Oppimisen tuki

Luokanopettaja vastaa pääsääntöisesti oman luokkansa opetuksesta, tukee oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista sekä huolehtii yhteydenpidosta kodin ja koulun välillä.

Luokanvalvoja huolehtii luokkaansa ja oppilaitansa koskevasta tiedottamisesta ja yhteydenpidosta koteihin ja muihin kasvattajatahoihin. Luokanvalvoja edustaa luokkansa oppilaita opetusta ja järjestyksenpitoa koskevissa asioissa. Hän auttaa tarvittaessa oppilaita luokan asioiden hoitamisessa. Luokanvalvoja hoitaa tehtäväänsä myös pitämällä luokanvalvojantunteja, järjestämällä vastaanottoaikoja ja vanhempainiltoja oppilaidensa huoltajille ja osallistumalla luokan toimintaan, esim. retkiin ja juhliin.

Aineenopettaja on oman oppiaineensa opetuksen ja pedagogisen ohjauksen asiantuntija. Hän vastaa oppiaineensa oppimisen ja opiskelutekniikan ohjauksesta ja opettamisesta. Hän seuraa ja arvioi oppilaan oppimista, oppitunneille osallistumista ja informoi huoltajaa ja luokanvalvojaa arvioinnista ja oppilaan menestymisestä oppiaineessa.

Tukiopetus 

Tukiopetus on aina oppilaan oikeus. Tukiopetusta antaa yleensä oppilaan oma aineenopettaja tai luokanopettaja. Jaksojen aikana opiskellaan siihen kuuluvia oppiaineita tiiviiseen tahtiin, ja siten jo parin päivän poissaolo koulusta voi aiheuttaa oppilaan tietoihin sellaisen aukon, ettei hän pysty seuraamaan opetusta. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta voi tehdä opettaja, oppilas tai hänen huoltajansa.  

Erityisopetus    

Erityisopettaja on koulussa erityisopetuksen asiantuntija. Hän antaa erilaisin joustavin järjestelyin opetusta oppilaille, joilla on opiskelussa yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarvetta. Erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Erityisopettaja seuraa oppimisen edistymistä, etsii koulunkäynnin tukikeinoja ja antaa yksilö/pienryhmä/samanaikaisopetusta. Erityisopettaja tekee yhteistyötä opinto-ohjaajan kanssa erityisesti peruskoulun päättövaiheessa.

Erityisopettaja voi auttaa mm. silloin, kun

• lukeminen tai kirjoittaminen tuntuu vaikealta

• laskeminen ei onnistu                                                        

• kynätyöskentely on hankalaa

• keskittyminen tai tuntityöskentely häiriintyy helposti

• kaverisuhteissa on ongelmia

• läksyt, kirjat ja koulutarvikkeet unohtuvat

Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan työskentelyä kokonaisvaltaisesti. Koulunkäynninohjaaja tulee työssään edistää koulun kasvatustavoitteita. Tässä yhteydessä hänen tulee erityisesti pitää huolta oppilaan itsenäisestä selviytymisestä ja oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymisestä.

Koulunkäynninohjaaja suunnittelee toimintaansa yhteistyössä opettajien, erityisopettajan, huoltajien, opinto-ohjaajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Hän huolehtii oppilaan avustamisesta ja ohjaamisesta tapauskohtaisesti oppi-, väli- ja ruokatunnin aikana sekä tarvittaessa kuljetuksien yhteydessä. Hän huolehtii tarpeen mukaan oppilaan apuvälineistä, lääkkeistä, hygieniasta ja oppimisympäristöstä. Koulunkäynninohjaaja toimii opettajan työparina opetuksen suunnittelussa ja valmistelussa. Tarvittaessa hän toimii yhteyshenkilönä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Läksypaja -toimintaa toteutetaan koulullamme tiistaisin ja torstaisin klo 14.15-15.00 välillä. Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat. Pajassa saa tukea läksyjen tekoon, kokeisiin valmistautumiseen ja muihin koulutehtävien hoitamisiin. 

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki