Arviointi

Koulussamme arviointia kehitetään oppimisprosessin näkökulmasta. Oppimisprosessissa korostuvat tavoitteet, arviointikriteerit sekä jatkuva arviointi monipuolisin menetelmin. On tärkeää, että oppilaat tietävät jo työskentelyn alkaessa, mitä työskentelyltä ja oppimiskokonaisuudelta odotetaan ja että oppilaat voivat itse vaikuttaa oppimisprosessiinsa ja asettaa omia tavoitteitaan. Tavoitteet asetetaan oppilaan omien taitojen mukaan. Tällöin myös itse- ja vertaisarviointia on helpompi harjoitella.

Koulun yhteisesti sovitut käytännöt, menetelmät ja dokumentointi tekevät oppimisprosessin näkyväksi. Opettajan ja oppilaiden yhteinen tavoitteiden asettaminen on osa jokapäiväistä toimintaa ja arviointikriteerit ovat kaikkien tiedossa. Oulussa arvioinnin lähtökohtia ovat oppilaan osallistaminen, oppilaan vahvuuksien tunnistaminen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnin kehittäminen. Oppilaita ja huoltajia osallistetaan oppimisprosessiin arviointikeskusteluissa ja kehityskeskusteluissa.

Kehityskeskustelut käydään syksyn alussa huoltajan ja oppilaan kanssa. Ennen kehityskeskustelua huoltaja ja oppilas voivat käydä kotona läpi kehityskeskustelurungon. Jos huoltaja(t) ei pääse kehityskeskusteluun, käydään keskustelu oppilaan ja opettajan kesken. Opettaja käyttää keskustelun pohjana lähettämäänsä kehityskeskustelurunkoa. Kehityskeskustelussa asetetaan laaja, oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin tai käyttäytymiseen liittyvä tavoite tai tavoitteet. 

Arviointikeskustelut käydään tammikuussa. Ennen arviointikeskustelua oppilas täyttää itsearviointilomakkeen, joka käsitellään arviointikeskustelun yhteydessä. Arviointikeskustelu käydään arviointikeskustelurungon mukaisesti. Arviointikeskusteluun saapuvat huoltaja(t) ja oppilas. Keskustelun aikana oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoite samalla tavalla kuin kehityskeskusteluissa. Syyslukukauden opiskelun jälkeen myös oppiainekohtaisia tavoitteita voidaan asettaa.

Kuudesluokkalaisilla väliarviointi annetaan numerotodistuksena syyslukukauden päätteeksi. Kevätlukukauden päätteeksi arviointi annetaan paperilla kaikilla vuosiluokilla. 1.-4.-luokkalaiset saavat sanallisen arvioinnin, 5. ja 6.-luokkalaiset arvioidaan numeroilla.