Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto  

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Koulussa toimii yhteisöllisistä asioista vastaava moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tavoitteena on kehittää koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään varmistamaan kaikille oppilaille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.   

 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia sekä toimintakulttuuria. Koulussamme arviointia tehdään erilaisten kyselyjen, muun muassa Hyvinvointiprofiili-kyselyn avulla, jonka pohjalta valitaan luokkakohtaiset hyvinvointia edistävät tavoitteet. Oppilashuollon tehtävänä ei ole auttaa vain ongelmatilanteissa, vaan tarttua asioihin myös jo ennakolta. Yhteisöllisiä toimintatapoja kehitetään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien sekä koulun yhteistyötahojen kanssa. Rehtori vastaa koulun oppilashuollon toiminnasta. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä vaihtelevasti luokanvalvoja, aineenopettaja, koulunkäynninohjaaja, oppilaskunnan edustaja, vanhempaintoimikunnan edustaja, nuorisotyöntekijä, seurakunnan työntekijä tai muita asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmä laatii lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman, joka ohjaa oppilashuoltotyötä.   

 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Kouluterveydenhoitaja toimii terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä koulussa. Terveydenhoitaja suorittaa oppilaiden terveystarkastuksia, tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy seulontojen ja rokotusten avulla. Terveydenhoitaja antaa ensiavun koulutapaturmissa ja äkillisissä sairastumisissa. Koulupsykologi auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asian käsittelylle ja ryhmän kokoonpanolle pyydetään aina huoltajan ja oppilaan suostumus. Käsitellyt ja sovitut asiat kirjataan Wilman oppilashuoltokertomukseen. Oppilashuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 

 

Oppilashuolto

  • Puhelin Koulukuraattori Kaisa Kangas cell 044 7039659

    Koulupsykologi Anna-Leena Clem cell 044 7039663
Tiedot esitetään hCard-muodossa.