Oppilashuolto

OPPILASHUOLTO                                                    

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö. Koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.

Oppilashuoltotyöryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyöryhmä päivittää koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu". Koulumme oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori, koulunkäynninohjaajien edustaja, pienryhmänopettajat sekä terveydenhoitajat. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmässä voi esim. kehittämistyön vuoksi olla myös muita jäseniä.

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijatyöryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmään voi opettajan, oppilaan ja huoltajien lisäksi kuulua esimerkiksi koulukuraattori, -psykologi tai/ja –terveydenhoitaja. Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.

Monialaisen asiantuntijatyöryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.

Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntityöryhmässä. Koulumme työntekijöiden yhteystiedot löydät koulumme nettisivulta.

KOULUKURAATTORI  JA KOULUPSYKOLOGI

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulupsykologi puolestaan edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuoltotyössä.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

KOULUPSYYKKARI

Lakisäätäisen oppilashuollon palveluiden lisäksi Oulun kaupungilla työskentelee osana kouluterveydenhuoltoa koulupsyykkareita (psykiatrisia sairaanhoitajia). Koulupsyykkareiden toiminnan tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja kouluyhteisön kehittäminen mielenterveyttä edistäväksi sekä tiedon lisääminen mielen hyvinvoinnista. Koulupsyykkarit työskentelevät yhteisö- ja ryhmätasoilla kouluissa. Toimintaa ovat mm. hyvinvointipysäkit, rastipäivät, luokkatyöskentelyt ja erilliset ryhmät.

 

Video: Oppilashuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa