In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppilas voi tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Koulussa oppilasta voidaan auttaa erilaisin tukimuodoin. Tukimuotoja ovat esim. tukiopetus, oppilashuollollinen tuki, koulunkäynninohjaajan palvelut ja osa-aikainen erityisopetus. Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta. Erityisopettaja neuvottelee opettajien ja huoltajien kanssa mahdollisista tukitoimista.

Erityisopetuksessa pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja tukea oppilasta oppimisen ja koulunkäynnin onnistumiseksi.

Koulumme laaja-alaiset erityisopettajat:

Mervi Vuoste  (0 - 4 lk:t), puh 044 703 9133

Tuija Pellikka (5 - 7 lk:t), puh 050 316 6519

Satu Pitkäaho (7 - 9 lk:t), puh 044 703 9501

Alueelliset pienryhmät

Oulun kaupungin alueelliset pienryhmät ovat osa Erityisen tuen keskuksen alueellista tukipalvelua. Pienryhmä toimii tehostettuna tukena sellaiselle lapselle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja ja pienempää opetusryhmää sekä yksilöllisempää opetusta. Lapsen saama tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan (PO 16a §). Pienryhmäjakson aikana voidaan arvioida tehostetun tuen riittävyyttä ja mahdollista erityisen tuen tarvetta. Pienryhmä voi toimia tukitoimena myös sellaiselle lapselle, jolla on erityisen tuen päätös. Tällöin koulunkäyntiä ja oppimista seurataan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman avulla (PO 17a §)

Yhteistyö huoltajien, lähikoulun, mahdollisten tutkimus-, hoito- ja kuntoutustahojen sekä pienryhmän välillä jatkuu koko pienryhmäsijoituksen ajan. Koulunkäynninohjaaja toimii alueellisissa pienryhmissä tukena tarpeen mukaan.

Opetusjärjestelyt ovat joustavia ja eriyttäviä. Tämä tarkoittaa mm. pienempää opetusryhmää, yksilöllisempää opetusta, erilaisia opetusmenetelmiä ja vaihtoehtoisten opetusmateriaalien ja apuvälineiden käyttöä. Tavoitteena on, että oppilas saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen oppimiselleen, kehitykselleen ja kasvulleen.

Alueellisiin pienryhmiin haku valmistellaan aina yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen tuen tarve arvioidaan moniammatillisesti oppilashuollollisessa verkostossa, jonka kokoonpano määräytyy lapsikohtaisesti.

Alueellisiin pienryhmiin haku tapahtuu keskitetysti keväällä. Tarpeita ilmenee kuitenkin myös lukukauden aikana. Kesken lukuvuoden ilmenneitä pienryhmäsijoituksia koordinoi alueellisen erityisopetuksen vastaava.

Alueellisten pienryhmien erityisluokanopettajat:

Kaija Mäkiniemi (1-2 lk:t), puh 044 703 9132

Susanna Stenius (3-6 lk:t), puh 044 703 9501

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Pateniemen koulu tekee yhteistyötä alueen päiväkotien Herukan, Palokan, Pateniemen,  Riekonmarjan ja varhaiskasvatuskerhojen kanssa.

Yhteistyömuotoja ovat esim. yhteiset suunnittelupalaverit, koulutukset ja  molemminpuoliset vierailut. Koulun laaja-alainen erityisopettaja on mukana esikoululaisten tuen tarpeen arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa.

 

Koulunkäynninohjaajat

Opettaja ja koulunkäynninohjaaja ovat tiimi, joka suunnittelee, toteuttaa  ja arvioi oppimistilanteita yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittanut koulunkäynninohjaaja antaa opettajalle paremmat mahdollisuudet eriyttää opetusta.