Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppimisen kolmiportainen tuki

Esi- ja perusopetuksen ensisijainen tehtävä on tarjota jokaiselle lapselle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea. Tämä edellyttää jokaiselta opettajalta sekä lapsen että koko oppilasryhmän tuntemusta ja tarpeiden huomioimista riittävän varhaisessa vaiheessa. Lapsikohtainen tuki rakentuu aina yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa huoltajan ja lapsen muun lähiverkoston kanssa. Tuen antaminen vaihtelee tarpeen mukaan tilapäisestä tuesta jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan ja yhden tukimuodon käyttämisestä useamman tukimuodon käyttämiseen. Tuesta käytetään nimitystä Kolmiportainen tuki.

Yleistä tukea annetaan kaikille oppilaille yleensä heidän omassa luokassaan. Tuella pyritään ennaltaehkäisemään ja helpottamaan lieviä oppimisen esteitä. Yleistä tukea on esimerkiksi tilojen ja ryhmitysten muokkaaminen, opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Myös kerhotoiminta ja aamu- ja iltapäiväkerho ovat yleisen tuen muotoja.

Tehostettua tukea annetaan niille oppilaille, joille yleinen tuki on riittämätöntä. Tehostetussa tuessa annettua tukea lisätään ja monipuolistetaan ja sitä tehdään suunnitelmallisesti. Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaille tehdään pedagoginen arvio luokan-, aineen- ja erityisopettajan yhteistyönä. Tehostettua tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma. Se laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Myös oppilas voi olla mukana oppimissuunnitelman laatimisessa.

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun ja oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi muilla tukimuodoilla. Opetusta toteutetaan joko kokonaan tai osittain pienryhmässä, mutta sitä voidaan toteuttaa lasten etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden myös muun opetuksen yhteydessä. Ennen erityisen tuen aloittamista oppilaalle tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Opetuksen tavoitteet ja tarvittava tuki kirjataan oppilaan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOJKS). Erityisen tuen toteuttaminen suunnitellaan yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Rehtori tekee erityisen tuen esityksen aluerehtorille, joka tekee päätöksen erityisestä tuesta.