Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Erityisopetus

Koulussamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat tukea esim. lukemisessa, kirjoittamisessa tai keskittymisessä. Opetus on luonteeltaan sekä kuntouttavaa että ennaltaehkäisevää toimintaa.

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetulla erityisopetuksella saadaan parhaat tulokset. Erityisopetus suunnitellaan aina yhdessä luokanopettajien kanssa. Kodin tuki on ensiarvoisen tärkeä. Vanhemmat voivat edistää lapsensa oppimista tukemalla kotiläksyjen tekemistä ja suhtautumalla myönteisesti koulutyöskentelyyn.

Erityisopettaja tekee oppilaille taitotasokartoituksia pitkin lukuvuotta. Niistä ei ilmoiteta erikseen koteihin. Mikäli kartoituksessa ilmenee jotakin erityistä, asiasta keskustellaan luokanopettajan ja vanhempien kanssa.


Erityisopettaja toimii Madekoskella (ti - to) ja Heikkilänkankaalla (ma ja pe). Koulumme erityisopettajana toimii Helena Nykänen p.044-703 9336.

 

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki