Valinnaisaineet

Pohjois-Ritaharjun koulun valinnaisainetarjotin lukuvuonna 2024–2025 sisältää seuraavat valinnaisainevaihtoehdot:

 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics)

Valinnaisaineessa perehdytään muotoiluun, arkkitehtuuriin, koodaukseen, ohjelmointiin, teknologiaan ja luovaan ongelmanratkaisuun. Kurssilla perehdytään myös ammattimaiseen suunnitteluun ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esim. 2D- ja 3D-mallinnusta. Kurssilla syvennytään mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteiseen mallintamiseen sekä laserleikkaamisen ja 3D-tulostuksen perusteisiin. Kurssilla on mahdollista suunnitella ja valmistaa esim. koruja ja pieniä tuotteita. Valinnaisaine pohjautuu STEAM in Oulu toimintakulttuuriin. STEAM in Oulu on innovatiivinen oululainen yhteisö. Sen perusajatuksena on yhdessä tekeminen sekä kokeileva ja yhteisöllinen oppiminen. 

 

LIIKUNTA

Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.

 

KIELET JA KULTTUURI

Valinnaisaineen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat mm. Euroopan rikkaaseen kielikarttaan. Kurssilla tutustutaan myös eri Euroopan maiden kulttuureihin (esim. musiikki, ruokakulttuuri, urheilu, nuorisokulttuuri). Kulttuuriasioiden opiskelussa voidaan hyödyntää koulun kansainvälisiä kumppaneita ja/tai kotikansainvälisyyttä eli koulun tai Oulun kaupungin monikulttuurisuutta. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan eri kieliä. Työtavoissa korostuu toiminnallisuus. Valinnainen aine liittyy laaja-alaisessa osaamisessa kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, monilukutaitoon sekä tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. 

 

KÄDEN TAIDOT

Valinnaisen käsityön tehtävänä on syventää oppilaan kädentaitoja ja ohjataan oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toiminta on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja innovatiivinen työskentelyprosessi, joka tuottaa itsetuntoa vahvistavia ja mielihyvää tuottavia kokemuksia oppijoille. Valinnaisessa käsityössä kokeillaan ja syvennetään käsityön aihepiirejä, jotka voidaan suunnitella yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisessa käsityössä voidaan toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai projekteja syventyen johonkin aihepiiriin tai työskentelytapaan hyödyntäen koululla olevaa osaamista sekä oppimisympäristöjä.

 

KUVIS

Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa.  Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia.

 

ARJEN TAIDOT

Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja kaikista kotitalouden osa-alueista: ruokaosaamisesta, asumisesta, yhdessä elämisestä sekä kuluttaja- ja talousosaamisesta. Kurssilla tarkastellaan ruokavalintojen, liikunnan, levon, ystävyyssuhteiden ja ajankäytön hallinnan merkitystä omalle hyvinvoinnille. Opetuksessa pohditaan myös rahankäyttöä, kuluttamisen ympäristövaikutuksia sekä vastuunjakoa perheessä. Pyrkimyksenä on edistää myönteistä suhtautumistapaa kodin yhteisiin arkiaskareisiin. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun koulun oppimisympäristön lähtökohdat huomioiden. Kurssin toteutuksessa keskeistä on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa esimerkiksi lähikauppaan ja luontoon sekä hyödyntää opetuksessa myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

 

YMPÄRISTÖ, LUONTO JA LIIKUNTA

Ympäristöopin soveltava kurssi yhdistää luovalla tavalla oppiaineita sekä seikkailukasvatuksen, liikunnan ja ympäristöopin osa-alueita. Sisällöt ja tavoitteet valitaan niin, että ne ovat kokemuksellisia ja elämyksellisiä. Oppilaat ovat mukana kurssin sisältöjen suunnittelussa. Oppimisympäristöt valitaan monipuolisesti esimerkiksi seikkailupedagogiikkaa hyödyntäen. Edistetään oppilaan terveys- ja tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointia, tunnistaen ja tukien omia vahvuuksia. Vahvistetaan oppilaan ympäristöherkkyyttä ja ympäristötietoisuutta esimerkiksi retkeillen ja eri vierailukohteisiin tutustuen.

 

DRAAMA, SANATAIDE JA MEDIA

Taito- ja taideaineiden sekä äidinkielen monialainen kurssi, jonka tuotoksena voidaan esim. valmistaa tapahtuma (juhla, musikaali, näytelmä) koululle. Kurssin teemaksi voidaan valita esimerkiksi juhlavuosi tai juhlapäivä. Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Kurssilla luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Kurssin teeman kautta oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Oppilaille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria sekä perehtyä mediakasvatukseen.