Osaamista kehittävät työryhmät

LAAJA-ALAISET TYÖRYHMÄT lukuvuonna 2020-21

 

Työryhmien tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistäminen.

 

 

KEHITTYVÄ TYÖYHTEISÖ

 

Henkilöstön hyvinvointiryhmä

Työryhmän tavoitteena on luoda hyvinvointia työyhteisöön.

Tänä lukuvuonna pyrimme panostamaan henkilökunnan hyvinvointiin, koska hyvinvoivassa kouluyhteisössä kasvaa hyvinvoivia oppilaita.

Työryhmän vetäjinä toimivat Matti Ailisto ja Tommi Honkala.

 

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Työryhmän tavoitteena kehittää koulun fyysisiä oppimisympäristöjä vastaamaan paremmin pedagogisiin tarpeisiin ja luomaan viihtyisämmän työskentely-ympäristön, joka inspiroi ja houkuttelee. Tavoitteena myös auttaa opettajia kehittämään sellaisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat uudenlaiset pedagogiset ratkaisut.

 

STEAM

Työryhmän tavoitteena on kehittää Kaakkurin koulun Steam-toimintamallia.

Tänä lukuvuonna työryhmämme tavoitteena on saada Steam osaksi Kaakkurin koulun arkea ja kouluttaa oppilasagentteja toimimaan opettajien apuna oppimisessa.

Työryhmän vetäjänä toimii Riina Piipponen

 

 

HYVÄNMIELEN KOULUPÄIVÄ

 

Tukioppilaat

Kaakkurin koulun tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden yhteishenkeä ja kouluviihtyvyyttä sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja koulukiusaamista.

Tukioppilaat järjestävät mukavia tempauksia ympäri vuoden; jouluohjelmaa keskusradiossa ja monenlaista toimintaa ystävänpäivän aikaan. Lisäksi tukioppilaat ryhmäyttävät koulumme oppilaita. Tukioppilaat pitävät myös some-kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitettuja oppitunteja.

Alaluokilla tukioppilaana toimii 5. ja 6. luokan oppilaita sekä yläluokilla 8. ja 9. luokan oppilaita. Yläluokkien tukioppilaat toimivat seitsemänsien luokkien kummeina. He järjestävät heille lukuvuoden alussa tervetulojuhlan ja kaikille yläluokkalaisille Vappugaalan. Uudet tukioppilaat valitaan hakijoiden joukosta keväisin ja heidät koulutetaan MLL:n materiaalin pohjalta.

 

Toiminnallinen koulupäivä

Toiminnallinen koulupäivä -työryhmän tavoitteena on kehittää välitunneille monipuolista toimintaa: liikuntaa, pelejä, leikkejä, rentoutumista ja musiikkia. Kannustamme oppilaita mielekkääseen välituntitoimintaan. Tänä lukuvuonna syyslukukauden käynnistyessä on mahdollisuus osallistua Kaakkuri-maratoniin. Koulumme kuudesluokkalaiset toimivat välkkäkavereina 1-2. –luokkalaisille leikkien yhdessä. Neljäsluokkalaiset pitävät välkkäkioskia, josta voi lainata välineitä erilaisiin välituntileikkeihin ja -peleihin. Uutuutena käynnistyy myös ”kaverilainaamo”, jota 3.-5.luokkien oppilaat pyörittävät ruokavälitunneilla.

Toiminnallinen koulupäivä -ryhmä koordinoi myös koulun kerhotoimintaa.

 

HYVINVOIVA OPPILAS

 

Opin ja kehityn

Hyvinvoiva oppilas -ryhmän tarkoituksena on lisätä hyvinvointia koulun arjessa. Riittävä hyvinvointi on oppimisen edellytys ja toisaalta taas oppiminen mahdollistaa sellaisen toiminnan muutoksen, joka edesauttaa hyvinvointia. Hyvinvointitaitotunneilla harjoittelemme esim. tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Taitojen harjoittelulla tavoitellaan omat vahvuutensa tunnistavaa lasta/nuorta, jolla on taitoa ymmärtää sekä omia että toisten tunteita, kykyä toimia yhteistyössä ja löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että peruskoulunsa päättävällä nuorella on hyvä itsetunto, hän tunnistaa omat turvaverkkonsa, osaa kiinnittyä erilaisiin yhteisöihin, uskaltaa hakea apua sekä antaa tukea toisille tarvittaessa. Yhdessä oppimalla vastuu hyvinvoinnista jakautuu kaikille.  

Yritämme tavoittaa motivoituneet oppilasjäsenet Wilma-viestillä, jonka jälkeen he ilmiantavat itsensä työryhmän vetäjille. Wilma viesti lähtee 4.-9. -luokkalaisille. Oppilasjäsenien avulla yritämme jalkauttaa hyvinvointia välitunneille esim. Kehukehyksien käyttö ym. Toivomme myös, että oppilasjäsenet antavat omaa näkemystä portfolion/opin ja kehityn –vihkon käyttöön yläluokilla. Millainen sen muoto voisi olla? Ja mitä se pitäisi sisällään, jotta sitä voi hyödyntää myös koulun ulkopuolella esim. kesätyöpaikan hakemisessa. 

 

Sopuryhmä

Sopu-ryhmän tavoitteena on Kaakkurin koulun Sopu-mallin ja positiivisen palautejärjestelmän ideoiminen ja kehittäminen koko koulun väelle. Työryhmä tutustuu Prokoulu-malliin ja erilaisiin positiivista toimintakulttuuria edistäviin malleihin/kouluihin. Työryhmän jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan aihealueisiin liittyviin koulutuksiin. 

 

Kouluarjen pedagoginen tuki

Kouluarjen pedagoginen tuki on opettajan ja ohjaajan apuna koulun arjessa.  Työryhmä tarjoaa mahdollisuuksien mukaan pedagogisia työkaluja ja konsultoi mm. seuraavissa asioissa: 

  oppilaan pedagoginen tuki 

  oppilaan /  luokan oppimisympäristö 

  struktuuri luokassa 

  oppilaan / oppilasryhmän vuorovaikutusasiat 

  muut pedagogiset asiat 

 

KULTTUURI, JUHLAT JA VERKOSTOT

 

Kirjasto, kirjallisuus ja lukutaito - ryhmä

Kirjastoryhmä huolehtii koulukirjaston toiminnasta ja viihtyisyydestä. Innostamme oppilaita lukemaan monipuolisesti ja kannustamme suorittamaan lukudiplomin. Järjestämme myös lukutapahtumia mm. koko koulun yhteisen Lukupäivän.

Kirjastoryhmä tekee yhteistyötä alueellisen koulukirjastoryhmän, Kaakkurin lähikirjaston sekä informaatikon kanssa. Yhdessä Kaakkurin kirjaston kanssa järjestämme kirjastovierailuja, kirjavinkkausta ja tiedonhaunkoulutusta.

Kirjastoryhmän oppilasjäsenet ovat lukemisesta kiinnostuneita oppilaita. Oppilasjäsenet huolehtivat kirjaston viihtyisyydestä ja ovat apuna aineiston järjestelyssä. He voivat tehdä kirjavinkkauksia, ideoida lukutapahtumia ja avustaa tapahtumapäivinä.

 

Mediavastaavat

Ryhmän tavoitteena lisätä koulun avoimuutta tiedottamisen avulla.

 

Musiikkivastaavat

Musiikkivastaavien tavoitteena on kehittää koulun musiikkielämää ja saada musiikkia näkyväksi koulun arjessa ja juhlassa.

Järjestämme musiikiesityksiä koulun juhliin ja tapahtumiin. Teemme myös yhteistyötä seurakunnan kanssa.

Musiikkivastaavina toimivat Jarmo Portaankorva ja Sanna Paitsola.

 

Kansainvälisyys

Työryhmän tavoitteena on kasvattaa maailmalle myönteisiä, suvaitsevaisia oppilaita. ja antaa heille taitoja ja motivaatioita kansainväliseen kanssakäymiseen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Kansainvälisellä toiminnalla tuemme Kaakkurin koulun toiminta-ajatusta, jossa jokainen oppilas tulee hyväksytyksi omana itsenään, saa apua oppimiseensa ja löytää oman lahjakkuutensa.

Tänä lukuvuonna aloitamme uuden Erasmus+ KA2 -projektin ”Together – To get there”, joka koskee koko koulua 1. luokalta 9. luokkaan. Kaakkurin koulu myös hakee seitsämättä kertaa Erasmus+ KA1 -apurahaa henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen. Lisäksi kansainvälisyystyöryhmä organisoi koulun arkipäivän kansainvälistymistoimintaa.

Työryhmän vetäjinä toimivat lukuvuonna 2019-2020 Ulla-Mari Leppänen, Hannaleena Enbuska ja Milla Lehtinen.

 

Verkostoyhteistyö (Rotary, Dynamo, Villa Sulka)

Verkostoyhteistyössä on Kaakkurin koululla jo pitkät perinteet yhteistyöstä Merikosken Rotareiden kanssa. Merikosken Rotaryt ovat halunneet tukea koulumme yhteisöllisyyttä hyvän yhteishengen luomiseksi koulussamme.

Yhteistyö kohdistuu koulumme kahdeksasluokkalaisiin. Kaikille kahdeksasluokkalaisille järjestetään luokan oma aamu-/iltapäivä luokkien toiveiden mukaan syksyn aikana. Jokaiselle kasiluokalle jaetaan keväällä myös yksi stipendi sellaiselle luokan oppilaalle, joka edistää luokassa hyvää yhteishenkeä ja tsemppaa muita. 

Verkostoyhteistyön tavoitteena on myös luoda ja ideoida uusia yhteistyömuotoja. Ideointi ja suunnittelu tehdään yhteistyössä oppilaiden kanssa.

 

 

OSALLISTUVA OPPILAS

 

Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on oppilaiden osallisuuden lisääminen oman toimintaympäristön käytön ja toiminnan suunnittelussa. Jokainen koulumme oppilas on oppilaskunnan jäsen. Jokaista 3.-9. -luokkaa edustaa vuosittain valittava luokan edustaja. Luokkien edustajisto sekä heistä muodostettava oppilaskunnan hallitus suunnittelee, kerää tietoa ja päättää ajankohtaisista lukuvuoden asioista.

Ajan tasalla olevat pöytäkirjat löytyvät täältä: https://kaakkurinoppilaskunta.blogspot.fi/

 

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen ryhmän tavoitteena on viedä eteenpäin kestävän kehityksen kulttuuria koulussamme. Kestävän kehityksen oppilasryhmä eli Keke-ketut järjestävät tempauksia ja levittävät tietoa koko koululle. Tänä vuonna perustetaan yläkoululle oma Keke-kettujen ryhmä. Lisäksi ryhmä organisoi koulun kierrätyksen ja järjestää infon henkilökunnalle. Aloitamme myös koulun kasvihuoneen hyödyntämisen yrttien kasvatukseen, joita oppilaat voivat käyttää ruuan maustamiseen koululounaalla. Keke-ryhmän vetäjinä toimivat Saana Korkiala ja Lilli Heberg.