Työ ja yrittäminen

Business Oulu -liikelaitos (BusinessOulu) vastaa Oulun kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Liikelaitos järjestää yrityskehityspalveluja, kehittää yritysten toimintaympäristöä ja vastaa kaupungin kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista sekä edistää investointien saamista alueelle.

Oulun kaupungin työllisyyspolitiikan ja työllisyyspalveluiden toiminnan tavoitteena on kaupungin elinvoimaisuuden ja työllisyyden edistäminen. Liikelaitos vastaa toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntavastuun osalta sekä työnantajien ja työntekijöiden palveluiden järjestämisestä. Työllisyyspalveluja tuotetaan monialaisesti yhteistyössä yritysten, hallintokuntien ja muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin kanssa. Työllisyyspalvelut kuuluvat myös osana Byströmin nuorten palveluita sekä Työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP).

Business Oulu –liikelaitoksen, elinkeino- ja työllisyyspalveluissa kerätään henkilötietoja asiakaspalvelun käyttötarkoituksiin, joiden rekisterinpitäjänä toimii
Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta.

Asiakastiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään ja viranomaisilta. Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Työllisyyspalveluissa kerättäviä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja palveluita.  Palveluihin kuuluu palkkatuki-, työ-, opiskelu-, työkokeilu-, kuntouttava työtoiminta sekä työllistymistä, kouluttautumista sekä arjenhallintaa tukevat ryhmätoiminnat. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös palveluihin tai BusinessOulun, työllisyyspalveluiden myöntämiin avustuksiin liittyvissä valmistelussa ja päätöksenteossa esim. kuntalisä, työllistämisbonus, duunirekryraha ja nuorten palvelusetelit.

Oikeus tiedonsaantiin

Tietosuoja-asetuksen lisäksi asiakkaan oikeuksista säädetään mm. julkisuuslaissa ja erityislainsäädännössä. Henkilöllä on tiedonsaantioikeus häntä koskevasta tietojenkäsittelystä. Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

 

Tiedonsaantipyynnön voi tehdä lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, puhelimitse, sähköpostilla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä.
Pyytäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä.

 

Pyynnöistä tulee käydä selville:

 

 • henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.),

 • tietojen pyytäjän tiedot (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.),

 • tietojen pyytäjän suhde henkilöön jonka tietoja pyydetään,

 • tietojen pyytäjän asianosaisuusasema,

 • mitä tietoja pyydetään,

 • miltä ajalta,

 • mihin pyydettyjä tietoja käytetään,

 • mihin pyydetyt tiedot toimitetaan,

 • miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty.

Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä. 

 

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

 

Oulun kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

 

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteritietojen korjaaminen

Henkilö voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Rekisteritietojen korjauspyynnön voi esittää mm. lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä.

Korjauspyynnöistä tulee käydä selville;

 • henkilön tiedot, jonka tietoja halutaan korjata (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.),
 • mitä asiakasrekisteriä tietopyyntö koskee,
 • kuvaus siitä mitä tietoja halutaan korjattavan ja
 • miten niitä halutaan korjattavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

Asioi verkossa

Tietosuoja aihealueittain

> Asuminen ja ympäristö

> Kasvatus ja koulutus

> Kaupunki ja hallinto

> Kulttuuri ja vapaa-aika

> Sosiaali- ja terveyspalvelut

> Työ ja yrittäminen

> Tietosuojaselosteet A-Ö

 

 

Katso lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Arjen tietosuoja -sivusto

 

Lyhytosoite tälle sivulle on: www.ouka.fi/tietosuoja