Arviointi

Peruskoulun arviointiin kuuluu käytöksen, työskentelyn, saavutusten ja edistymisen arviointi. Arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista, yksilöllistä ja monipuolista. Opetussuunnitelma ohjaa arviointia määrittämällä tavoitteet, joihin arvosanojen tulee perustua. Opetussuunnitelman perusteiden liitteenä on kunkin aineen arviointikriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Nämä ohjaavat valtakunnallisesti yhtenäiseen arviointiin. 

Kaikkien oppiaineiden arviointiin sisältyy lisäksi työskentelyn arviointi, joten kokeiden ja testien keskiarvo ei välttämättä ole todistuksen lopullinen arvosana. Joidenkin aineiden arvosanassa sillä on suurempi osuus kuin toisten. Tällaisia aineita voivat olla esimerkiksi kuvataide, käsityö tai kielet. Arvosana koostuu jokaisen oppiaineen tavoitteiden täyttymisestä arvosanakriteerien perusteella. 

Oppilaan arviointi on monipuolista. Siihen voi kuulua suullista palautetta, vapaamuotoista kirjallista palautetta, arviointikeskusteluja, lukuvuoden aikana annettavia todistuksia, erilaisia näyttöjä opituista tiedoista ja taidoista, kokeita, testejä, suullisia näyttöjä ja vuorovaikutusharjoituksia.  

Arvioinnin tulee aina olla läpinäkyvää. Oppilaille ja huoltajille kerrotaan arvioinnin käytänteistä ja arviointikriteereistä lukuvuoden aikana arvioitavien tuotosten kohdalla. 

Oppilaan arviointi- ja kehityskeskustelut ovat osa arviointia. Jokaisella oppilaalla ja hänen huoltajallaan on mahdollisuus ja oikeus osallistua säännöllisesti keskusteluihin. 

Arviointi opintojen aikana 

Arvioinnin tehtävänä on antaa tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen opintojen etenemisestä ja ohjata oppilasta havainnoimaan omaa rooliaan oppimisessaan. Vuosiluokkien 1.–4. oppilaat käyvät arviointikeskustelussa joulun jälkeen, vuosiluokkien 5.–9. oppilaat saavat välitodistuksen. Keväisin kaikki oppilaat saavat todistuksen, ja vuosiluokkien 4.–9. oppilaat saavat numeroarvosanat. 

Päättöarviointi 

Päättöarvioinnin tehtävänä on kertoa, miten oppilas on saavuttanut perusopetukselle asetetut tavoitteet opintojen päättyessä. Päättöarvioinnin tulee olla opetushallituksen kriteerien mukaista ja vertailukelpoista muihin peruskouluihin verrattuna. 

Jos oppilaalla on yksilöllistettyjä oppiaineita, arviointi tapahtuu suhteessa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.  

Jos opettaja vaihtuu kesken lukukauden, pidempään opettanut opettaja suorittaa arvioinnin.