Oppilashuolto

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa. Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoitteena on hyvinvoiva kouluyhteisö, joka tukee ja edistää jokaisen oppilaan oppimista ja hyvinvointia, ehkäisee pulmia ja tarjoaa niihin tukea mahdollisimman varhain sekä ennakoi mahdollisia riskejä. Hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä vallitsee luottamus ja avoimuus ihmisten välillä: jokainen tuntee kuuluvansa kouluyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa

 

Oulunsalon Kirkonkylän koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskustelemaan yhteisöllisistä oppilashuollollisista asioista kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 10-11.30.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi voidaan kutsua muita asiantuntijoita, opettajia tai ohjaajia.

Tarvittaessa oppilashuoltoryhmän jäsenistä kootaan pienempi moniammatillinen ryhmä käsittelemään yksittäisen oppilaan asioita yhteistyössä perheen kanssa.