Joustava perusopetus

 

Joustava perusopetus

Joustavan perusopetuksen (JOPO) toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan järjestettävää opetusta sekä oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä käyttäen moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita. Toimintaan osallistuu myös nuorisotoimi, jonka vastuulla on nuoren vapaa-ajan ohjauksesta huolehtiminen.

Joustavaa perusopetusta järjestetään JOPO – luokassa 7.-9. luokkien oppilaille. Luokalle rekrytoidaan oppilaita, joiden koulunkäynnin etenemisestä, päättötodistuksen saamisesta tai toiselle asteelle siirtymisestä on herännyt huoli. Syynä voivat olla koulumotivaatio-ongelmat, poissaolot tai muut oppilashuollolliset haasteet. JOPO on tehostetun tuen muoto, ei erityis- tai pienluokka.

Joustava perusopetus tarjoaa mahdollisuuden erilaisille oppijoille oppia eri tavalla: ajatuksena on irrottautua opetuksen akateemisuudesta ja tuoda oppiminen konkreettisemmaksi nuoren omia vahvuuksia hyödyntäen. Toiminnassa korostetaan laajempaa oppimisympäristökäsitettä: oppimista järjestetään muuallakin kuin perinteisessä luokkahuoneessa koulupäivän aikana. Toiminnon keskiössä on nuori ja hänen kaksi maailmaansa: koulu ja vapaa-aika muodostavat eheän kokonaisuuden. Opettaja ja nuoriso-ohjaaja yhdistävät omat vahvuutensa ja osaamisalueensa tukemaan nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminnan tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja sijoittuminen toisen asteen jatko-opintoihin.

Yhteistyö huoltajien kanssa on joustavan opetuksen ryhmässä tiiviimpää, koska huoltaja osallistuu oppilaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadintaan sekä työpaikalla oppimisen jaksojen suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisuuksiensa mukaan.

 

Opiskelu JOPO – luokassa

JOPO -toiminnassa nuorelle suunnitellaan yksilöllisesti toiminnallisia opiskelumuotoja. Toiminnassa käytetään työpainotteisia ja muita koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä luokkaopetuksen rinnalla. Tämä edistää nuoren elämänhallintataitojen kehittymistä sekä perehdyttää nuorta työelämään. Joustava opetus luo oppilaalle mahdollisuuden ottaa uudenlainen vastuu omasta oppimisesta toiminnallisin keinoin sekä työpaikalla oppimalla. Oppilaan itsetunto vahvistuu pienessä ryhmässä sekä opetuksen että nuorisotyön asiantuntemuksen keinoin.

Toiminnallisuus ja eri oppimisympäristöjen hyödyntäminen ovat Jopo-luokan arkea. Opetussuunnitelmaa toteutetaan ensisijaisesti aihekokonaisuuksien pohjalta eri oppiaineita yhdistellen. Oppimismuotona käytetään etenkin viikkourakkatehtäviä, joihin sisältyy sekä toiminnallisia että kirjallisia tehtäviä. Oppiaineita opiskellaan myös perinteisin menetelmin, mutta mukaan pyritään saamaan toiminnallisia osioita. Yksilölliset ratkaisut oppilaan opetuksen järjestämisessä määritellään oppilaan henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa, joka laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Joustavia elementtejä voivat olla esim. oppimateriaalin valinta, jonkin kurssin tai oppiaineen suorittaminen vapaa-ajalla tai työpaikkajaksojen lisääminen koulunkäynnin motivaation löytymiseksi. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa ja opiskelua järjestetään ympäri kouluvuoden mahdollisuuksien mukaan. Vierailut ja tutustumiset eri kohteisiin aktivoivat oppilaita ja lisäävät opiskelun mielekkyyttä.

Työpaikkaopiskelu on JOPO – luokassa keskeinen opiskelumuoto. Sen tarkoituksena on tukea oppilasta oivaltamaan oppiaineiden tarpeellisuus käytännön työn kautta sekä tarjota mahdollisuus etsiä omaa ammattia työelämän kokemusten kautta. Työpaikkajaksolla opitaan vaihtoehtoisilla menetelmillä opetussuunnitelman mukaisia oppisisältöjä opiskelutehtävien avulla. Työpaikkajaksojen määrä ja kesto suunnitellaan jokaiselle nuorelle yksilöllisesti nuoren tarpeita vastaavaksi.

 

JOPO – luokalle hakeminen

Oppilaan valinta JOPO -luokalle aloitetaan hänen itsensä tai huoltajan tekemän hakemuksen perusteella. Hakeutuminen perustuu nuoren omaan haluun ja motivaatioon, vanhempien sitoutumiseen sekä oppilashuollolliseen tarpeeseen.

Kaikki JOPO -luokalle hakeneet haastatellaan. Luokalle valitaan ne oppilaat, jotka ovat motivoituneita ja todennäköisimmin tulevat hyötymään toiminnallisista työtavoista ja työpaikkaopiskelusta. Koska paikkoja JOPO – luokalle on rajoitetusti, pyritään hakemusten ja haastattelujen avulla selvittämään sopiiko oppilas joustavan perusopetuksen ryhmään, miten hän suhtautuu ryhmän työmuotoihin ja työmenetelmiin ja miten hän pystyy sitoutumaan ryhmän toimintaan. Oppilaalle ilmoitetaan JOPO – ryhmään valinnasta kirjeitse.

Lisätietoa JOPO – opetuksesta antavat mielellään myös:
rehtori Ville Sillanpää, puh. 050-3894 351
JOPO -opettaja Riikka Saarela, puh. 050-4383374