Osaamista kehittävät työryhmät

 

 

LAAJA-ALAISET TYÖRYHMÄT lukuvuonna 2022-23

 

Työryhmien tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistäminen.

 

 

KEHITTYVÄ TYÖYHTEISÖ

 

Henkilöstön hyvinvointiryhmä

Työryhmän tavoitteena on luoda hyvinvointia työyhteisöön.

Tänä lukuvuonna pyrimme panostamaan henkilökunnan hyvinvointiin, koska hyvinvoivassa kouluyhteisössä kasvaa hyvinvoivia oppilaita.

Työryhmän vetäjinä toimivat Elisa Salmela ja Markus Mäntymaa.

 

 

HYVÄNMIELEN KOULUPÄIVÄ

 

Tukioppilaat

Kaakkurin koulun tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden yhteishenkeä ja kouluviihtyvyyttä sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja koulukiusaamista.

Tukioppilaat järjestävät mukavia tempauksia ympäri vuoden huomioiden erilaiset juhlapäivät. Lisäksi tukioppilaat ryhmäyttävät koulumme oppilaita.

Alaluokilla tukioppilaana toimii 5.–6. luokan oppilaita sekä yläluokilla 8.–9. luokan oppilaita. Alaluokkien tukarit järjestävät 1. luokkalaisille tervetulotapahtuman. Yläluokkien tukioppilaat toimivat seitsemäsluokkalaisten ”kummeina” ja järjestävät heille mm. lukuvuoden alussa tervetulotapahtuman. Uudet tukioppilaat valitaan hakijoiden joukosta keväisin ja yläkoululaiset koulutetaan MLL:n materiaalin pohjalta.

 

Toiminnallinen koulupäivä

Toiminnallinen koulupäivä -ryhmän keskeisin tavoite on nimensä mukaisesti toiminnallisuuden lisääminen koulupäiviin. Ryhmä kehittää monipuolista välituntitoimintaa, jotta välitunnit olisivat jokaiselle oppilaalle virkistäviä hetkiä oppituntien välissä: liikuntaa, pelejä, leikkejä, rentoutumista ja musiikkia. Oppilaat osallistetaan välituntitoimintaan, haasteisiin ja teemaviikkoihin.

 

Syksyllä toteutetaan perinteinen Kaakkurin välituntimaraton. Koulumme kuudesluokkalaiset toimivat välkkäkavereina 1.-2.-luokkalaisille leikkien yhdessä. Välitunneilla toimii myös 3.-4.-luokkalaisten pitämä Kaverikioski, josta voi käydä hakemassa itselleen välituntikaverin. 7.-9.-luokkalaisille on liikunnallisia ja rentouttavia salivälitunteja.

 

HYVINVOIVA OPPILAS

 

Opin ja kehityn

Opin ja kehityn -työryhmän tarkoituksena on lisätä hyvinvointia koulun arjessa ja kouluviihtyvyyttä. Riittävä hyvinvointi on oppimisen edellytys ja toisaalta taas oppiminen mahdollistaa sellaisen toiminnan muutoksen, joka edesauttaa hyvinvointia. Hyvinvointitaitotunneilla harjoittelemme esim. tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Turvataidot sisältyvät myös hyvinvointitaitotunneille. Taitojen harjoittelulla tavoitellaan omat vahvuutensa tunnistavaa lasta/nuorta, jolla on taitoa ymmärtää sekä omia että toisten tunteita, kykyä toimia yhteistyössä ja löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että peruskoulunsa päättävällä nuorella on hyvä itsetunto, hän tunnistaa omat turvaverkkonsa, osaa kiinnittyä erilaisiin yhteisöihin, uskaltaa hakea apua sekä antaa tukea toisille tarvittaessa. Yhdessä oppimalla vastuu hyvinvoinnista jakautuu kaikille.  

