Arviointi

Arviointi on osa oppimisprosessia ja sen tehtävänä on tukea oppimista.

Opetussuunnitelman mukaan arviointi on yhdenvertaista, avointa ja vuorovaikutteista. Oppilaiden oppimista, osaamista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Monipuolinen arviointi tarkoittaa sitä, että arviointi perustuu erilaisiin näyttöihin, kuten esimerkiksi kirjalliset kokeet, suulliset näytöt, työskentelyntaidot, projektityöt, esitelmät ja kirjoitelmat. Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan erikseen suhteessa paikallisesti määriteltyihin käyttäytymisen kriteereihin.

Lukuvuoden aluksi opettajat tiedottavat oppilaita ja heidän huoltajiaan oppiainekohtaisista tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista. Lisäksi opettajat antavat oppilaille ohjaavaa ja kannustavaa palautetta koko lukuvuoden ajan, jotta oppilaat oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

Oppilas ja hänen huoltajansa saavat myös lukuvuoden aikana palautetta oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Kehityskeskustelu jokaisen lukuvuoden alussa

Oulussa opettaja pitää oppilaan kanssa jokaisen lukuvuoden aluksi kehityskeskustelun. Kehityskeskustelussa käsitellään oppilaan vahvuuksia, työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä aiheita. Oppilas voi yhteistyössä opettajan kanssa myös asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Huoltaja voi halutessaan osallistua kehityskeskusteluun. Vuosiluokilla 1 ja 7 huoltaja voi valita kehityskeskustelun sijasta Lapset puheeksi -keskustelun.

Arviointikeskustelu 

Oulussa väliarviointi pidetään vuosiluokilla 1-4 arviointikeskusteluna. Keskustelut pidetään yleensä joulu-tammikuussa. Arviointikeskustelussa ovat mukana sekä oppilas että hänen huoltajansa.

Arviointikeskustelussa luokanopettaja käy läpi oppilaan eri oppiaineiden arvioinnin, ja keskustelussa on mahdollista palata kehityskeskustelussa asetettuihin tavoitteisiin.

Vuosiluokilla 5-9 oppilaat saavat välitodistuksen, jossa kaikki oppiaineet arvioidaan numeroin. Vuosiluokan 5 välitodistuksessa numeroiden lisäksi oppilas saa sanallista palautetta seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka ja A1-kieli.

Lukuvuosiarviointi

Lukuvuoden lopuksi oppilaat saavat lukuvuositodistukset. Oulussa vuosiluokkien 1-3 oppilaat saavat sanalliset lukuvuositodistukset.

Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti oppilas saa numeroarvioinnin kaikista oppiaineista ensimmäisen kerran 4. luokan lukuvuositodistuksessa eli 4. luokan keväällä. Neljännen luokan todistuksessa oppilas saa numeroiden lisäksi sanallista palautetta seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka ja A1-kieli.

Oppilaan arviointi perustuu opetussuunnitelman oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin.

Vuosiluokalla 6 arviointi tehdään valtakunnallisten 6. luokan kriteerien mukaisesti.

Päättöarviointi

Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti. Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7-9 aikana osoitetun osaamisen perusteella.

Arviointi perustuu oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin, ja arviointi tehdään valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti.

On hyvä huomioida, että joidenkin oppiaineiden opetus päättyy vuosiluokalla 7 tai 8. Näiden oppiaineiden päättöarviointi tehdään siis jo vuosiluokalla 7 tai 8.

Päättöarvioinnissa oppiaineet arvioidaan numeroin. Poikkeuksena tästä on A2-kieli, joka voidaan huoltajan ja oppilaan pyynnöstä arvioida päättötodistukseen hyväksytty-merkinnällä.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan, arviointi tapahtuu suhteessa henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Yksilöllistäminen voi koskea yhtä tai useampaa oppiainetta. Yksilöllistetyt oppiaineet voidaan arvioida joko numeroin tai sanallisesti hyväksytty-merkinnällä.