Merikaupunki Oulu

Ajankohtaista

Tavoitesuunnitelman toteuttaminen etenee

Yhdyskuntalautakunta päätti käynnistää 2.11.2022 Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman mukaisen toimenpideohjelman laatimisen. Valmistelua varten muodostetaan Oulun kaupungin asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka valmistelee toimenpideohjelman laadintaprosessia, aikataulutusta ja siihen liittyvää vuorovaikutusta toimijoiden sekä päättäjien kanssa. Toimenpideohjelma valmistuu loppuvuodesta 2023.

Toimenpideohjelma tulee sisältämään tulevina vuosina toteutettavat toimenpiteet alustavine budjetteineen ja aikatauluineen. Sisältöä toimenpideohjelmaan antavat tavoitesuunnitelmatyön aikana esiin tulleet hyvät toimenpide-ehdotukset. Tavoitesuunnitelmatyöstä saadussa palautteessa esitettiin useita erinomaisia toimenpiteitä jatkosuunnitteluun. Nämä on koostettu tavoitesuunnitelmaan huomioitavaksi myöhemmin toimenpideohjelmaa laadittaessa.

Tavoitesuunnitelman toteutumisen seuranta

Oulun kaupunki seuraa tavoitesuunnitelman edistymistä sekä pyrkii edistämään toimenpiteitä, joilla tavoitteita viedään eteenpäin. Seuranta toteutetaan arvioimalla kärkitoimenpiteiden toteutumista tavoitesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Toteutumisen seurannasta on koostettu raportti vuosina 2021-2022 toteutetuista toimista.

Tavoitesuunnitelman tavoitteita ja kärkitoimenpiteitä lähdetään toimenpideohjelman käynnistämisen myötä viemään eteenpäin entistä vahvemmin.

Esimerkkejä toimista kärkitoimenpiteiden edistämiseksi vuosina 2021–2022

 • Merellisyyden aiempaa vahvempi huomioiminen eri strategioissa ja ohjelmissa
 • Kaupungin sisäisen, merellisiin aiheisiin liittyvän yhteistyön vahvistaminen
 • Alueen nykytilan ja meneillään olevien hankkeiden kartoitus sekä esiin nostaminen
  • LUMO-selvitys
  • Kaijonlahden valuma-alueen kunnostushanke
  • Mahanpuruja muovista-viestintäkampanja
  • Pelasta Perämeri-kampanja
  • Toimenpiteistä on koostettu tarinakartta
 • Ranta-alueiden maisemanhoitosuunnitelmatyön käynnistäminen
 • Pohjoisen kevyen liikenteen rantareitin edistäminen
 • Merellisen yhteistyöverkoston luominen Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus -hankkeen avulla

Meriympäristön elinvoimaisuuden edistäminen Oulussa

Oulun kaupunki on edistänyt tavoitesuunnitelman keskeisimmän kärkitoimenpiteen, merialueiden ekologisen tilan ja vedenlaadun parantamisen, mukaisia tavoitteita toiminnassaan. Toimista on koostettu tarinakartta. Tarinakartassa kerrotaan kaupungin viime vuosina toteuttamista meriympäristön elinvoimaisuuden edistämisen toimenpiteistä.

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma osana Oulun kaupunkistrategiaa

Kaupunginvaltuusto päätti Oulun uudesta kaupunkistrategiasta kokouksessaan 31.1.2022. Kaupunkistrategian teemana on Oulu 2030 - Kulttuuri-ilmastonmuutos nyt! Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman toteuttaminen on yksi kaupunkistrategian tavoitteista.

Kaupunkistrategian strategiset painopisteet ovat:
Oulu on Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus
Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa
Oulu on hiilineutraali 2035
Oulussa jokaisella on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää
Sivistys rakentaa kestävää ja kansainvälistä Oulua
Oulussa on vaikuttavat palvelut, kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman toteuttaminen on kirjattu vuosien 2022-2025 aikana toteutettavaksi toimenpiteeksi kaupungin veto- ja pitovoiman parantamisen tavoitteissa.

