Osaamista kehittävät työryhmät

OSAAMISTA KEHITTÄVÄT TYÖRYHMÄT lukuvuonna 2018-19 

Työryhmien tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistäminen. 

 

AJATTELU JA OPPIMAAN OPPIMINEN  

 

Yhteisopettajuus ja positiivinen pedagogiikka  

Työryhmä pyrkii edistämään yhteisopettajuuden ja positiivisen pedagogiikan käytänteiden toteutumista koulussamme. Ryhmä koordinoi Tuetaan yhdessä -hanketta, innostaa ja rohkaisee mukaan sekä tiedottaa opettajia ja koulunkäynninohjaajia koulutuksista ja kirjallisuudesta.  

 

Tuen järjestäminen  

Työryhmä pyrkii edistämään yhteisopettajuuden ja positiivisen pedagogiikan käytänteiden toteutumista koulussamme. Ryhmä koordinoi Tuetaan yhdessä -hanketta, innostaa ja rohkaisee mukaan sekä tiedottaa opettajia ja koulunkäynninohjaajia koulutuksista, kirjallisuudesta ja materiaaleista.

Opettajien keskinäinen yhteistyö, opetusryhmien joustavuus ja opetuksen eriyttäminen ovat keinoja, joilla oppilaita voidaan tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä koko koulupolun ajan.

 

Peda-kahvila  

Pedagoginen kahvila on Kaakkurin alueen esiopetuksen opettajien ja Kaakkurin koulun 1.-2.luokkien luokanopettajien yhteistyöryhmä. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa sekä järjestää yhteisiä tapahtumia lukuvuoden aikana. 

Työryhmän tavoitteena on madaltaa päiväkodin ja koulun nivelvaihetta sekä helpottaa eskarilaisten siirtymistä kouluun. Pedakahvilatapaamisten ja yhteisten tapahtumien myötä pyritään myös lähentämään eskariopettajia ja luokanopettajia keskenään sekä saattamaan kaikki osapuolet tietoiseksi siitä, mitä eskarissa ja koulussa tapahtuu. 

Käytännön yhteistyömuotoina ovat olleet mm. yhteiset laulajaiset, pajapäivät, leikkitreffit ja kyläilyt puolin ja toisin, juhlien kenraaleihin osallistuminen, pikkuparlamentti sekä koulukurkkaukset. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään vuosittain osallistujien toiveiden mukaan. 

 

 

KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU 

 

Kansainvälisyys  

Kansainvälisyys on yksi Kaakkurin koulun tärkeitä toiminta-ajatuksia. Niinpä koulullamme toimiikin kansainvälisyyttä edistävä ja koordinoiva työryhmä. 

Oppilaille ja koteihin kansainvälisyys näkyy mm. erilaisina projekteina. Tällä hetkellä koulussamme 1.-6. -luokilla on meneillään kolmatta vuotta Erasmus-projekti nimeltään ”Sharing Is Caring”. Mukana on kouluja Italiasta, Unkarista, Kreikasta, Portugalista ja Espanjasta. 

Koulumme henkilökunta on aktiivinen kouluttautumaan kansainvälisillä kursseilla kesäaikaan. Esimerkiksi meneillään olevien Erasmus-projektien merkeissä yli 30 koulumme aikuista on kouluttautunut/tulee kouluttautumaan ympäri Eurooppaa. 

Lähes joka vuosi joku luokka/opintoryhmä tekee opintoretken ulkomaille. 

Kansainvälisyys koskettaa tänä päivänä meitä kaikkia. Työryhmämme haluaakin haastaa meitä kaikkia kansainvälistymään, innostumaan ja kokemaan! 

 

Juhlat, tapahtumat sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Koulussamme toimii juhlat, tapahtumat sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö työryhmä, johon kuuluu lukuvuonna 2018-2019 Minna Hotti, Hanna Leskinen ja Jarmo Portaankorva.

Työryhmän tarkoituksena suunnitella ja ideoida 1. – 9.luokkien yhteisiä juhlia ja tapahtumia yhtenäiskouluhengessä. Juhlia ja tapatumia toteutetaan erilaisten kokoonpanojen avulla huomioiden oppilaiden, henkilökunnan ja yhteistyötahojen vahvuudet. Tarkoitus on myös pyrkiä hyödyntämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä osana kouluelämää. 

 

Verkostoyhteistyö

Työryhmä jatkaa perinteikästä ja arvokasta yhteistyötä Merikosken Rotarien kanssa. Koulun arki on saanut lisää mielekästä toiminnallisuutta erilaisten toimintapajojen ja esittelijöiden myötä. Alkuvuodesta 2019 kaikilla 8.-luokkalaisilla on mahdollisuus kokea tämä yhteisöllisyyttä lisäävä "Alakko nää" -päivä. Lisäksi kevätjuhlassa jaetaan stipendejä yhteisöllisyyden hengessä - Kiitos Merikosken Rotaryklubi!

 

Verkostoyhteistyön tavoitteena on myös luoda ja ideoida uusia yhteistyömuotoja.

