Kasvatus ja koulutus

Kasvatus- ja koulutuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja kansalaisopiston toiminta.

Palvelujen järjestäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Kasvatus ja koulutuspalveluissa kerättäviä henkilötietoja ovat henkilön yksilöivät tiedot, kasvuun ja kehitykseen sekä opetukseen liittyvät tiedot.

Asiakastiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään ja viranomaisilta. Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Kun henkilötietoja käsitellään, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, esim. Kela, Varda tietovaranto, Koski-palvelu.

Oikeus tiedonsaantiin

Tietosuoja-asetuksen lisäksi asiakkaan oikeuksista säädetään mm. julkisuuslaissa ja erityislainsäädännössä. Henkilöllä on tiedonsaantioikeus häntä koskevasta tietojenkäsittelystä. Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

 

Tiedonsaantipyynnön voi tehdä lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, puhelimitse, sähköpostilla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyytäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä.

 

Pyynnöistä tulee käydä selville:

 • henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.),
 • tietojen pyytäjän tiedot (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.),
 • tietojen pyytäjän suhde henkilöön jonka tietoja pyydetään,
 • tietojen pyytäjän asianosaisuusasema,
 • mitä tietoja pyydetään,
 • miltä ajalta,
 • mihin pyydettyjä tietoja käytetään,
 • mihin pyydetyt tiedot toimitetaan,
 • miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty.

Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä. 

 

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

 

Oulun kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

 

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteritietojen korjaaminen

Henkilö voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä Rekisteritietojen korjauspyynnön voi esittää mm. lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä.

Korjauspyynnöistä tulee käydä selville;

 • henkilön tiedot, jonka tietoja halutaan korjata (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.),
 • mitä asiakasrekisteriä tietopyyntö koskee,
 • kuvaus siitä mitä tietoja halutaan korjattavan ja
 • miten niitä halutaan korjattavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

Asioi verkossa

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
PL 27, 90015 Oulun kaupunki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut:
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen

Perusopetus:
Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori

Lukio-opetus:
Lukiojohtaja Pekka Fredriksson

Lisätietoja:
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tietosuojavastaavat:
siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Tietosuoja aihealueittain

> Asuminen ja ympäristö

> Kasvatus ja koulutus

> Kaupunki ja hallinto

> Kulttuuri ja vapaa-aika

> Sosiaali- ja terveyspalvelut

> Työ ja yrittäminen

> Tietosuojaselosteet A-Ö

 

 

Katso lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Arjen tietosuoja -sivusto

 

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja