Oppilaskunta ja tukioppilaat

Yläkoulu

Talvikankaan yläkoulussa on aktiivinen oppilaskunta, jonka toimintaa pitävät yllä yläkoulun oppilaskunnan hallitus ja sen tiimit. Hallituksen jäsenet on valittu jokaiselta luokalta demokraattisilla vaaleilla, joihin kaikilla on ollut mahdollisuus asettua ehdolle. Yläkoulun oppilaskunnan hallitus toimii oppilaslähtöisesti ja hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Talvikankaan yläkoulun oppilaskunnan hallituksen sisällä on vaikuttajatiimi, tapahtumatiimi, koulun arki -tiimi, kestävä kehitys -tiimi ja yhdenvertaisuustiimi. Näiden tiimien vetäjinä toimivat oppilaskunnan hallituksen jäsenet ja tukioppilaat. Tiimien toiminnassa on mukana myös oppilaskunnan muita jäseniä. Näin mahdollisimman monet oppilaat, jotka ovat kiinnostuneita yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, ovat päässeet toimintaan mukaan. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa.

Talvikankaan yläkoulun oppilaskunnan hallituksen jäseniä osallistetaan myös aktiivisesti Oulun kaupungin eri osallisuusryhmiin, kuten esimerkiksi lasten ja nuorten kaupunkikokouksiin sekä valtakunnallisiin oppilaskuntatapahtumiin. Yläkoulun oppilaskunnan hallituksesta nimetään koulun edustajat Oulujoen nuoriin vaikuttajiin. Oppilaskunnan edustaja voi myös tarvittaessa osallistua vanhempainiltoihin, opettajainkokouksiin ja vanhempaintoimikunnan kokouksiin.

Talvikankaan koululla on aktiivista tukioppilastoimintaa. Tukioppilaat valitaan kiinnostuksen mukaan 7. luokan keväällä ja valitut käyvät Mannerheimin lastensuojeluliiton tukioppilaskoulutuksen. Tukioppilastoiminta keskittyy koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja koulurauhan ylläpitämiseen (muun muassa uusien 7. luokkien ryhmäyttämiset). Yläkoulun oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat tekevät tiivistä yhteistyötä ja tuovat yhdessä koulun arkeen oppilaiden äänen kuuluville, luovat myönteistä ilmapiiriä oppilaiden keskuudessa ja järjestävät kouluarkea keventäviä tapahtumia.

Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta ovat merkittävä osa yläkoulun arkea, ja oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin. Säännöllinen yhteydenpito oppilaskunnan ja koulumme johtoryhmän välillä takaa oppilaiden kuulemisen ja mahdollistaa aidon vaikuttamisen.

Talvikankaan yläkoululla oppilaskunnan toimintaa ohjaa Tuija Huusko ja tukioppilastoimintaa Miira Suomalainen.

Alakoulu

Alakoulun oppilaskunnan hallitus valitaan syyskuun alussa. Kokoontumisia on noin kerran kuussa. Oppilaskunnan hallitus pyrkii kaikkia oppilaita osallistavalla, yhteisesti suunnitellulla toiminnalla ja projekteilla vaikuttamaan myönteisesti koulumme yhteishenkeen, kouluviihtyvyyteen, arkipäivän toimiviin käytänteisiin, kouluturvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen. 

Alakoulun oppilaskunnan hallituksen ohjaavana opettajana toimii Ville Väisänen.