Tuen portaat

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Yleisen tuen tukimuotoina käytetään esimerkiksi tukiopetusta, eriyttämistä, strukturointia, koulunkäynninohjaajan tukea, samanaikaisopetusta, joustavia ryhmittelyjä ja osa-aikaista erityisopetusta. Koulullamme toimii myös matikkaparkki ja läksyparkki, joista on saatavilla apua esimerkiksi kotitehtävien tekemiseen ja kokeisiin kertaamiseen.

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee koulunkäyntiinsä säännöllistä tukea ja samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostetun tuen aikana korostuu myös osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys. Osa-aikaista erityisopetusta antavat laaja-alaiset erityisopettajat. Tuki toteutetaan oppilaan tuen tarpeista riippuen joko samanaikais-, yksilö- tai pienryhmäopetuksena.

Jos oppimisen tai koulunkäynnin tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen avulla, on oppilaalla oikeus erityiseen tukeen. Erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös, jonka toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulullamme toimii pienryhmiä ja erityisryhmiä, joihin ohjaudutaan opiskelemaan pääasiassa erityisen tuen päätöksillä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.