Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Myllytullin koulussa jokainen luokka valitsee oman oppilasvaltuutetun luokastaan, luokan edustaja kuuluu automaattisesti koulumme oppilaskunnan hallitukseen. Hallitukselle valitaan lukuvuosittain puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä sihteeri.

Hallituksen tehtävänä on mm. johtaa ja koordinoida oppilaskunnan toimintaa. Oppilailla on oppilaskunnassa eri tehtäviä. Yksi tehtävä on kuitenkin kaikilla yhteinen: kaikki hallituksen jäsenet pyrkivät omalla esimerkillään korostamaan koulun me-henkeä.

Oppilaskunnan hallituksen ohjaavana opettajana toimii Teemu Honkavaara.

Tukioppilaat

Tukioppilastoiminnassa on mukana 8.-9. -luokkien oppilaita eri luokilta. Tukioppilaiden tehtävänä on osaltaan tukea oppilastovereita selviytymään koulussa, lisätä kouluviihtyvyyttä sekä luoda turvallista ilmapiiriä. Tukioppilaat voivat järjestää esim. välituntitoimintaa, osallistua teemapäivien suunnitteluun ja toteutukseen. Uudet tukioppilaat valitaan loppukeväästä. 

Tukioppilastoiminnan ohjaavina opettajina toimivat Maria Mustakallio-Tuomaala ja Johanna Korkala.