Valinnaisaineet

Aseman koulun valinnaisainetarjotin lukuvuonna 23-24

Valinnaisten aineiden laajuus on 1 vuosiviikkotunti. Valinnaisainetta opiskellaan 2 h /vko lukukaudessa. 5. ja 6. luokan oppilaat valitsevat kaupungin valinnaisainetarjottimelta koulun oppilaille tarjoamista 5–7 valinnaisaineista 2. 

Valinnaisaineet valitaan 13.-19.3.2023

Kuvataiteen syventävä kurssi

Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa. Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia.

Käsityön syventävä kurssi (kevätlukukaudella -24)

Valinnaisen käsityön tehtävänä on syventää oppilaan kädentaitoja ja ohjataan oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toiminta on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja innovatiivinen työskentelyprosessi, joka tuottaa itsetuntoa vahvistavia ja mielihyvää tuottavia kokemuksia oppijoille.

Valinnaisessa käsityössä kokeillaan ja syvennetään käsityön aihepiirejä, jotka voidaan suunnitella yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisessa käsityössä voidaan toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai projekteja syventyen johonkin aihepiiriin tai työskentelytapaan hyödyntäen koululla olevaa osaamista sekä oppimisympäristöjä.

Käsityön, matematiikan ja ympäristöopin soveltava kurssi

Robotiikan opiskelussa on kyse tutkimisesta, oivaltamisesta ja hyviksi havaittujen ratkaisujen soveltamisesta. Kurssi sisältää mekaniikan rakentelua ja robottien ohjelmointia. Geometriaan, mittayksiköihin, koordinaatistoon, laskutoimituksiin ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen liittyvät tehtävät tukevat muun muassa matematiikan opetusta. Valo-oppia, kitkaa ja voimaa sivuavat harjoitukset puolestaan tukevat ympäristöopin opetusta. 

Kurssilla voidaan valmistautua myös esimerkiksi robotiikkakilpailuihin. Tällöin käsitöissä voidaan valmistaa erilaisia harjoitusalustoja ja kilpalajeihin liittyviä tehtäväratoja sekä valmistaa kehittyneimpiin kilparobotteihin antureita ja muita tarvittavia osia. Voidaan ommella tai kutoa robottien vaatteita ja yhdistää niihin ohjelmoitavaa robotiikkaa ja rekvisiittaa.

Liikunnan syventävä kurssi (syyslukukaudella -23)

Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.

Matematiikan ja yrittäjyyskasvatuksen  soveltava kurssi

Matematiikan ja yrittäjyyskasvatuksen soveltavissa opinnoissa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.  Tutustutaan paikallisiin yrityksiin, haastatellaan eri alojen työntekijöitä ja tehdään yritysvierailuja esimerkiksi lähikauppaan. Myös virtuaalivierailuja voidaan tehdä.

Haastattelujen ja vierailujen pohjalta pohditaan tilastollisin menetelmin matematiikan merkitystä työelämälle, yrityksille ja niiden työntekijöille. Opintojen aikana tehdään myös vierailu Yrityskylään ja perehdytään tarkemmin yrittäjyyskasvatukseen.

Opintojen aikana voidaan suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi yrityksen työntekijöille suunnattu matematiikan koe, joka analysoidaan tilastollisin menetelmin.