 

 

 

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT  

 

Hyvinvoiva oppilas  

Tavoitteenamme on huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista. Hyvinvointitaitotunneilla harjoittelemme esim. tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Taitojen harjoittelulla tavoitellaan omat vahvuutensa tunnistavaa lasta/nuorta, jolla on taitoa ymmärtää sekä omia että toisten tunteita, kykyä toimia yhteistyössä ja löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että peruskoulunsa päättävällä nuorella on hyvä itsetunto, hän tunnistaa omat turvaverkkonsa, osaa kiinnittyä erilaisiin yhteisöihin, uskaltaa hakea apua sekä antaa tukea toisille tarvittaessa. Yhdessä oppimalla vastuu hyvinvoinnista jakautuu kaikille. 

 

Toiminnallinen koulupäivä, mm. välituntitoiminta 

Toiminnallinen välitunti -työryhmän tavoitteena on aktivoida oppilaita välituntisin liikunnallisesti ja kulttuurisesti. 

Kannustamme oppilaita mielekkääseen välituntitoimintaan. Heti syyslukukauden käynnistyessä on mahdollisuus osallistua Kaakkuri maratoniin. Koulumme kuudesluokkalaiset toimivat välkkäkavereina 1-2. –luokkalaisille leikkien yhdessä esim. hippaa, puuropataa jne. 

Koulumme B-pihalla toimii välkkäkioski, josta voi lainata välineitä erilaisiin välituntileikkeihin ja -peleihin. 

 

Sopu-ryhmä  

 

Tuuletusryhmä  

Koulussamme toimii henkilökunnan hyvinvoinnista vastaava työryhmä ”Tuuletusryhmä”, joka järjestää koko henkilökunnalle erilaista virkistystoimintaa. 

 

 

MEDIA-RYHMÄ : MONILUKUTAITO JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN  

 

Kirjasto ja kirjallisuus –ryhmä  

Kaakkurin koulun kirjastoryhmä huolehtii koulukirjaston lainauksista ja palautuksista, aineiston järjestelyistä, hankinnoista ja huonokuntoisen aineiston poistoista.

Vaalimme koulukirjaston viihtyisyyttä ja innostamme oppilaita lukemaan monipuolisesti. Kannustamme oppilaita suorittamaan lukudiplomin. Vastaamme vuosittain koko koulun yhteisen Lukupäivän järjestämisestä sekä järjestämme kirjailijavierailuita. Osallistumme vuosittain valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun, jossa kirjoitetaan novelliarvosteluja.

Teemme yhteistyötä alueellisen koulukirjastoryhmän ja Kaakkurin lähikirjaston kanssa. Kaakkurin kirjaston kanssa yhteistyössä järjestämme kirjastovierailuja, kirjavinkkausta ja tiedonhaunkoulutusta. Koulumme hyödyntää lähikirjastoa aktiivisesti ympäri vuoden.

 

Tietostrategia  

Tietostrategiaryhmän keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että jokaisella koulumme oppilaalla on mahdollisuus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Ryhmä pyrkii huolehtimaan, että tietokoneet, tabletit, langaton verkko sekä muu tietotekninen välineistö on hyvässä käyttökunnossa. Lisäksi tavoitteenamme on kehittää käytänteitä, jotka tukevat tietotekniikan opetus- ja hyötykäyttöä. Järjestämme aika ajoin henkilökunnalle koulutusta, jossa tutustumme näihin käytänteisiin. 

Edellä mainittujen keskeisten tehtävien ja tavoitteiden lisäksi hoidamme esimerkiksi oppilaiden tunnusasioita, erilaisia laitteiden asennuksia sekä juhlien ja tapahtumien tekniikkaa.

 

 

OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN  

 

Oppilaskunta  

Oppilaskunnan tehtävänä on oppilaiden osallisuuden lisääminen oman toimintaympäristön käytön ja toiminnan suunnittelussa. Jokainen koulumme oppilas on oppilaskunnan jäsen. Jokaista 3.-9. -luokkaa edustaa vuosittain valittava luokan edustaja. Luokkien edustajisto sekä heistä muodostettava oppilaskunnan hallitus suunnittelee, kerää tietoa ja päättää ajankohtaisista lukuvuoden asioista.

Ajantasalla olevat pöytäkirjat löytyvät täältä:

https://kaakkurinoppilaskunta.blogspot.fi/

 

Tukioppilaat 

Kaakkurin koulun tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden yhteishenkeä ja kouluviihtyvyyttä sekä ehkäistä koulukiusaamista. Tukiopppilaat järjestävät mukavia välituntitempauksia ympäri vuoden, jouluohjelmaa keskusradiossa ja monenlaista toimintaa ystävänpäivän aikaan. Lisäksi tukiopppilaat ryhmäyttävät koulumme oppilaita. Tukioppilaat pitävät myös some-kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitettuja oppitunteja. 

Alaluokilla tukioppilaana toimii 5. ja 6. luokan oppilaita ja yläluokilla 8. ja 9. luokan oppilaita. Yläluokkien tukioppilaat toimivat seitsemänsien luokkien kummioppilaina. He järjestävät heille lukuvuoden alussa tervetulojuhlan ja kaikille yläluokkalaisille Vappugaalan.  

Uudet tukioppilaat valitaan hakijoiden joukosta keväisin ja heidät koulutetaan MLL:n materiaalin pohjalta.  

 

Kestävä kehitys ja koululounas  

Keke-ketut on kestävän kehityksen oppilasryhmä, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden aktiivisuutta ympäristöasioissa. Oppilaat ovat järjestäneet esimerkiksi tempauksia Earth hour-viikolla ja yrittäneet vähentää biojätteen määrää kouluruokailussa. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja koostuu 3.-9. luokkalaisista.