Työryhmässä toimii oppilaita vuosiluokilta 4.-9. Oppilasjäsenien avulla jalkautamme hyvinvointia oppilaille erilaisin tempauksin, esimerkiksi Hyvän mielen joulukalenterin muodossa sekä keväällä Hyvis-viikolla. Tämän lukuvuoden aikana suunnittelemme oppilaiden käyttöön hiljaisen huoneen. Paikan, joka tarjoaa rauhoittumista kaikille. Oppilasjäsenet antavat tärkeän työpanoksen työryhmän toimintaan. Oppilasjäsenet saavat myös toiminnastaan todistuksen, jota voivat hyödyntää mm. kesätyöpaikkaa hakiessa.

Toivomme myös, että oppilasjäsenet antavat omaa näkemystä portfolion/Opin ja kehityn –vihkon käyttöön. Tavoitteena on, että hyvinvointitaitotunneilla tehdyistä harjoituksista kerätään materiaalia portfolioon, jota voi hyödyntää myös koulun ulkopuolella esimerkiksi kesätyöpaikan hakemisessa. Alaluokkien hyvinvointitaitotunneilta kerätään vastaavasti materiaalia Opin ja kehityn -vihkoon.

 

Oppilashuoltoryhmä (Ohr-vastuuhenkilöt)

Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on taata oppilaiden hyvinvointi koulussa. Jäseninä ryhmässä ovat koulun johdon lisäksi mm. erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja opo. Ryhmään voi osallistua myös seurakunnan ja nuorisotyön edustajat. Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käsitellään koko koulua koskevia asioita ja yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu yksittäisen oppilaan asioissa. Suunnitelmallinen oppilashuoltotyö tukee koko koulun hyvinvointia.

Ohr-muistio (elokuu)

Ohr-muistio (syyskuu)

Ohr-muistio (lokakuu)

Ohr-muistio (marraskuu)

 

KULTTUURI, JUHLAT JA VERKOSTOT

 

Kirjasto, kirjallisuus ja lukutaito - ryhmä

Kirjastoryhmä huolehtii koulukirjaston toiminnasta ja viihtyisyydestä. Innostamme oppilaita lukemaan monipuolisesti ja kannustamme suorittamaan lukudiplomin. Järjestämme myös lukutapahtumia.

Kirjastoryhmä tekee yhteistyötä alueellisen koulukirjastoryhmän, Kaakkurin lähikirjaston sekä informaatikon kanssa. Yhdessä Kaakkurin kirjaston kanssa järjestämme kirjastovierailuja, kirjavinkkausta ja tiedonhaunkoulutusta.

Kirjastoryhmän oppilasjäsenet ovat lukemisesta kiinnostuneita oppilaita. Oppilasjäsenet huolehtivat kirjaston viihtyisyydestä ja ovat apuna aineiston järjestelyssä. He voivat tehdä kirjavinkkauksia, ideoida lukutapahtumia, avustaa tapahtumapäivinä sekä vaikuttaa koulukirjaston kirjahankintoihin.

 

Mediavastaavat

Ryhmän tavoitteena lisätä koulun avoimuutta tiedottamisen avulla. Koulun sisällä ilmoitamme info-tv:ssä aktiivisesti koulun arjen tapahtumista. Ulkopuolelle pidämme huolen kouluarjen näkyvyydestä koulumme kotisivujen sekä Instagram- tilin kautta.

 

Musiikkivastaavat

Tänä lukuvuonna järjestetään samat, jo perinteiset juhlat ja tapahtumat kuin aiemminkin:

· Kirkkopäivänavaukset

· Itsenäisyysjuhla

· Luciajuhla

· Joululaulajaiset

Näihin kaikkiin pyritään järjestämään oppilaiden esityksiä. Esityksissä pyritään käyttämään sekä musiikin valinnaisryhmiä että perusopetusryhmiä, ja bändikerhoa (jos sellainen toteutuu.)

