Lähtökohdat turvallisuudelle

Lähtökohdat turvallisuudelle

Parhaisiin tuloksiin kouluväkivallan ennaltaehkäisemisessä päästään holistisissa ja pitkäkestoisissa, yhteisöllisyyttä painottavissa hankkeissa, joissa koko yhteisö sitoutuu väkivallan ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäiseminen lähtee yhteisöllisyyden tukemisesta, sosiaalisten ja tunnetaitojen harjaannuttamisesta ja varhaisesta puuttumisesta. Työ väkivallan ennaltaehkäisemiseksi tulee aloittaa riittävän varhain, jo päiväkodissa. Lapsiryhmien keskinäiset valtahierarkiat alkavat muotoutua jo päiväkodissa, minkä vuoksi varhainen puuttuminen ja systemaattinen sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjaannuttaminen tulee aloittaa siellä. Tällöin tulipalojen sammuttelua, eli kiusaamiseen puuttumista tarvitaan myöhemmin vähemmän. 

 

Elämänhallintataidot liittyvät siten tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn. Nämä tulevaisuudenoppimiskompetensseihin linjatut taidot  voidaan jakaa itsehallintataitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja yhteisötaitoihin. Näihin taitoihin liittyy paitsi sosiaalisten ja tunnetaitojen opettelu, myös itsensä ja toisten arvostaminen. Jos ei arvosta itseään, ei kykene arvostamaan toista, saatikka yhteisöä. Kiusaamisen ja väkivallan takana onkin usein turvattomuus tai arvostuksen puute. Tämän ymmärtäminen on lähtökohta yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden toteutumiselle ja sitä kautta myös väkivallan ennaltaehkäisylle. Väkivallassa 

Ei ole kyse ainoastaan systemaattisesta kiusaamisesta, vaan se viittaa myös satunnaiseen väärinkohteluun ja kaikkeen väheksyntään sekä vallan väärinkäyttöön yhteisön sisällä. 

 

Allies- ja MätaJämt –projektit ovat tehneet työtä Ritaharjussa yhteisöllisyyden ja väkivallattomuuden sekä tasa-arvon edistämiseksi. Paitsi pedagogiset innovaatiot, myös rakennetason työ yhteisöllisyyden ja tasa-arvon lujittamiseksi on tärkeää: koko yhteisön tulee seistä samojen pelisääntöjen ja yhdessä linjattujen arvojen takana. Ilman yhteisön tukea ja sitoutumista, 

Vanhemmat mukaan lukien, ei ole mahdollista luoda tehokasta mallia väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Vanhempien ja henkilökunnan tietoisuutta kouluväkivallan ennaltaehkäisystä, siihen puuttumisesta ja eriarvoisuutta tuottavista valtakamppailuista tuleekin lisätä koulutuksella. Henkilökunta tulee sitouttaa yhdenvertaisuutta, 

Yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta koskeviin periaatteisiin, yhdessä sovittuihin sääntöihin sekä niiden toteuttamiseen sekä keskinäisessä vuorovaikutuksessa että toiminnassa lasten kanssa. Jos lisäksi vanhemmat saadaan mukaan tukemaan näitä periaatteita, kokonaisvaltaisella ennaltaehkäisyllä on mahdollisuus onnistua. Ennaltaehkäisyn ja puuttumisen 

Käytännöt tulee lisäksi olla kirjattuna niin, että jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus löytää tietoa aina tarvittaessa. Tähän liittyen, kullakin oppilaitoksella tulee Suomessa olla suunnitelma väkivallan ja kiusaamiseen puuttumiseksi ja niiden ennaltaehkäisemiseksi.