Toimintakulttuuri

Talvikankaan koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Talvikankaan monitoimitalon tiloissa (Tuiskutie 10) opiskelevat kaikki 1-2 luokat sekä 3A- ja 3B- luokat. Talvikankaan koulun päärakennuksessa (Tuiskutie 11) opiskelevat muut 3-9 luokat. Koulussa on  osin avoimia oppimisympäristöjä, joita hyödynnetään monipuolisesti ja joustavasti.  

Talvikankaan koulun toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet ovat Oulun kaupungin perusopetuksen arvoperustan ja laaja-alaisen osaamisen painopistealueiden mukaiset. 

Reiluus: Koulussamme jokainen oppilas on ainutlaatuinen yksilö, jonka oppimis- ja kehitystavoitteet huomioidaan eriyttämällä opetusta yksilöllisesti ja käyttämällä ja monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä. Koulussamme oppilasta arvostetaan, hänestä välitetään aidosti ja häntä kannustetaan sekä tuetaan oppimaan ja kasvamaan kohti ihmisyyttä, sivistystä, hyvää elämää ja tulevaisuutta. Arvostamme avointa yhteistyötä huoltajien kanssa. 

Rohkeus: Koulussamme katsotaan tulevaisuuteen huomioimalla opetuksessa ja kasvatuksessa yhteiskunnan muutosten, teknologisen kehityksen ja globalisaation haasteet ja mahdollisuudet.  Hyödynnämme rohkeasti uusia oppimisympäristöjä ja modernia opetusteknologiaa. Koulussamme korostetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa koko työyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.  Kohtaamme rohkeasti erilaiset ihmiset ja kulttuurit. 

Vastuullisuus: Koulussamme on tavoitteena tarjota laadukasta opetusta. Panostamme henkilöstön koulutukseen. Opetusta ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä kehitetään jatkuvasti. Opetus ja kasvatus tapahtuvat yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulussamme arvostetaan yksilöllisyyttä ja erilaisuutta, moninaisuus nähdään voimavarana ja rikkautena. Opetuksessa korostetaan kestävää elämäntapaa ja huomioidaan se osana koulun toimintakulttuuria sekä ekososiaalista sivistystä.  

Koulumme visiona on luoda sellainen toimintakulttuuri, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Tavoitteena on olla iloisen oppimisen koulu, jossa niin oppilaat kuin opettajatkin viihtyvät. Koulumme toiminta-ajatus on luoda yhdessä edellytykset oppilaiden mielekkäälle oppimiselle. Keskeistä tässä on oppijan aktiivinen rooli ja yhdessä tekeminen. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaisella osaamisella.  

Talvikankaan koulun toimintakulttuurin vahvuuksia ovat yhteisöllisyys, hyvä johtaminen, työn organisointi, kannustava työilmapiiri, avoin vuorovaikutus, toimivat arkikäytänteet ja monipuoliset oppimisympäristöt. Toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteena on luoda opetuksellisesti eheä ja kasvatuksellisesti johdonmukainen kokonaisuus.   

Koulumme toimintakulttuurin perustana on oppiva yhteisö.  Koulussa kokeillaan rohkeasti ja monipuolisesti kaikkea uutta ja ei tukeuduta vain yhteen pedagogiseen ajattelutapaan. Uskallamme yrittää ja erehtyä antaen tilaa erilaisille persoonille ja ajattelutavoille. Koulussamme vallitsee avoin ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri, jossa jokaisen mielipidettä kunnioitetaan. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus nähdään luonnollisena osana koulun toimintaa. Koulu arvostaa huoltajien tekemää kasvatustyötä ja heiltä saatavaa tukea. 

Koulussamme on toimiva johtamisjärjestelmä, joka antaa selkeät suuntaviivat ja luo perustan koulun toiminnalle ja sujuvalle arjelle. Koulumme tavoitteena on olla yhtenäinen koulu niin, että koko koulu kasvattaa ja opettaa oppilaitamme innostuneesti ja yhteistyössä toimien. 

Koulumme oppilaat ovat aktiivisia ja osallistuvat koulun toimintaan ja sen kehittämiseen. Oppilaita ohjataan ymmärtämään oman käyttäytymisen ja toiminnan vaikutuksia niin yksilöiden kuin koko yhteisönkin hyvinvointiin. Oppimiskäsityksemme korostaa oppijaa aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Sisältöjen ohella korostetaan arvoja ja asenteita sekä laaja-alaisen osaamisen taitoja. Opetus koulussamme on oppilaslähtöistä ja siinä korostuu yhteisöllisyys ja ilmiölähtöisyys.  Uusia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä uutta opetusteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti. Koulumme työtapoja kuvaa toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Koulussamme otetaan huomioon erilaiset oppijat sekä luodaan erilaisia ja joustavia oppimisympäristöjä.  

