Pateniemen koulun arvoperustasta ja toimintakulttuurista

Pateniemen koulun arvoperusta (2. luku) ja toimintakulttuuri (4. luku)
 

Koulussamme oppilasta ohjataan kasvamaan sivistyneeksi ihmiseksi, joka pyrkii toimimaan oikein itseään, toisia ja ympäristöä arvostaen. Oppilasta kannustetaan omien vahvuuksien löytämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Pyrimme luomaan edellytykset turvalliseen ja erilaisuutta sallivaan opiskeluympäristöön. Oppilasta kannustetaan luovuuteen.

Opastamme oppilasta toimimaan yhdessä toisten kanssa järjestämällä erilaisia toimintapäiviä ja tempauksia.

Toimimme avoimesti yhteistyössä kotien kanssa (Wilma, vanhempainvartit ja –illat, arviointi- ja kasvatuskeskustelut sekä Haaveen toiminta).

Kulttuurikasvatus kulkee mukana kaikissa oppiaineissa. Paikalliseen kulttuuriperintöön kuuluvat murre, merellisyys, terva ja saha-alue.

Kasvatamme oppilasta muita kunnioittavaksi ja erilaisuutta hyväksyväksi maailmankansalaiseksi mm. osallistumalla kansainvälisiin projekteihin.

Oppilasta ohjataan olemaan vastuullinen kuluttaja ja toimimaan osana luontoa; opastamme ekologisten materiaalien käyttämiseen ja jätteiden lajitteluun. Tarjoamme oppilaalle elämyksellisiä ja toiminnallisia oppimiskokemuksia (esim. vierailut Luontokoulussa, Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella ja vedenpuhdistamolla).

Kannustamme, rohkaisemme ja vastuutamme oppilasta monipuolisten työtapojen ja toimintamuotojen avulla. Koulussamme on aktiivinen oppilaskunta ja mahdollisuus käydä erilaisissa kerhoissa. Olemme mukana Liikkuva koulu- ja Lukuinto- projekteissa.

Pateniemen koulu on aktiivisesti aikaansa seuraava koulu, jossa sitoutuneet opettajat panostavat koulun kehittämiseen koko ajan. Oppilaita ohjataan kehittymään kokonaisvaltaisesti tulevaisuudessa tarvittavissa taidoissa.  

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

 

Yhteinen vastuu ja osallisuus

Koulumme pyrkii eheään koulupäivään aikuisten yhteistyön ja turvallisen toimintakulttuurin avulla. Koulutyön suunnittelussa ovat mukana oppilaat, luokat, oppilaskunta, huoltajat, vanhempaintoimikunta ja koulun kaikki aikuiset.

Oppilaiden osallisuus näkyy parhaiten välitunti- ja kerhotoiminnassa, tapahtumissa ja toimintapäivissä. Lähialueen toimijoiden ja järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulun yhteiset järjestyssäännöt, joita harjoitellaan säännöllisesti, luovat turvallisuutta.

 

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Ei lisättävää Oulun kaupungin Opsiin.

 

Opetuksen järjestämistapoja

Pateniemen koulussa on mahdollisuus opiskella vuosiluokkaan sitomattoman opinto-ohjelman mukaan. Oppilas voi edetä seuraavalle vuosiluokalle suoritettuaan opetussuunnitelman mukaiset kokonaisuudet. Asiaa koskevat päätökset, suunnittelu ja seuranta tehdään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppilas ja huoltaja toimivat koko ajan yhteistyössä koulun kanssa.

Koulussamme on mahdollista opiskella myös joustavan perusopetuksen ryhmässä (JOPO-luokka), joka on tarkoitettu pääasiallisesti 8.-9. luokan oppilaille. Ryhmän muodostamisessa huomioidaan sekä oman koulun että alueen tarpeet. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto