Tuen portaat

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Kun oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee hänen saada tuki tehostettuna. Sekä yleinen että tehostettu t tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Jos oppimisen tai koulunkäynnin tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen avulla, on oppilaalla oikeus erityiseen tukeen. Erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös, jonka toimeenpanemiseksi oppilaallelaaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS ).

Erityisopetus ja oppilashuolto ovat kiinteä osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa. Erityisopetuksen ja oppilashuollon palvelut on järjestetty lähikouluperiaatteen ja alueellisen toimintamallin mukaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.