Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Kolmiportainen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulussa annettava pedagoginen tuki jaetaan kolmeen osaan: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki on ensisijainen tuen järjestämisen muoto ja sillä pyritään ennaltaehkäisemään tehostetun tai erityisen tuen turvetta. Jokaiselle oppilaalle suunnattua yleistä tukea ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, koulunkäynninohjaajien tai resurssiopettajan tuki sekä kodin ja koulun yhteistyö.

Silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja /tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee oppilaan saada tuki tehostettuna. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa ja tehdään päätös tehostettuun tukeen siirtymisestä. Oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettua tukea ovat mm osa-aikainen erityisopetus, säännöllinen tukiopetus, eriyttäminen, erilaiset koejärjestelyt tai koulunkäynninohjaajan tuki.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä yleisopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen, voidaan oppilaalle tehdä päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen päätös tehdään pedagogisen selvityksen ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen pohjalta yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa. Tällöin esim. joku oppiaine voidaan yksilöllistää. Erityinen tuki on suunnitelmallista ja yksilöllistä oppilaan tukemista sekä tavoitteellista yhteistyötä oppilaan tarvitsemien muiden tukipalveluiden kanssa. Oppilaan saama tuki ja oppisisällöt kirjataan henkilökohtaiseen asiakirjaan (hojks), joka laaditaan yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa.

Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa vähintään toisen vuosiluokan jälkeen ja seitsemännelle vuosiluokalle siirryttäessä sekä aina tuen tarpeen muuttuessa. Erityisestä tuesta voidaan palata takaisin tehostettuun tukeen ja edelleen yleiseen tukeen. Siirtymät eri tukivaiheesta toiseen tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa.