Oppilaskunta ja tukioppilaat

 

Kaikki Ritaharjun koulun oppilaat ovat oppilaskunnan jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa koulun kehittämiseen ja kouluviihtyvyyteen. Oppilaskunta edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, mutta myös vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä. Oppilaskunnassa oppilaat pääsevät harjoittelemaan neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja elämää varten.

Oppilaskunta

· ajaa oppilaiden ja koulun asioita

· kehittää koulun toimintakulttuuria turvallisemmaksi, aktiivisemmaksi ja viihtyisämmäksi

· parantaa oppilaiden asemaa

· luo yhteisöllisyyttä ja me-henkeä

· suunnittelee ja organisoi erilaisia tempauksia

SOLUNEUVOSTOT JA HALLITUKSET

Ritaharjun yhtenäiskoulun oppilaskuntaan kuuluu noin 1000 oppilasta vuosiluokilta 1–9. Koulussa toimitaan kolmessa eri tiimissä: Linnunrata (vuosiluokkia 2,3,4,5), Megatähti (vuosiluokkia 1, 2, 6 ja erityisryhmät), ja Musta aukko (vuosiluokat 7–9). Alakoulun tiimeissä oppilaiden osallisuus- ja vaikuttamistoiminta tapahtuu soluneuvostoissa, joihin valitaan edustajat jokaisesta tiimin luokasta. Yläkoulussa oppilaskuntatoimintaa johtaa Ritahallitus, johon valitaan edustaja ja varajäsen jokaisesta 7.–9. luokasta. Jokaisen tiimin soluneuvostoon ja Ritahallitukseen on nimetty ohjaava opettaja, joka tukee oppilaskuntatoimintaa ja huolehtii mm. tiedonkulusta eri toimijoiden kesken.  

 

TUKIOPPILAAT

Tukioppilastoiminta koskee 7-9 luokan oppilaita. Kultakin luokka-asteelta valitaan vuosittain 4-5 tukioppilaskoulutuksesta kiinnostunutta oppilasta. He osallistuvat Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään tukioppilaskoulutukseen.

Tukioppilaat toimivat vapaaehtoisina. He voivat järjestää koulussa monenlaista toimintaa yläkoululaisille. He myös toimivat muiden oppilaiden tukena.Tukioppilastoiminta on tukioppilaiden itsensä näköistä toimintaa. 

Lisätietoja tukioppilastoiminnasta löytyy osoitteesta:

http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/