Koulussamme pyritään tunnistamaan ja hyödyntämään oppilaiden erilaisia vahvuuksia opettajien vahvan oppilaantuntemuksen avulla. Koulumme juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa huomioidaan oppilaiden erilaisia vahvuuksia. Erilaiset oppilaat ja oppimistavat huomioidaan joustavin ryhmittelyin, monipuolisesti eriyttäen sekä järjestäen erityisopetusta ja tukiopetusta. Oppilailla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti.  

Koulullamme huomioidaan oppilaiden hyvinvointi erilaisilla käytännön toimenpiteillä, joita ovat muun muassa turvallisen oppimisilmapiirin luominen, kannustaminen, rakentava palaute, yhteiset pelisäännöt, ryhmäyttäminen, erityisopetus ja kouluterveydenhuolto. Teemme myös yhteistyötä samassa pihapiirissä toimivien nuorisotoimen, päiväkotien ja vanhainkodin kanssa.  

Kodin ja koulun yhteistyö on erityisen tärkeässä roolissa. Aktiiviset yhteydenotot huoltajiin sekä vanhempainillat, arviointikeskustelut, kehityskeskustelut (tarvittaessa Lapset puheeksi –menetelmä), oppilaspalaverit ja toimiva oppilashuolto tukevat oppilaan hyvinvointia. Kiusaamisen vastaisen toiminnan avulla pyritään siihen, että koulussamme ei tapahdu kiusaamista. Koulussamme on laadittu tasa-arvosuunnitelma oppilaiden samanarvoisen kohtelun varmistamiseksi. Asiantunteva henkilökunta ja vahva oppilaantuntemus varmistavat positiivisen, tasapuolisen ja ennakkoluulottoman suhtautumisen oppilaaseen. 

Opettajakunnan yhteinen tavoite on antaa oppilaille myönteistä palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Palautetta annetaan koulupäivän aikana, kokeiden yhteydessä, arviointi- ja kehityskeskusteluissa sekä Wilmassa. Koulussamme pyritään myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin ja siihen, että oppilas tulee päivittäin huomioiduksi myönteisesti.  

Koulussamme edistetään oppilaiden aitoa osallisuutta tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminnan avulla. Aamunavaukset, taksvärkki, juhlat, teemapäivät, vierailut ja kaupunkikokous ovat esimerkkejä tavoista, joilla oppilaat osallistuvat koulun toimintaan. He ovat mukana koulun opetussuunnitelmatyössä ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa.   

Talvikankaan koulussa korostuu yhteisöllisyys. Tilaratkaisut tukevat työtapojen monipuolista käyttöä ja oppilasryhmien joustavia järjestelyjä. Koulullamme kannustetaan yhteisopettajuuteen ja oppilaita osallistavien työtapojen käyttämiseen. Oppimisympäristöjä ja työtapoja pyritään arvioimaan ja kehittämään jatkuvasti.  

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat osa koulumme toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään opiskeltavien asioiden välisiä suhteita ja keskinäisiä riippuvuuksia sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Koulussamme hyödynnetään monipuolisesti Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman polkuja. Näitä ovat kestävän kehityksen polku, maailmankansalaisen polku, yrittäjyyskasvatuksen polku, tiedonhallinnan polku, hyvinvointipolku ja kulttuuripolku. 

Koulullamme toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia pidempikestoisina tai lyhyempinä jaksoina. Oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on ymmärtää opittavaa ilmiötä tekemällä ja tutkimalla. Koulullamme kannustetaan eri luokkatasojen välisiin yhteisiin projekteihin. Erilaiset oppimisympäristöt sekä koulumme ulkopuoliset toimijat ja asiantuntijat mahdollistavat laajemman näkökulman aihekokonaisuuksien käsittelyyn.  

Monialaisista oppimiskokonaisuuksista tiedotetaan oppilaita, huoltajia ja koulun henkilökuntaa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien aikana. Oppimiskokonaisuuksia voidaan arvioida monella eri tavalla, esimerkiksi itsearvioinnin, vertaisarvioinnin tai oppimispäiväkirjan avulla.