Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilaiden kasvatusta, opetusta ja oppilashuoltoa koulussa johtaa ja siitä vastaa koulun rehtori.

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Sen avulla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.

Oppilaiden viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää rakentaa luottamuksellinen yhteys esi- ja perusopetuksen henkilöstön ja huoltajien kesken. Esiopetuksessa luodaan pohja kodin ja koulun väliselle yhteistyölle. Yhteistyötä jatketaan kaikilla luokka-asteilla, erityisesti 1. luokalle siirryttäessä, 6.-7. luokkien nivelvaiheessa ja 9. luokalla, kun ollaan siirtymässä perusopetuksesta jatko-opintoihin. Yhteistyötä tehdään yksittäisen oppilaan ja koko yhteisön tasolla.

Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Oppilashuollosta huolehtivat kaikki kouluyhteisön työntekijät yhdessä kotien kanssa. Oppilashuolto on luottamuksellista, maksutonta ja lakisääteistä.

Oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki koulun työntekijät yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun sidosryhmien kanssa, mutta toimintaa ohjaamassa on kuukausittain kokoontuva oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmän tehtävä on oppimiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu ja yhteistyö eri verkostotyöntekijöiden kanssa.

Oppilashuoltoryhmän lisäksi oppilashuoltotyötä tehdään oppilaan kasvun ja oppimisen tuen eri vaiheissa. Oppilashuoltotyötä tehdään yhteistyössä perheiden kanssa. Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän opetuksesta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan pyytää oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta tahoilta.

Lisää tietoa oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluista löydät Oulun kaupungin nettisivuilta. Sieltä löytyy myös video oppilashuollon palveluista esi- ja perusopetuksessa.   https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/oppilashuolto