Lisää sivun otsikko

 

 

 

A-KIELI ENGLANTI (ENA), SAKSA (SAA) VENÄJÄ(VEA)

 Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä

 

Tavoitteet

 

Tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla
  • osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana
  • osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin.

 

Arviointi

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

A1  NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA  (A1)

 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus "hyvinvointi ja turvallisuus" tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

 

 

A2  VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA  (A2)

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet "hyvinvointi ja turvallisuus" sekä "viestintä- ja mediaosaaminen" korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

 

 

A3  OPISKELU JA TYÖ  (A3)

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus "aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

 


A4  YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA  (A4)

 

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. "Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

 

 

A5  KULTTUURI  (A5)

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" ja "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

 

 

A6  TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA  (A6)

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus "teknologia ja yhteiskunta" korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.

 

A7  LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS  (A7)

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.

 

 

A8  PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN  (A8)

 

 

Yo-kirjoituksiin valmentava, suullista kielitaitoa vahvistava kurssi, jossa harjoittelun aiheina ovat muiden kurssien aihepiirit ja ajankohtaiset tapahtumat. Kurssi tukee kielitaidon kaik-kia osa-alueita, erityisesti puheen ymmärtämistä. Kehitetään opiskelijan kykyä ilmaista itseään vieraalla kielellä ja harjoitellaan kielelle tyypillistä keskustelukulttuuria ja puhestra-tegioita Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.

 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

ENA9  ENGLANNIN KIRJOITTAMISEN KURSSI  (EKK1) (0,5 kurssia)

 

Kurssilla kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä ja harjoitellaan myös tiivistelmän laatimista.

 

 

ENA10  ENGLANNIN KIELIOPPIKURSSI  (EGR1) (0,5 kurssia)

 

Kurssilla kerrataan englannin kieliopin keskeisimpiä asioita.


ENA11  ENGLANNIN KUULLUNYMMÄRTÄMISKURSSI  (ELC1) (0,5 kurssia)

 

Kurssilla keskitytään kielikokeen kuullunymmärtämisosion harjoittelemiseen käymällä läpi ylioppilaskokeen kuullunymmärtämistehtäviä.

 

 

ENA12  ENGLANNIN SANASTON SYVENNYS- JA KERTAUSKURSSI  (ESS1) (0,5 kurssia)

 

Kurssilla kerrataan ja syvennetään englannin perussanastoa eri aihepiireistä.

 

 

SAA9  SAKSAN HARJOITUSKURSSI  (SKK1) (0,5 kurssia)

 

Kuuntelua, kirjoittamista, rakenteita ja puhumista harjoitellaan opiskeluryhmän tarpeista riippuen. Harjoitellaan yo-kokeisiin ja kehitetään kokonaiskielitaitoa.