Merikaupunki Oulu

Teemme Oulussa merellisen Oulun strategista kehittämistyötä. Tavoitteenamme on kirkastaa kuvaa kaupunkimme merellisyydestä ja profiloida Oulua entistä vahvemmin merikaupunkina. 

Merikaupunki Oulu -tavoite­suun­nitelma

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmatyössä tuotettiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa näkemys siitä, mitä Merikaupunki Oulu voisi tulevaisuudessa olla ja minkälaisilla kärjillä Oulun kaupungin meri- ja ranta-alueita tulisi kehittää.

Merikaupunki Oulu -suunnitelman visiona on:

Merellisyys on Oulussa läsnä ja saavutettavissa ympärivuotisesti niin asukkaille, matkailijoille kuin elinkeinoelämällekin. Hyvinvoiva meri on merellisyyden ydin. Merellisyyttä rakennetaan Oulussa merellisten palveluiden verkostossa maalla ja merellä.

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman laatiminen käynnistyi 2019. Tavoitesuunnitelmaraportti hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 27.4.2021 § 246.

Merikaupunki Oulu -toimenpideohjelma

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmasta on siirrytty toimenpideohjelman laatimiseen (yhdyskuntalautakunta 2.11.2022). Valmistelua varten on muodostettu kaupungin asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka on valmistellut toimenpideohjelman laadintaprosessia, aikataulutusta ja siihen liittyvää vuorovaikutusta toimijoiden sekä päättäjien kanssa.

Toimenpiteiden ja ohjelman seurannasta vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Toimenpideohjelma valmistuu alkuvuodesta 2024.

Toimenpideohjelma tulee sisältämään tulevina vuosina toteutettavat toimenpiteet alustavine budjetteineen ja aikatauluineen. Sisältöä toimenpideohjelmaan antavat tavoitesuunnitelmatyön aikana esiin tulleet hyvät toimenpide-ehdotukset. Tavoitesuunnitelmatyöstä saadussa palautteessa esitettiin useita erinomaisia toimenpiteitä, joita on hyödynnetty toimenpideohjelmaa laadittaessa.

Toimenpiteet muodostetaan tavoitesuunnitelmassa tunnistetun viiden kärkitoimenpiteen mukaisesti:

  • Merialueiden ekologisen tilan ja vedenlaadun parantamisen toimenpiteet
  • Oulun ympärivuotisen merellisen reittiverkoston kehittäminen ja merellisen reitistön brändin luominen
  • Ranta-alueiden maisemanhoitosuunnitelma
  • Merikaupunki Oulu -yhteistyöverkoston luominen
  • Merellisyys näkyvämmäksi eri nostojen kautta

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma osana Oulun kaupunkistrategiaa

Kaupunginvaltuusto päätti Oulun uudesta kaupunkistrategiasta kokouksessaan 31.1.2022. Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman toteuttaminen on yksi kaupunkistrategian tavoitteista.

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman toteuttaminen on kirjattu vuosien 2022–2025 aikana toteutettavaksi toimenpiteeksi kaupungin veto- ja pitovoiman parantamisen tavoitteissa.

Videossa tuodaan tiivistäen esiin yhteinen visio, kärkiteemat sekä keskeisimmät toimenpiteet.

Yhteystiedot