Koulun esittely Koulun esittely

Talvikankaan koulun oppilaan perustietoja ja -taitoja kehitetään yhtenäisen peruskoulun tavoitteiden mukaisesti. Häntä ohjataan omaksumaan hyvät käytöstavat suvaitsevaisuuden ja myönteisen vuorovaikutuksen ilmapiirissä.

Tavoitteisiin pääsyä tuetaan yhteistyöllä huoltajien, oppilashuollon henkilöstön ja päiväkotien ynnä muiden sidosryhmien kanssa.

Kodin ja koulun yhteistyössä korostuvat henkilökohtaiset tapaamiset ja arviointikeskustelut. Kodeille tiedotetaan oppilaan edistymisestä lukuvuoden aikana tehtyjen itsearviointien, sanallisten palautteiden ja todistusten muodossa.