Arviointi

Arvioinnin tehtävät ja periaatteet:

Perusopetuslain ja -asetuksen mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. 

Arvioinnin tehtävänä on

 • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).
 • kuvata, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi). 

Perusopetuksen arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 

Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata opetusta ja oppilaan opiskelua suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Se auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden saavuttamiseksi.

Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on summatiivinen kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta.  

Opetussuunnitelmaan on jokaiselle oppiaineelle kirjattu oppimisen tavoitteet. Oppimisen tavoitteita ovat sekä oppiainekohtaiset taitotavoitteet että sisällölliset tavoitteet. Oppiainekohtaisilla taitotavoitteilla tarkoitetaan työskentelyn ja laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää

 • taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä
 • taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään
 • taitoa ottaa huomioon työskentelystä saamansa palaute ja toimia sen mukaisesti
 • taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä
 • taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa. 

Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaista osaamista rakennetaan jokaisessa oppiaineessa, ja sen kehittymistä arvioidaan osana oppiaineiden arviointia.  Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita on seitsemän.

Käyttäytymistä arvioidaan Oulun kaupungin arviointikriteerien mukaisesti. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutena.

Arviointi on:

 • yhdenvertaista
 • vuorovaikutuksessa tapahtuvaa
 • avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta edellyttävää
 • oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaista
 • tavoitteisiin ja kriteereihin perustuvaa
 • suunnitelmallista ja johdonmukaista
 • monipuolista.