Hyvinvoinnin tukeminen

Hyvinvoinnin tukeminen OH -sunnitelma


Pateniemen koulussa jokainen oppilas vastaa hyvinvointikyselyyn vuosittain. Kyselyssä selvitetään mm. oppilaan ruokailuun, lepoon, liikkumiseen ja kaveritaitoihin liittyviä asioita. Kyselyn tulosten avulla koulun toimintaa pystytään suunnittelemaan tarkoituksenmukaisesti oppilaan hyvinvointia tukevaksi.

Osallisuustiimin tavoitteena on suunnitella sellaista toimintaa, että jokainen koulun oppilas kokee olonsa koulussa turvalliseksi ja tuntee olevansa osa yhteisöä. Osallisuuskokonaisuus koostuu seuraavista asioista: Oppilaiden sekä opettajien ja ulkopuolisten toimijoiden pitämät kerhot ja tapahtumat, liikkuvan koulun toiminta, joissa mukana on liikuntatutorit, oppilaskunta sekä yläkoulun tukioppilastoiminta.

Jokainen koulun oppilas on oppilaskunnan jäsen. Luokkien edustajat kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan tapahtumia, kehittämään koulun toimintaa sekä antamaan kehitysehdotuksia viihtyvyyden parantamiseksi. Valitut oppilaskunnan jäsenet ovat mukana nuorten alueellisessa Pohojosen Vaikuttajat (PoVa) osallisuustoiminnassa. Ryhmä koostuu Pateniemen suuralueen 3.-9. lk. oppilaista. 

Yläkoulun puolella valitut 8. ja 9. lk oppilaat toimivat tukioppilaina. Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.
 

Koulukiusaaminen ja ennaltaehkäisy

Koulukiusaaminen

Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. Kiusaamiseen liittyy yleensä voimasuhteiden epätasapaino: kiusattu oppilas on jollain tavalla puolustuskyvytön kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Kiusaaminen on usein ryhmäilmiö. Kiusaajaa tukevia rooleja ovat apuri, kannustaja ja hiljainen hyväksyjä.

Yksittäinen toiseen henkilöön kohdistuva negatiivinen teko ei ole kiusaamista, vaan huonoa käytöstä. Huonoon käytökseenkin puutumme koulullamme välittömästi.

Ennaltaehkäisy

Koulussamme harjoitellaan aktiivisesti kaveritaitoja. Luokat pyrkivät luomaan hyvää yhteishenkeä. Tätä varten on erilaisia ohjattuja harjoituksia ja oppitunteja. Kiusaamista ennaltaehkäistään riittävällä valvonnalla oppitunneilla, välitunneilla ja muissa koulun tilaisuuksissa. Koulullamme vierailee joka vuosi koulupoliisi valistamassa kiusaamiseen liittyvistä asioista.

Lisäksi kartoitamme oppilaiden viihtyvyyttä kerran lukuvuodessa hyvinvointikyselyllä, jossa on myös kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Toimenpiteet

Pateniemen  koulussa ei hyväksytä kiusaamista ja jokainen puuttuu siihen.

Kun aikuinen on todennut kiusaamistapauksen, hän ottaa yhteyden luokanopettajaan/luokanvalvojaan, joka keskustelee asianomaisten kanssa.  Kiusaajalle tehdään selväksi, että kiusaamista ei hyväksytä ja että sen tulee loppua. Opettaja tiedottaa asiasta kiusatun ja kiusaajan vanhemmille.

Mikäli kiusaaminen vielä jatkuu, asiasta tiedotetaan koulun rehtorille ja kiusatun sekä kiusaajan vanhempiin otetaan uudestaan yhteyttä. Opettaja ja rehtori keskustelevat vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yhdessä sovitaan keinoista kiusaamisen lopettamiseksi.

Palaveriin kutsutaan tarvittaessa myös muita oppilashuoltoryhmän jäseniä. Palaverissa sovitaan seurannasta ja tarvittaessa uudesta tapaamisesta. Mikäli kiusaaminen koskettaa useita oppilaita luokassa, pidetään tarvittaessa vanhempainilta tilanteen selvittämiseksi. Asia otetaan esille myös koulun oppilashuoltoryhmässä.

Mikäli koulun ja vanhempien yhteistyö ei lopeta kiusaamista, pyydetään apua koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, esimerkiksi poliisilta, sosiaaliviranomaisilta tai perheneuvolasta.

Pateniemen koulun hyvinvointisuunnitelma

Pateniemen koulun hyvinvointisuunnitelma 2015

(Työsuunnitelman strategiaosio ja hyvinvointisuunnitelma)

Kehitämme Pateniemen kouluyhteisöstä hyvinvoivaa koulua. Haluamme lisätä oppilaiden ja sidosryhmien osallisuutta ja parantaa vaikuttamismahdollisuuksia ja viihtyvyyttä.

 

Oppilaiden hyvinvointi 2015

Käytämme hyvinvoinnin kartoittamiseen oppilaalle suunnattuja kyselyitä (vk 42/2015). Kysely tehdään alueellisesti yhdessä oppilaiden, huoltajien ja moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän kanssa.

 

Tulokset ja johtopäätökset (koulun yhteinen palaute myös vanhemmille 11/2015):

 - Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat koulumme pääteemoja. Tämän avuksi olemme yhteisesti kehittäneet oman hyvinvointikyselymme.  Syksyn kyselyssä koko koulun vastausprosentti oli yli 90%.

Kyselyssä eniten huomiota herätti työrauha-asiat.  Alakoululla 2/3 oppilaista kaipaa parempaa työrauhaa, mutta sama määrä kokee antavansa työrauhan. Tässä on ristiriitaa. Yläkoululla 1/3 mielestä työrauha voisi olla parempi. Tätä asiaa käsitellään ja työstetään lähiaikoina koulun kaikissa luokissa.

Lähes kaikki (4/5) koulumme oppilaista tuntee olonsa turvalliseksi koulussa. Oppilaita mietityttävät eniten mahdollinen kiusatuksi tuleminen. Koulumme painottaa kaveritaitojen kehittämistä. Tässä  meillä on edelleen työtä. Kaveritaitojen lisäämisessä vastuuta annetaan tietoisesti myös oppilaille itselleen.

Alakoulun osalta lähes 20% oppilaista liikkuu vähemmän kuin suositukset edellyttäisit (1h/päivä). Vastaavasti luku yläkoululla on noin 60%. Liikkuvana kouluna koemme tämän haasteeksi, jonka eteen teemme käytännön työtä koko ajan. Liikunnan ja harrastamisen lajikirjo oli oppilailla kuitenkin todella suuri.

Suurimmalla osalla oppilaista lepo- ja ravitsemusasiat olivat kunnossa. Oman ilmoituksen mukaan 10% oppilaista nukkuu liian vähän eikä ei syö kunnollista aamiaista. Tämäkin on tärkeä asia hyvinvointiin liittyen.

Hyvinvointikyselyn tarkoitus oli kerätä tietoa hyvinvointiin liittyvistä asioista, mutta myös kouluviihtyvyyttä parantavista asioista (yläkoulun kyselyssä) Oppilaiden vastauksissa viihtyvyyttä parantavina asioina mainittiin oppilaiden oman aktiivisuuden ja toiminnan koulupäivän aikana.  Tämä on haaste sekä oppitunneille että välitunneille ja huomioitava uutta opetussuunnitelmaa työstettäessä.

Koulun väki työstää yllä olevia pääteemoja  luokkien kanssa. Yksittäisiä parannusta vaativia asioita työstetään asianosaisten toimesta. Seuraava kysely tehdään syksyllä 2016. Siinä seurataan esille nostettujen asioiden tilaa.  Oppilaiden ideoiden toteutumista ja vaikutusta kouluviihtyvyyteen tarkastellaan myös. 

Käytämme Lapset puheeksi menetelmää soveltuvin osin.

 

Henkilökunnan työhyvinvointi 2015-

Henkilökunnan työhyvinvointia seurataan mm. KUNTA 10 – ja työterveyden tekemillä kyselyillä. Yhtenäiskoulun ensimmäinen yhteinen Työterveyden tekemä kysely työhyvinvoinnista, koonti ja palaute saadaan lokakuun lopulla (29.10.2015)

Kunta 10:n tuloksista, Työterveyden tarkastuksen tuloksista ja työyhteisön käsittelystä kootaan Pateniemen koulun henkilöstön työhyvinvointisuunnitelman sisältö.
Havaittuihin epäkohtiin puututaan tärkeysjärjestyksessä (Vaarojen tunnistamisen TOP -listat) ja seurataan vuosittain.