Järjestyssäännöt

Tämän sivun sisältö:

ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta - on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti

- on velvollisuus suorittaa annetut tuntitehtävät tunnollisesti

- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

- on oikeus maksuttomaan perusopetukseen

- on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

3. Turvallisuus, viihtyisyys, opiskelun esteetön sujuminen

Hyvän käytöksen tunnusmerkit:

- Koulussa on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti ja on käyttäydyttävä kohteliaasti ja huomaavaisesti kaikkia kohtaan.

- Koulun henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava.

- Hyviä ruokailutapoja on noudatettava.

- Oppilaan on pidettävä huolta omista ja koulun tavaroista.

- Toisen omaisuutta ei tule ottaa luvatta.

- Oppilaalla on oltava asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).

- Tekstien ja kuvien kopiointi luvatta on kielletty. Töihin on merkittävä lähteet näkyviin.

- Kiusaaminen on kiellettyä kaikissa muodoissa ja aikuiselle on kerrottava kiusaamisesta, mikäli sitä näkee tai havaitsee.

- Työrauha on annettava ja sitä tulee ylläpitää. Koulussa on opittava kuuntelemaan ja keskustelemaan asiallisesti.

- Kouluun on pukeuduttava asiallisesti.

- Toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ei saa julkaista ilman lupaa.

Oleskelu ja liikkuminen:

- Kouluun ja oppitunneille tulee saapua ajoissa

- Koulun loputtua kotimatkalle tulee lähteä viipymättä

- Kouluun tullaan ja lähdetään Kiiminkijoentien suunnassa olevan pyörätien kautta tai vaihtoehtoisesti voi liikkua muitakin reittejä, mutta niissä tulee huomioida liikkuvat ajoneuvot. A-rakennuksen ja varaston välissä on taksialue ja B- ja D-rakennusten välissä on usein vanhempien ajoneuvoja

- Polkupyörät tulee tuoda koulun pyörätelineisiin.

- Koulun alueelta poistuminen kouluaikana ilman opetukseen liittyvää tai muuten perusteltua syytä on kielletty.

- Koulupäivän jälkeen voi tulla leikkimään ja liikkumaan koulun pihalle ja kentälle kaikkien luokkien koulupäivän päätyttyä (15.00). Tällöinkin tulee noudattaa hyviä tapoja eikä toiminnalla tule vaarantaa toisten turvallisuutta.

- Koulun pihaan tulo moottoriajoneuvoilla on kielletty ilman erillistä lupaa.

- Tieliikennesääntöjä on noudatettava. Koulumatkoilla suositellaan pyöräilykypärän ja pyörän ajovalojen sekä heijastimen käyttöä. Koulun pyöräretkillä kypärän käyttäminen on pakollista.

- Koulumatkalla on käyttäydyttävä ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.

- Linja-autopysäkillä on käyttäydyttävä rauhallisesti ja muut huomioiden.

- Taksia on odotettava sovitulla paikalla: JSn pikkutaksia odotetaan A-rakennuksen vieressä, porttien sisäpuolella eli koulun pihan puolella ja JSn koulubussia odotetaan linja-autopysäkillä jonossa seisten.

- Välitunnit vietän ulkona välituntialueella.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen:

- Koulun sisä- ja ulkotiloissa on noudatettava ja ylläpidettävä siisteyttä.

- Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa sotkut tai vauriot, jotka ovat kohdistuneet koulun kiinteistöön tai omaisuuteen.

- Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja varoen. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle.

Turvallisuus:

- Kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.

- Oppilaan tulee omalla käyttäytymisellä ylläpitää yhteistä turvallisuutta ja toisiin oppilaisiin ei tule kohdistaa henkistä eikä fyysistä väkivaltaa.

- Koulumatkaan tarkoitetut kulkuvälineet on jätettävä pyöräparkkialueelle luokkatasolle merkittyyn paikkaan.

- Oleskelu pyöräparkkialueella koulupäivän aikana muutoin kuin tullessani kouluun ja lähtiessäni koulusta on kielletty.

- Toisten kulkuvälineisiin ei saa koskea.

- Oleskelu autojen parkkialueella on kielletty.

- Lumipallojen, kivien ym. heittely on kielletty.

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- Puhelimen paikka on äänettömällä repussa koulupäivän ajan. Mobiililaitteen käyttäminen oppitunneilla tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana ainoastaan opettajan tai ohjaajan luvalla.

- Opettajan luvalla (kun vanhemmilta on saatu lupa lukukauden alussa) mobiililaitteita voidaan oppimistilanteissa käyttää hyväksi sovitulla tavalla. Tällöin häiritsevä ja asiaton käyttö on kiellettyä.

- Toisten kuvaaminen luvatta on kiellettyä.

- Koulupäivän aikana digitaalisella laitteella taltioiminen luvatta on kiellettyä.

Päihteet, tupakkatuotteet ja vaaralliset esineet

- Päihteet, tupakkatuotteet ja energiajuomat ovat kiellettyjä.

- Kouluun ei saa tuoda teräviä esineitä tai muita turvallisuutta vaarantavia esineitä tai asioita.

4. Järjestyssääntöjen rikkominen sekä kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitotoimi tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä turvaamistoimenpiteitä. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Muut kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa:

- siivousvelvoite - oppilaan määrääminen poistumaan (esim. luokkatilasta poistaminen)

- oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen (esim. jäljellä olevan työpäivän ajaksi)

- oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään

- jälki-istunto - kirjallinen varoitus

- määräaikainen erottaminen

- turvaamistoimenpiteet (esim. oppilaan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta, joka ei noudata opettajan tai rehtorin poistumismääräystä)

- esineiden tai aineiden haltuunotto

- tavaroiden tarkastaminen - haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

- kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen Aseman koulu noudattaa OPH:n ohjeita asiassa. Tarkemmat kuvaukset löytyvät OPH:n verkkosivuilta oph.fi Järjestyssäännöt on päivitetty ja hyväksytty 30/11/ 2022 ja tulevat voimaan 9/1/2023.