin käytössä noudatetaan hyvää nettietikettiä.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

Laissa kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, huumausaineet, veitset, ampuma-aseet ja voimakkaat laser-osoittimet. Tupakkalain mukaisten tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito on kielletty kouluaikana kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa.

 

Kurinpito

Opettajalla ja rehtorilla on luotettavaan havaintoon perustuvan epäilyn nojalla oikeus tarkistaa, onko oppilaalla hallussaan turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. Rehtori tai opettaja voi ottaa opetusta häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulun järjestyssääntöjä rikkova oppilas määrätään ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun. Hänelle voidaan antaa jälki-istuntoa, rehtorin kirjallinen varoitus tai erottaa koulusta määräajaksi. Annettu rangaistus kirjataan ja arkistoidaan.

Häiritsevä oppilas voidaan opettajan tai rehtorin toimesta poistaa luokkahuoneesta, koulun tilaisuudesta tai koulun alueelta. Opetuksen epäämisestä loppupäivän tai seuraavan päivän osalta päättää koulun rehtori.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan laiminlyödyt tehtävät koulupäivän aikana tai koulun jälkeen. Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuuttaan likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden tai tilan.

 

Järjestyssääntöjen seuranta, tarkistaminen ja tiedotus

Järjestyssäännöt pidetään kaikkien nähtävillä ja saatavilla. Järjestyssääntöjä päivitetään tarvittaessa kuluvan lukuvuoden aikana.

1 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

2 Suomen perustuslaki (731/1999)

 

 

KAAKKURIN KOULUN RUOKALA- JA VÄLITUNTISÄÄNNÖT

Noudatan sovittuja ruokailuaikoja.
Jonotan vuoroani rauhallisesti enkä aiheuta turhaa meteliä ruokalaan.
En käytä kännykkää ruokailun aikana.
En sotke ruoalla.
Ruokailtuani nostan tuolini, palautan astiat ja siirryn muihin tiloihin viettämään välituntia tai jatkamaan oppituntia.

Vietän välituntini sovituilla välituntialueilla.
Koulun alueelta poistuminen ilman erillistä lupaa on kielletty.
En aja pyörällä koulun piha-alueella.
Skuuttaan ja skeittaan vain kypärä päässä.
Noudatan välituntivalvojien antamia ohjeita.
Jäämäessä jonotan vuoroani, lasken istuma-asennossa ja yksi kerrallaan.
Päiväkodin piha ei kuulu koulun piha-alueeseen, ja kulku päiväkodin pihan kautta on kielletty.
Lumipallojen ja kivien heittäminen on kielletty.
Pihan puissa kiipeily ja oksien taittaminen on kielletty.