Kuntalisä palkkatuella työllistäville yhteisöille

Kuntalisän myöntämisen perusteet - palkkatukityösuhde

1. Yleishyödyllinen yhteisö, yhdistys, järjestö tai säätiö työllistää oululaisen palkkatuella työllistettävän henkilön.

2. Palkkatuetuntyön kuntalisää maksetaan yhteisöille, järjestöille, yhdistykselle ja säätiöille enintään 350 €/kk vähintään 24 kk 28 kk aikana työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen. Kuntalisää maksetaan enintään 10 kk henkilöä kohden.

3. Kuntalisää maksetaan enintään 350 €/kk, kun yhteisö työllistää henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväluotoisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Kuntalisää myönnetään enintään 2 vuoden ajan.

4. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 80 % työaika ja työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

5. Yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kahdeksaksi kuukaudeksi. Alle kuukauden mittaisiin työsuhteisiin ei myönnetä kuntalisää.

6. Yhteisö hakee palkkatukea ensin TE-toimiston kautta. Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja mahdollinen koulutuskorvaus) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta huomioon.

7. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2017 välisenä aikana.

8. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

9. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Oulun kaupungin Työllisyyspalveluihin sekä TE-toimistoon. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

10. Mikäli työsuhde puretaan aiemmin kuin työsopimuksessa on mainittu tai henkilölle on palkaton keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.

11. Työnantaja toimittaa kopion työntekijän palkkatukitilityksistä Työllisyyspalveluihin.

12. Maksu tapahtuu kolmen kuukauden jaksoina. Ensimmäinen avustus kolmelta ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta maksetaan sen jälkeen, kun yhteisö toimittaa avustushakemuksen liitteineen Oulun kaupungin Työllisyyspalveluihin. Työsuhteen jatkuessa maksetaan avustus kolmen kuukauden välein. Avustusta maksetaan näillä perusteilla 31.12.2017 asti.

13. Mikäli saa samanaikaista muuta julkista avustusta henkilön palkkauskustannuksiin tai yhteisöllä on sopimus Oulun kaupungin kanssa sellaisen toiminnan järjestämisestä, jossa työllistetään palkkatuella, tulee yhteisön aina sopia erikseen kuntalisästä Oulun kaupungin edustajan kanssa.

14. Oulun kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät täyty.

Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtäminen (entinen edelleen sijoittaminen)

1. Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisestä (entinen edelleen sijoittaminen) ja siitä perittävästä maksuosuudesta tulee aina ilmoittaa ja sitä koskeva sopimus tulee esittää Työllisyyspalveluihin ja TE-toimistolle.

TE-toimiston myöntämän palkkatuen ja kaupungin kuntalisän edellytyksenä on, että tuki ei saa vääristää muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua. Mikäli yhteisö saa kuntalisää henkilön palkkakuluihin ja siirtää henkilön yrityksen tehtäviin, on yrityksen työehtosopimuksen mukaisten palkkakustannusten kattamiseksi osallistuttava henkilön palkkakustannuksiin vähintään kuntalisän suuruisella osuudella.

Mikäli muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisen ajanjakso on lyhyempi kuin kuukausi, sovelletaan päiväkohtaista maksuosuutta. Saadakseen muun työnjärjestäjän tehtäviin siirrettävän osalta kuntalisää, on työllistettävän työaika sovitettava vastaamaan kokonaispalkkaa, joka muodostuu valtion palkkatuesta, kuntalisästä ja yrittävän osuudesta.

2. Koulutushankkeisiin liittyvässä muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisessä ei tarvitse edellyttää työnantajan maksuosuutta.

3. Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisaikaa voi olla enintään 6 kk.

4. Yhteisö vastaa työnantajavelvoitteista myös muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisen aikana (mm. poissaolojen seurannasta ja vakuutuksista on sovittava kirjallisesti yrityksen kanssa)

Palkkatuen hakeminen

Palkkatuki haetaan TE-toimiston kautta. 

Palkkatukipäätöksen saatuaan yleishyödyllinen toimija voi hakea Oulun kaupungin kuntalisää. Kuntalisän hakemisen edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

Kuntalisän hakeminen

Alkuperäinen allekirjoitettu kuntalisähakemus toimitetaan Työllisyyspalveluihin, sekä lisäksi seuraavat liitteet:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
  • kopio työsopimuksesta
  • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
  • kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkauskustannusten osalta
  • tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta

Oulun kaupunki, työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Yhteydenotot: kuntalisa(at)ouka.fi