Tuen portaat ja pienryhmät

OH –suunnitelma

Oppilasta autetaan koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa eri tukimuodoin. Tukimuoto määräytyy yksilöllisesti vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, tukitoimien aloittaminen ja yhteistyö huoltajien kanssa.  Yleiseen tukeen kuuluvat tukiopetus, eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus sekä samanaikaisopetus. Tukea antavat luokanopettaja/ aineenopettaja ja erityisopettaja. Tuen piirissä ovat kaikki koulun oppilaat. 

Tehostettuun tukeen siirrytään silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettuun tukeen siirryttäessä tehdään pedagoginen arvio, jonka pohjalta laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Tavoitteena on tukea oppilasta yleisopetuksen oppimäärän suorittamisessa. Tehostettua tukea antaa luokanopettaja/aineenopettaja tai erityisopettaja oppilaalle laaditun oppimissuunnitelman mukaan. 

Erityistä tukea annetaan silloin, kun tehostetun tuen keinot eivät riitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvittaessa oppimäärä/oppimäärät yksilöllistetään oppilaan omien edellytysten mukaan.  Oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, jonka pohjalta tehdään HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhdessä huoltajien kanssa.  Erityistä tukea annetaan yleensä pienryhmissä tai osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Erityisen tuen päätökset tarkistetaan aina 2. ja 6. –luokan jälkeen, muulloin tarvittaessa.
Oikeus opetukseen kuuluu myös sairaalassa oleville lapsille.  Peruskoululain 4 §:n mukaan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.
- Sairaala- ja kotikoulu järjestävät yhteisiä neuvotteluja nivelvaiheisiin, joissa oppilas on tulossa hoitoon tai palaamassa hoitojakson jälkeen omaan kouluunsa. 
- Sairaan lapsen ja nuoren opetuksessa yhteistyön tärkeys korostuu. Jos lapsella on terveyteen liittyviä ongelmia, opettaja saa tietoa lääkityksestä, apuvälineistä, terapioista, kuntoutumiskeinoista jne. keskusteluissa huoltajien ja koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. 
- Huoltajien suostumuksella saa lisätietoa oppilasta hoitavilta henkilöiltä sekä sairaalakoulusta.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppilas voi tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Koulussa oppilasta voidaan auttaa erilaisin tukimuodoin. Tukimuotoja ovat esim. tukiopetus, oppilashuollollinen tuki, koulunkäynninohjaajan palvelut ja osa-aikainen erityisopetus. Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta. Erityisopettaja neuvottelee opettajien ja huoltajien kanssa mahdollisista tukitoimista.

Erityisopetuksessa pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja tukea oppilasta oppimisen ja koulunkäynnin onnistumiseksi.

Koulumme laaja-alaiset erityisopettajat:

Mervi Vuoste  (0 - 3 lk:t), puh 044 703 9133

Laura Ala-Anttila (vs.) (4 - 6 lk:t), puh 050 316 6519

Satu Pitkäaho (7 - 9 lk:t), puh 044 703 9501

Alueelliset pienryhmät

Oulun kaupungin alueelliset pienryhmät ovat osa Erityisen tuen keskuksen alueellista tukipalvelua. Pienryhmä toimii tehostettuna tukena sellaiselle lapselle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja ja pienempää opetusryhmää sekä yksilöllisempää opetusta. Lapsen saama tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan (PO 16a §). Pienryhmäjakson aikana voidaan arvioida tehostetun tuen riittävyyttä ja mahdollista erityisen tuen tarvetta. Pienryhmä voi toimia tukitoimena myös sellaiselle lapselle, jolla on erityisen tuen päätös. Tällöin koulunkäyntiä ja oppimista seurataan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman avulla (PO 17a §)

Yhteistyö huoltajien, lähikoulun, mahdollisten tutkimus-, hoito- ja kuntoutustahojen sekä pienryhmän välillä jatkuu koko pienryhmäsijoituksen ajan. Koulunkäynninohjaaja toimii alueellisissa pienryhmissä tukena tarpeen mukaan.

Opetusjärjestelyt ovat joustavia ja eriyttäviä. Tämä tarkoittaa mm. pienempää opetusryhmää, yksilöllisempää opetusta, erilaisia opetusmenetelmiä ja vaihtoehtoisten opetusmateriaalien ja apuvälineiden käyttöä. Tavoitteena on, että oppilas saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen oppimiselleen, kehitykselleen ja kasvulleen.

Alueellisiin pienryhmiin haku valmistellaan aina yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen tuen tarve arvioidaan moniammatillisesti oppilashuollollisessa verkostossa, jonka kokoonpano määräytyy lapsikohtaisesti.

Alueellisiin pienryhmiin haku tapahtuu keskitetysti keväällä. Tarpeita ilmenee kuitenkin myös lukukauden aikana. Kesken lukuvuoden ilmenneitä pienryhmäsijoituksia koordinoi alueellisen erityisopetuksen vastaava.

Alueellisten pienryhmien erityisluokanopettajat:

Sanna-Kaisa Sundqvist (1-3 lk:t), puh 044 703 9132

Susanna Stenius (4-5 lk:t), puh 044 703 9501

Kirsi Ahonen (6-7 lk:t) puh 040 595 2653

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Pateniemen koulu tekee yhteistyötä alueen päiväkotien Herukan, Palokan, Pateniemen,  Riekonmarjan ja varhaiskasvatuskerhojen kanssa.

Yhteistyömuotoja ovat esim. yhteiset suunnittelupalaverit, koulutukset ja  molemminpuoliset vierailut. Koulun laaja-alainen erityisopettaja on mukana esikoululaisten tuen tarpeen arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa.

 

Koulunkäynninohjaajat

Opettaja ja koulunkäynninohjaaja ovat tiimi, joka suunnittelee, toteuttaa  ja arvioi oppimistilanteita yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittanut koulunkäynninohjaaja antaa opettajalle paremmat mahdollisuudet eriyttää opetusta.