Opetussuunnitelma

Madekosken koululla noudatetaan Oulun kaupungin opetussuunnitelmaahttps://www.ouka.fi/opiskelu-perusopetuksessa/opetussuunnitelma

Madekosken koulun arvoperusta Oulun kaupungin arvojen alla:

Reiluus:

Kohtelemme kaikkia omana itsenään ja yhtä tärkeinä. Ohjaamme oppilaita tunnistamaan erilaisia tunteita ja ilmaisemaan niitä toiset huomioiden. Harjoittelemme eri vuorovaikutustilanteissa toistemme huomioimista ja erilaisuuden kunnioittamista. Pyrimme kodin ja koulun välillä toimivaan yhteistyöhön ja molemminpuoliseen kunnioitukseen.

Rohkeus:

Kannustamme ja ohjaamme oppilaita tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä hyödyntämään ja kehittämään niitä edelleen. Hyödynnämme monipuolisia työskentelytapoja ja oppimisympäristöjä oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Rohkaisemme ja ohjaamme oppilaita kokeilevaan, osallistuvaan ja yhteisölliseen toimintatapaan.

Vastuullisuus:

Vahvistamme omalla toiminnallamme yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteella. Syvennämme oppilaiden luontosuhdetta viemällä opetus- ja oppimistilanteet konkreettisesti luontoon. Huomioimme Madekosken alueen vahvan yhteisöllisyyden ja perinteet, toimimalla esimerkiksi Turkansaaren ulkomuseon kummikouluna. Osallisuutta vahvistavat oppilaskunta ja kotikoulutoimikunta, jotka yhdessä henkilökunnan kanssa kehittävät koulumme toimintaa.

Madekosken koulun oppimiskäsitys:

Ohjaamme oppilaita omatoimiseen ja uteliaaseen toimintatapaan. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ryhmätilanteissa oppilas oppii arvioimaan omaa toimintaansa muiden antaman palautteen pohjalta. Kannustamme oppilaita ottamaan vastuuta oppimisestaan ja luottamaan itseensä. Huomioimme erilaiset oppimistyylit hyödyntäen monipuolisia työskentelytapoja ja oppimisympäristöjä. 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/27446736/perusopetus/tiedot