Tutustu tarkemmin kaupunkistrategiaan.

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmaraportti hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 27.4.2021 § 246. Raporttiin kuuluvat liitteinä teemakartat, kyselyjen ja työpajojen tulokset sekä palautteet ja toimenpide-ehdotukset.

Tavoitesuunnitelma on ensimmäinen vaihe Merikaupunki Oulun yhteisessä kehittämisessä. Seuraavassa vaiheessa esitetään tehtäväksi yhdessä alueen toimijoiden kanssa tavoitteita toteuttava toimenpideohjelma alustavine budjetteineen ja aikatauluineen. Sisältöä tähän antavat jo tämän työn aikana esiin tulleet hyvät toimenpide-ehdotukset. Toimenpideohjelman lisäksi muita keskeisiä jatkotoimenpide-ehdotuksia, kuten Merellisen reittiverkoston kehittäminen, on tuotu esiin työn lopussa.

Kuva: Tavoitesuunnitelman ydinsanoma.

Merikaupunki Oulu -suunnitelman keskeisenä yhteisenä visiona on: Merellisyys on Oulussa läsnä  ja saavutettavissa ympärivuotisesti niin asukkaille, matkailijoille kuin elinkeinoelämällekin. Hyvinvoiva meri on merellisyyden ydin. Merellisyyttä rakennetaan Oulussa merellisten palveluiden verkostossa maalla ja merellä. 

Rantareitti ja Ranta-Toppilan satama-alueen kehittäminen tuovat uudenlaista merellisyyttä Ouluun. Merellisyyttä nostetaan esiin myös muun muassa keskustassa ja Torinrannassa. Merellisyys on vahva vetovoimatekijä niin asukkaille kuin matkailijoille.

Tavoitesuunnitelman ydinsanoman takana on ajatus ja tavoite siitä, että Oulussa merimaisema ja merellisen luonnon kokemukset ovat kaikkien ulottuvilla. Merellisistä elämyksistä ja palveluista pääsee nauttimaan helposti. Elinvoimainen ja hyvinvoiva meriympäristö on kuitenkin merellisyyden ydin. Hyvinvoiva meri on toimialojen elinehto edistäen ihmisten hyvinvointia ja toimien keskeisenä vetovoimatekijänä ajatellen muun muassa asukkaita, vierailijoita ja matkailijoita. Meriympäristöstä pidetään yhdessä huolta ja merellisyyttä rakentaa tiivis toimijaverkko, jolla on yhteinen tavoite tehdä Oulusta entistä vetovoimaisempi merikaupunki. Julkinen ja yksityinen sektori toimivat sujuvalla yhteistyöllä.

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmasta on tehty myös video. Videossa tuodaan tiivistäen esiin yhteinen visio, kärkiteemat sekä keskeisimmät toimenpiteet esiin.

Kartalla kuvauskohteet

Tutustu merellisen Oulun rannikkoon ja saaristoon videon ja ilmakuvien kautta.

Vanhat loistot Oulun väylillä -mobiilireitti esittelee Oulun edustalle vuosina 1939-49 rakennettujen Oulun väylien betoniloistojen sarjaa. Osa loistoista on edelleen käytössä vaikkakin niiden rooli on aikojen saatossa muuttunut. Reitti on toteutettu yhdistysten ja yleiskaavoituksen yhteistyönä.

Yhteystiedot:

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233

Yleiskaavasuunnittelija
Jarmo Pohjola
p. 040 628 9096

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/merikaupunkioulu
#merikaupunkioulu

Ilmakuvat: Suomen Ilmakuvat Oy 2019

Tutustu myös
Suistokaupunkivisioon

Tutustu karttakyselyn tuloksista joulukuussa 2021 valmistuneeseen opinnäytetyöhön: Kaisa Mars; Tulevaisuuden merikaupunki Oulu: Kaupunkilaisten visio merellisestä Oulusta

Ulkoilijat merenjäällä

Varjakan venesatama


Rajahaudan venesatama


Kellon Kiviniemen venesatama

Kellon saaristo

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/merikaupunkioulu