Rehtorin terveiset

Rehtorin tervehdys

Ole rohkea ja toimi reilusti sekä vastuullisesti!

’Sivistys rakentaa Oulua’, lanseeraa Oulun kaupungin tuore sivistysohjelma. Sivis-
tys on tietoja, taitoja ja asenteita sekä kykyä ja halukkuutta toimia yhdessä. Oh-
jelma pitää sisällään voimakkaan ja myönteisen viestin siitä, mikä merkitys sivis-
tyksellä on kaupunkia kehittävänä arvona. Sivistysohjelman visioksi vuoteen 2026
on annettu: Oulu oivaltaa!

Koulussamme visiota työstetään Oulun kaupungin yhteisten arvojen, rohkeus,
reiluus ja vastuullisuus
konkretisoinnilla (esim. Millainen on reilu oppilas?)
Työmotoksi olemme ottaneet: Ole rohkea, toimi reilusti sekä vastuullisesti!

Ajatuksena on koota koulun kaikkien oppilaiden ehdotuksia siitä, mitä taitoja em.
arvot meiltä edellyttävät. Luokkakoontien jälkeen oppilaskunnan hallitus kokoaa
ajatukset koulun yhteisiksi, konkreeteiksi tavoiteltaviksi taidoiksi. Jokainen luokka
työstää itselleen oman moton, mikä asetetaan näkyville luokan eteen. Esille nos-
tettuja yhteisiä taitoja harjoitellaan kaikilla luokka-asteilla kuukausittaisten tun-
netaitoteemojen avulla. Elokuun teemana on ollut ’Pelaan hyvin yhdessä’ ja syys-
kuussa ’Toimin vastuullisesti’.

Visiotyön/ tunnetaitoharjoittelun tavoitteena on yhteisöllisyyden, viihtyisyyden
ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Oppilaiden osallistaminen on keskiössä. Koko
vuoden tekemistä koetamme tuoda esille mm. koulun Insta –tilillä. Linkki löytyy
koulun kotisivuilta. Käykääpä katsomassa!

Lukuvuoden alussa kuudes luokka-aste siirtyi opiskelemaan yläkoulun tiloihin.
Opiskelu on sujunut hyvin. Toki uusia asioita ja tapoja on jouduttu opiskelemaan.
Tällä hetkellä molempien yksiköiden tilat ovat tiiviissä käytössä. Uutena asiana
tänä syksynä alakoulussa aloitti myös eskareiden ja ykkösluokan yhteistyö osalla
tunneista. Sekin on alkanut sujua mallikkaasti.

Kehittämisasioina voidaan mainita OpenDigi ja Värkkäämö. OpenDigi tuo koulun
ja yliopiston yhteishankkeessa mm. opettajaopiskelijoita yhteiseen kehittämiseen
kahden vuoden ajan. Sekä ala- että yläkoulujen Värkkäämöissä kehitellään käsillä
tekemiseen, robotiikkaan ja ohjelmointiin sopivia malleja. Pateniemiraitin kyltit
on saatu paikoilleen. Pateniemipäivillä esittelemme niitä. Käykääpä katsomassa!

Kaikesta edellä mainituista ja monesta muusta koulussa tapahtuvasta kuulette
Haaveen kokouksissa lisää. Tulkaapa mukaan!


Matti Kuivamäki, rehtori