Musiikki arjen koulutyössä:

Pyritään järjestämään pienimuotoisia esityksiä erilaisiin kouluarjen tilanteisiin (esim. välituntikonsertit, tutustumispäivät (ekaluokkalaisten/seiskaluokkalaisten), vanhempainillat, ja esitykset KV-vierailuiden yhteydessä.)

Pyritään hyödyntämään perusopetusryhmiä erilaisissa esityksissä.

Oppilaiden osallistaminen: Oppilaat harjoittelevat esityksiä pääasiassa musiikin tunneilla ja esittävät niitä edellä mainituissa tapahtumissa. Oppilaat osallistuvat myös tapahtumien valmisteluun, jolloin esitystekniikka tulee tutuksi. Esityksiin voi osallistua oppilaita eri opetusryhmistä vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Oppilaita tiedotetaan esityksistä musiikin tunneilla.

Kansainvälisyys

Työryhmän tavoitteena on kasvattaa maailmalle myönteisiä, suvaitsevaisia oppilaita, ja antaa heille taitoja ja motivaatioita kansainväliseen kanssakäymiseen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Kansainvälisellä toiminnalla tuemme Kaakkurin koulun toiminta-ajatusta, jossa jokainen oppilas tulee hyväksytyksi omana itsenään, saa apua oppimiseensa ja löytää oman lahjakkuutensa.

Tänä lukuvuonna 2021-2022 jatkamme Erasmus+ KA2 -projektia ”Together – To get there”, joka koskee koko koulua 1. luokalta 9. luokkaan. Kaakkurin koulu on myös saanut keväällä 2021 Erasmus+ KA120 –akkreditoinnin, joka takaa meille rahoitusta henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen vuoteen 2027 saakka. Lisäksi kansainvälisyystyöryhmä organisoi koulun arkipäivän kansainvälistymistoimintaa.

Työryhmän vetäjinä toimivat lukuvuonna 2021-2022 Ulla-Mari Leppänen, Hannaleena Enbuska ja Milla Lehtinen.

 

Verkostoyhteistyö (Rotary, Dynamo, Villa Sulka)

Verkostoyhteistyössä on Kaakkurin koululla jo pitkät perinteet yhteistyöstä Merikosken Rotareiden kanssa. Merikosken Rotaryt ovat halunneet tukea koulumme yhteisöllisyyttä hyvän yhteishengen luomiseksi koulussamme.

Yhteistyö kohdistuu koulumme kahdeksasluokkalaisiin. Kaikille kahdeksasluokkalaisille järjestetään luokan oma aamu-/iltapäivä luokkien toiveiden mukaan syksyn aikana. Jokaiselle kasiluokalle jaetaan keväällä myös yksi stipendi sellaiselle luokan oppilaalle, joka edistää luokassa hyvää yhteishenkeä ja tsemppaa muita. 

Verkostoyhteistyön tavoitteena on myös luoda ja ideoida uusia yhteistyömuotoja. Ideointi ja suunnittelu tehdään yhteistyössä oppilaiden kanssa.

 

 

OSALLISTUVA OPPILAS

 

Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on oppilaiden osallisuuden lisääminen oman toimintaympäristön käytön ja toiminnan suunnittelussa. Jokainen koulumme oppilas on oppilaskunnan jäsen. Jokaista 3.-9. -luokkaa edustaa vuosittain valittava luokan edustaja. Oppilaskunnan edustajat suunnittelevat, keräävät tietoa luokista ja päättävät ajankohtaisista lukuvuoden asioista. 

Voit seurata oppilaskunnan toimintaa Kaakko-digilehdestä osoitteessa oma.koululehtikone.fi/kaakko2021.

 

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen ryhmän tavoitteena on viedä eteenpäin kestävän kehityksen kulttuuria koulussamme. Kestävän kehityksen oppilasryhmä eli Keke-ketut järjestää tempauksia ja levittää tietoa ympäristöystävällisyydestä koko koululle.

Keke-ryhmän vetäjinä toimivat Jorma Aro ja Lilli Heberg.