Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, kuvat, sähköpostiosoite, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite. Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja.

Mistä henkilötietoja saadaan?

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan viranomaisten ylläpitämistä järjestelmistä, esim. Kelalta ja Väestörekisterikeskukselta. Asiakassuhteen aikana palveluntuottaja ylläpitää ja täydentää asiakkaan tietoja.

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Kun asiakas aloittaa palvelun piirissä, kerätään kyseiseen palveluun tarvittavat tiedot. Kaupunki tarjoaa kuntalaisille erilaisia palveluita, esimerkiksi hyvinvointipalveluita, opetuspalveluita. Näin ollen kerättävän tiedon sisältö  vaihtelee. Oulun kaupunki kerää vain kyseiseen palveluun tarvittavat henkilötiedot. Eri palveluissa kerättävät tiedot löytyy tarkemmin tämän sivuston tietosuojaselosteista aihealueittain.

 

Miten henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti. Tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Kun henkilötietoja käsitellään, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet ovat velvoittava lainsäädäntö, sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Oulun kaupungissa henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste. Eri palveluissa henkilötietojen käsittely voi perustua lisäksi kyseistä palvelua ohjaavaan lainsäädäntöön, esimerkiksi terveydenhuollossa.

Henkilöstöämme sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja käsittelevää henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä ja oikeuksia seurataan. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä kyseistä tietoa. 

 

Miksi henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään viranomaistoiminnan toteuttamiseksi eri lainsäädäntöjen ja määräysten mukaisesti. Lisäksi viranomaistoiminnan velvoitteena on tilastointi, johon käytetään tarpeenmukaista anonymisoitua henkilötietoa.

 

Kuka henkilötietoja käsittelee?

Oulun kaupungissa henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä kyseistä tietoa.
Oulun kaupungilla on käytössä alihankkijoita ja kumppaneita, joilla on pääsy palveluiden järjestämisen edellyttämiin henkilötietoihin. Nämä tahot voivat käsitellä tietojasi vain Oulun kaupungin ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Mitään henkilötietoja ei käytetä alihankkijoiden tai kumppanien omiin tarkoituksiin.

 

Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietoja annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan, itsenäiseen käyttöön. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain lain säätämissä puitteissa.
Oulun kaupungissa henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, esim. Kela, Kanta-palvelu, Koski-palvelu.
Asioi verkossa

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja